Arzan arzan mahabat äýnekleri bukulýan günlük äýnekleri

Gysga düşündiriş:

DLC9005 eplenýän arzan ýöriteleşdirilen mahabat äýnekleri, bukulýan gün äýnekleri Neon reňkler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

Haryt ady Eplenýän günlük äýnekleri
Linza materialy AC / PC / TAC
Çarçuwaly material Kompýuter
Çarçuwanyň reňki Gyzyl, Gara, Greenaşyl, Gyzyl, Sary, Ak, Gök we ş.m.

PMS elýeterli

Linzalaryň reňki Tüsse, aýna, arassa
Stil Mahabat, mahabat
Logotip Logörite logotip
Hil Endokary derejeli
Ölçegi Ulular
Çeňňek Plastmassa

Hytaýda öndürildi

Düşündiriş

Yssy günüň aşagynda siz henizem gaty salkyn, Günlük äýnekleri diňe bir salkyn bolmak üçin döredilenok, üstesine-de zatlary görmek üçin kölegeli effektlerden peýdalanyp biler. DLC9005 mahabat äýnekleri täze dizaýny we dürli reňkleri öz içine alýan retro bukulýan ultra ýagty günlük äýnekleri: çarçuwaly reňkler: gyzyl, gara, ýaşyl, gyzyl, sary we ş.m. Linzalaryň reňki: tüsse, aýna, açyk aýna, açyk aýna bir gapdalyndaky äýnekli äýnek, içerki gutyda 20 sany, “Custom Logo” moda polýarizirlenen ýykylýan kölegeler bukulýan şarjagaz bilezik günlük äýnegi, günlük äýneklerine bilek şarpygy, piknik, sport, welosiped sürmek, dag dyrmaşmagy we ş.m. açyk klassiki, moda tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýärDyrnaçakly AC linzalary bolan nusgawy ajaýyp bukulýan aýna äýnekleri köp özüne çekiji ýerleri hödürleýär.Gözüňi özüne çekiji görnüş we eplenip bilýän şekil, günüň hemme taraplaýyn goralmagyny we geçirijiligini üpjün edýän günlük äýneklerini kesgitleýär.Eplenip bilinýän bilekli äýnek diňe bir götermek aňsat däl we geýmek moda bolman, eýsem çagalar oýnamak we ene-atalar bilen çagalaryň aragatnaşygyny güýçlendirmek üçin hem ulanylyp bilner.Eplenýän görnüşler äýnekleriň gyzyklanmasyny artdyrýar we günüň hemme taraplaýyn goragyny üpjün edýär.Tegelek tigirli çarçuwaly äýnek, rahatlygy we minimalizm aýratynlyklaryny gözlemek üçin retro stiliniň aýratyn bir görnüşidir. Miwe çarçuwasy, nusgawy we häzirki tolkun demi ýakyndan baglanyşyklydyr, gurluşyň we adam bedeniniň in engineeringenerçilik görnüşiniň çaltlygy, agaç dänesini ýa-da hromatiki reňkini deňeşdirmek, materialy we ýerüsti bejergini sazlamak, stilini hemişelik dowam etdirmek, söwda döwrüni dowam etdirmek, halkara söwdasy, 12 ýyl dowam edýäris;Ulanylmaýan mahaly äýnegi bilege öwrüp bolýar. Nädip moda we tagamly bolup bileris?Jogap ýönekeý, goý!

Haryt şekili

01
02
03

  • Öňki:
  • Indiki: