Pişik gözi Mawy çyra bloklaýan metal çarçuwaly aýallar üçin kompýuter äýnegi

Gysga düşündiriş:

DLO6867 Zawodda elde öndürilen aýal-gyzlaryň gök reňkli açyk pişik gözli metal äýnekleri, aýratyn nyşan bilen düzülip bilner, soraglaryňyz bar bolsa bize ýüz tutuň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iň oňat pişik göz çarçuwalary
Häzirki döwürde öňdebaryjy täsir edijiler we jyns nyşanlary üçin moda aksessuarlary näme?Dogry, pişigiň göz çarçuwalary!Gün äýnegi ýa-da resept görnüşleri ýaly şöhle saçýarlar.Bu sahy ölçegli äýnekler, soňky onýyllyklarda premium äýnek markalary üçin esasy zat.

DL GLASSES

Cat Klassiki pişik göz çarçuwasynyň dizaýny ateye Keýte okamak üçin äýnek, üýtgeşik we intellektual aýal gözelligi.Çydamly we amatly.
Lex Çeýe çeňňek dizaýny too Gaty berk ýa-da gaty gowşak bolmakdan gorkman, dürli ýüz şekilleri üçin amatly amatly çeňňek dizaýny.
【Mawy yşyk bloklaýjy okyjylar】 Mawy yşyk süzgüji we UV 400 linzalar 100% zyýanly gök çyrany netijeli süzüp biler, ýalpyldawuklygyň öňüni alyp biler, jübi telefonlary, kompýuterler we planşetler ulanylanda gözüň ýadawlygyny azaldyp biler;gytaklaýyn ukynyň hilini ýokarlandyrýar.
Ens Linza materialy】 qualityokary hilli rezine garşy şöhlelendiriji aç-açan linzalar, hakyky reňkleri dikeltmek, takyk ulaltmak güýji, size aýdyň görüş getirer.

https://www.dlsunglasses.com/cat-eye-blue-light-blocking-metal-frame-computer-glasses-for-women-product/
gök açyk äýnek

Jikme-jiklikler

Bu bize nähili agyrýar

  • Uzak wagtlap gök ýagtylyga gözümizi açyp, bedenimiz bize şol signallary görkezip biler.
  • Göz gabagy we gurak, kelle agyry, ukusyzlyk we retinamyza zeper ýetirýär.
  • Şonuň üçin bize gök çyrany bloklaýan äýnek süýji gerek.

Haryt aýratynlyklary

Model: 6867

Häsiýet: Moda, bezeg

Bölüm: Aýallar

Usul: Pişik gözi

Mowzuk: Sungat

Görnüşi: äýnek

Aýratynlyklary: Pişik gözi

Üzüm: Hawa

Nusga görnüşi: Gaty

Gözlük esbaplary: Çarçuwalar

Aýal-gyzlar üçin esbaplar: Kompýuter äýnegi

Çarçuwaly material: metal

Garnituralar: gök açyk äýnek, UV400

Şahadatnama: CE

Harydyň görnüşi: äýnek esbaplary

mawy yşyk bloklaýan äýnek

Burun kän götermez
Burnumşak hereketli burun ýassygy, burun burun äýnegi bilen agyrmagyň ýerine burnuňyza doly laýyk bolup biler.
Lighteňil äýnek - uzak gün geýenden soň burnuň rahat bolmagyna göz ýetiriň.
Islendik görnüş görnüşine laýyk gelýär
Çarçuwaly bogunlar, her dürli ýüzüň geýilmegi üçin çeýe ukyplylygy üpjün edýär.
Uly ýüzler berk duýulmaz we kiçijik ýüzler şolary geýeniňizde gowşak bolmaz.
Şeýle hem aýaklary skide garşy metal bilen örtülendir.
Pişigiň göz şekilli obýekti, galyň stiliň ýerine ýüzüňizi inçe çarçuwalar bilen has näzik edýär.
Fashionhli moda elementleri birleşip, size ajaýyp äýnek hödürledi.

mawy yşyk bloklaýan äýnek
https://www.dlsunglasses.com/

ANTI Mawy şöhle we UV, Gözleriňizi saglyk bilen saklaň

ANTI Mawy şöhle we UV, Gözleriňizi saglyk bilen saklaň

Mawy ýagtylyga garşy okyjylar gök ýagtylygyň gözlere üznüksiz zeperini netijeli azaldyp bilerler.Mawy garşy açyk äýnek ulanylandan soň, jübi telefonlary, kompýuterler we beýleki ekranlar tarapyndan çykýan gök çyranyň intensiwligi täsirli basylýar we gözlere zyýanly gök çyranyň zeperini azaldýar.

D&L Senagat we Söwda (Xuzhou) Co. Ltd., aýna äýnekleri, moda äýnekleri, sport äýnekleri, oturylyşyk äýnekleri, günlük äýnekleri, bambuk ybadathanasy äýnekleri we bambuk agaç äýnekleri ýaly köp sanly seriýany gözlemekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Bizde ätiýaçlyk äýnek bar we her seriýada ýörite nyşan döredip bileris, reňk ileri tutma we logotip düzülişiniň üstünden gülmek hyzmatyny hödürläp bileris.

HTB1hb0U

Kämil hil gözegçiligi
Hünär derejesini ýokarlandyrmak we gözegçilik barlag topary bar.

Goldaw mümkinçilikleri
7 hünär zawody 500,000 jübüt / her zawod / aýda 3 ~ 15 gün gowşuryş wagty

Çalt ýokary hilli hyzmat
Her gözleg üçin 2 sagatdan az, ýylda 365 gün

Ajaýyp çykdajy öndürijiligi
Çalt jogapProfessional sitata;Çalt eltip bermek;Qualityokary hilli;Söwda kepilligi.

Günlük äýnekleri barada haýsydyr bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, özara üstünlik gazanmak üçin size iň ýokary derejeli önümleri we hyzmaty hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis!


  • Öňki:
  • Indiki: