Biz hakda

s

DL äýnek 2013-nji ýylda äýnek seriýaly önümleri eksport etmekde ýöriteleşip döredildi.Moda äýnekleri, Sport äýnekleri, Günlük äýneklerindäki magnit klip, Gök açyk äýnek, Okuw äýnegi we Egin-eşik, sumka, gaplar, äýnek zynjyry we ş.m.
DL äýnek eksport toparyna 20 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan iki lider ýolbaşçylyk edýär.Toparyň agzalary, şeýle hem hünär nukdaýnazaryndan iň wagtynda we ýokary hilli hyzmat berip biljek ýokary hilli hünärmenlerdir.2021-nji ýylda "iň ýokary müşderi kanagatlandyrýan äýnek senagatynyň eksportçysy" bolmagy teklip etdik.Görüşimiz ýaly, ýokary hilli önümler we iň ünsli hyzmat bilen müşderileriň iň ynamdar üpjünçisi bolarys.Häzirki wagtda dokuz ýyllap dowam eden yzygiderli tagallalardan soň, dünýäniň 90-dan gowrak ýurdunda müşderilere hyzmat etdik, hyzmatdaşlygyň iň uzyn wagty bolan müşderiler ýedi ýyldan gowrak.Biziň we müşderilerimiziň arasyndaky gatnaşyk diňe bir äýnekdäki hyzmatdaşlyk däl, eýsem äýnek pudagynda strategiki hyzmatdaşlykdyr.Biz ösýäris we biri-birimize ýetýäris.

Kompaniýanyň şygary şu ýere gidýär

D&L Senagat we Söwda (Xuzhou) Co. Ltd., aýna äýnekleri, moda äýnekleri, sport äýnekleri, oturylyşyk äýnekleri, günlük äýnekleri, bambuk ybadathanasy äýnekleri we bambuk agaç äýnekleri ýaly köp sanly seriýany gözlemekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Bizde ätiýaçlyk äýnek bar we her seriýada ýörite nyşan döredip bileris, reňk ileri tutma we logotip düzülişiniň üstünden gülmek hyzmatyny hödürläp bileris.

HTB1hb0U

Kämil hil gözegçiligi
Hünär derejesini ýokarlandyrmak we gözegçilik barlag topary bar.

Goldaw mümkinçilikleri
7 hünär zawody 500,000 jübüt / her zawod / aýda 3 ~ 15 gün gowşuryş wagty

Çalt ýokary hilli hyzmat
Her gözleg üçin 2 sagatdan az, ýylda 365 gün

Ajaýyp çykdajy öndürijiligi
Çalt jogapProfessional sitata;Çalt eltip bermek;Qualityokary hilli;Söwda kepilligi.

Ussatlygymyz we tejribämiz

Customörite sargytlarymyzyň köpüsi 1 günüň içinde çözülýär we bize yzygiderli sargyt edilýär.Ourhli soraglarymyza 1-4 sagadyň dowamynda jogap berilýär, iň çalt 5 minudyň içinde, 1 hepdede taýýar ätiýaçlyk sargytlary, 12-15 günüň içinde ýörite logo sargytlary üçin wagt.Artykmaçlyklarymyz hökmünde, satuwdan soň takyk eltiş wagtyny, ajaýyp äýnekleri we wagtynda berip bileris.Önümlerimiziň haýran galandygyny we ulanyjylardan köp gowy syn alandyklaryny görüp begenýäris.Müşderileriň köpüsi bizden yzygiderli aý, ýyl-ýyldan zakaz edýär.

HTB1jDpAayLxK1Rjy0Ffq6zYdVXah

Näme üçin bizi saýlamaly?

Belki, bazarda meňzeş ýa-da birmeňzeş stil tapyp bilersiňiz, olaryň käbiri bizden arzan.Whyöne näme üçin köp müşderi bizi saýlaýar?

Wagtynda beren jogabyňyz wagtyňyzy tygşytlaýar;

Hünär derejämiz size iň amatly shema hödürleýär;

Satuwdan soňky hyzmatymyz, üçünji tarap gözleginiň çykdajylaryny tygşytlaýar;

Has möhümi, äýnek pudagynda bolduk we bolduk.Hiç haçan gitme!

Önümçilik akymy

H75cb5456043444ad9595523c72c5bbf5P.jpg_350x350

Çig mal

Hb712b653d8774ee9999a95310663f6770.jpg_350x350

Sanjym

H0fae7812e97746acb664f5af9a639d08y.jpg_350x350

Polishing

Hf7994f66af24440eab3218e712129b64Q.jpg_350x350

Ammar

H49bc35c519b34eb481428fede53d227bj.jpg_350x350

Gaplamak

H65be52403aca4d8fbca40897047cc56c0.jpg_350x350

Assenbling

Önümimiziň artykmaçlyklary

OEM we ODM hyzmatlaryny goldaň

1. Biz äýnek pudagynda ökde, moda günlük äýnekleri, sport äýnekleri, gün äýnegindäki klip, äýnek we okalýan äýnek ýaly möhüm seriýa;

2. Dürli önüm çyzyklarynda her jübüt äýnegiň hilini üpjün etmek üçin dürli hünär toparlary bar;

3. Plastmassa, metal, asetat, TR90, dürli materiallar hil üçin islegleriňizi kanagatlandyrýar;

4. Her aý ýüzlerçe täze stil täzelenýär;

5. Müňlerçe inedördül metr ammar, köp sanly stil we dürli reňkler, ibermäge taýyn;

6. Dürli bazarlara dürli şahadatnamalar, FDA we ABŞ bazary üçin düşýän top synagy, CE we Nikel Europeanewropa bazary üçin çykarylmagy, şeýle hem Prop 65, ANSI Z80.3;

Günlük äýnekleri barada haýsydyr bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, özara üstünlik gazanmak üçin size iň ýokary derejeli önümleri we hyzmaty hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis!