Pişik göz äýnekleri Y2y Gün äýnekleriniň çarçuwasyna daňylýar

Gysga düşündiriş:

DLL079 ossalpyldawuk, ýalpyldawuk reňk çarçuwasy we futuristik awiator silueti bilen bu model, islendik görnüşe sportuň özboluşly täsirini goşýar.Uçurym gülgüne aýna linzalary gözüňi özüne çekýär, ýumşak egri ybadathanalar we tekiz uçlar bolsa bu kolleksiýanyň batyrgaý dizaýnyny tamamlaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DLLO79 pişigiň gözi y2y äýnek (2)

★ HIGHokary hil materiallary bre Döwülmeýän kompýuter çarçuwasy, aýnaly linzalar, daşary ýurt stilindäki amatly burun ýassyklary, gaty metal halkalar, ajaýyp ybadathanalar, ähli jikme-jiklikler ajaýyp öndürijiligiňizi üpjün edýär.
★ POLARIZLI LENZLER, UV400 GORAMAK ▶: 100% UV400 göz goragy şöhleleri süzýär we bloklaýar;Maşyn sürmek we açyk howada işlemek üçin niýetlenendir;Definitionokary kesgitli obýektiw size tebigy we aýdyň görüş berýär;Çydamly we döwülmeýän;
★ ÇYKYN-AIGHATY PLASTIK ARM ▶ ighteňil agramly we elastik gol size stressiz geýmek tejribesini berýär we deri üçin arassa, allergiýa garşy synag;
★ SKIN-DOST DÜŞÜNJI BOLAN ▶ Daşky gurşaw we derä arassa materiallar.Elastik we agramsyz aýratynlyklar uzak wagtlap ýadawlyksyz geýmäge mümkinçilik berýär.

https://www.dlsunglasses.com/cat-eye-sunglasses-wrap-around-frame-eyewear-y2y-sun-glasses-product/
DLLO79 pişigiň gözi y2y äýnek (7)
DLLO79 pişigiň gözi y2y äýnek (8)

Aýratynlyklary we peýdalary :

Günlük äýnekleri, ajaýyp hipster aýratyn stiliňizi görkezmäge we märekäniň içinde tapawutlanmaga mümkinçilik berýär. Bu äýnekler moda ýaly işleýär. Güýçli şöhlelendirýär we ýalpyldawuklygy peseldýär.

e

Ramkany ýeňil we çydamly etmek üçin ýokary hilli material saýlaýarys we şol bir wagtyň özünde, hrustal arassa görnüşi hasam artdyryp biler.Degip, deňeşdireniňizden soň hökman özüňizi gymmatly duýarsyňyz.

Önümiň beýany

DLLO79 pişigiň gözi y2y äýnek (4)
DLLO79 pişigiň gözi y2y äýnek (6)

bu çarçuwanyň asylly gurluşy we uzak ömri bar.

DLLO79 pişigiň gözi y2y äýnek (9)

Berk nurbatlar bilen beýik çeňňekler.

DLLO79 pişigiň gözi y2y äýnek (5)

süýşmäge garşy ýumşak ybadathana up ýokaryk, aşak ýa-da çepe we saga birneme sazlap bilersiňiz

Reňk görnüşi

 

 

 

 

HD linzalar gün şöhlesiniň şöhlelerini süzüp biler we zyýanly UVA we UVB şöhleleriniň 100% -ini ýapmak bilen gözüňizi uzak möhletleýin zeperlerden gorap biler.

DLLO79 pişigiň gözi y2y äýnek (3)

 

 

 

100% UV400 gorag linzasy: Linza ýüzleri şöhlelendirip bilýär we gözüňizde açyk reňkli dünýäni dikeldip biler.

a
d

 

 

Gün äýnegi diňe bir ýönekeý kölege üçin ulanylman, eýsem innowasiýa stilini synap görýän moda bilen sinhronlaşdyrylan eşikler we saç düzümleri hem bolup biler, dünýä moda tendensiýasyna eýerýär.

b
g
c

Iň oňat material we çylşyrymly dizaýn, äýnekleriň ajaýyp gurluşyny düşündirmek, dürli, ajaýyplygy, ajaýyp häsiýeti görkezýär.Söýgä we bagt üçin sypaýy, özüne ynam, erkin stili wagyz edýäris.

DLLO79 pişigiň gözi y2y äýnek (1)

Lighteňil günlük äýnekleri ýöremek, sürmek, söwda etmek, syýahat etmek, surata düşmek ýaly açyk işler üçin amatlydyr we ýylyň dowamynda ýokary moda aksessuarlary we gündelik eşikler üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki: