Arzan günlük äýnekleri UV400 mahabat kölegeleri

Gysga düşündiriş:

L KLASSIK DIZAYN - premium rezin materiallar we berkidilen ilikler bilen gurlan.✔️UV 400 Gorag logo Logotipiň / tekstiň özleşdirilmegi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

OEM / ODMManufacoturer.
Her aý 167-den gowrak täze stili ösdüriň.
Accessorieshli esbaplar üçin bir ädim satyn almak.
Hil kepilligi.
Şahsylaşdyrylan dizaýn hyzmatlary.
Eyehli äýnek önümçiliginiň aralygy.

arzan äýnek (10)
(6)

Stil: Moda äýnekleri
Çarçuwaly material: HK
Linza materialy: AC / PC / TAC
Linza optiki aýratynlygy: UV400 / polýarlaşdyrylan
Ölçegi: Ulular
Jyns: Unisex
OEM, ODM: Hoş geldiňiz
Gurşun nusgasy: 7-15 gün
Üstünligi:Gözlükde 26 ýyl tejribe

arzan äýnek (9)
arzan äýnek (5)

Biz sen!

Erkek we aýal geýip boljak her gün geýip boljak birkemsiz ajaýyp kölege gözleýän bolsaňyz,DL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleriesasy saýlawyňyzdyr.Günlük äýnekleri, seýilgähde gezelenç edeniňizde ýa-da gün batýan wagtyňyzda, ulag süreniňizde, balyk tutanyňyzda ýa-da gaýyk sporty bilen meşgullanýan wagtyňyzda, her gün ulanylmaga laýyk gelýän täsirlere we çyzylmalara çydamly polýarlaşdyrylan linzalar bar.

Iň gowusy hil

Biziň hilimizDL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleribizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar, şol ajaýyp kölegeleri märekeden tapawutlandyrýar.Size doly hyzmat hödürlemek isleýändigimiz üçin paketde şeýle hem bar:

Sowgat gutusy- polýarlaşdyrylan äýnekleriňizi döwüp biljek basyşdan goramak üçin
Tozany goramak üçin halta- uzak wagtyň dowamynda linzalara täsir edip biljek tozanlardan gaça durmak
Mikrofiber arassalaýjy eşik- linzalary yz galdyrmazdan ýa-da anti-reflektor örtügine täsir edip biljek tozan bölejiklerini sürtmezden arassalamaga kömek etmek
Polýarlaşdyrylan synag kartasy- obýektiwiň polýarizasiýa täsirini kesgitlemek
Satyn alyňDLPolýarlaşdyrylan günlük äýnekleri we has gowy gündelik durmuş tejribesini hödürläň!

arzan äýnek (8)
arzan äýnek (5)

Arassa çarçuwalaryň we reňkli linzalaryň birleşmegi gözelligi döredýär

Reňk keýpiňi üýtgedýär we bütin dünýäde tendensiýa.Açyk, goýy reňkler ýol açýaräýnek.

 

Pastel äheňleri ýeňil we ýumşak bolup, günortan çaý we sandwiçleri, ýurt ýollarynda welosiped sürmegiň amatlylygyny ýada salýar.Mämişi gülgüne, lawanta mawy, buz gök we açyk gülgüne ýaly inçe reňkler jadylaýjy we yzky görnüşleriň ajaýyp utgaşmasydyr.

arzan äýnek (7)

Neon Party Günlük äýnekleri, kenarýaka köl howuz oturylyşyklary, gowy sumka oýunjak, sowgat karnawaly baýragy, dynç alyş sowgady, geýinmek we güýmenje, şeýle hem 80-nji ýyllaryň retro stili temaly toý tansy üçin ajaýyp enjamlar.
Gün aýnasy plastik çarçuwadan we rezin linzalardan durýar.Linza ýeňil agramdyr.Üýtgeşik dizaýn, has amatly bolmagy üçin ýüz gurluşyna gaty laýyk gelýär.
1980-nji ýyllaryň başynda döwrebaplaşdyrylan dizaýna esaslanýar.Bu äýnek, retro duýgusyny halaýan adamlar üçin ajaýyp.Derrew sizi üns merkezine öwürerler !!!

arzan äýnek (3)

Import edildi

ST GÖZLERI STIZI GORAMAK driving Maşyn sürýärsiňizmi, ýöreýärsiňizmi ýa-da işleýärsiňizmi, erkek ýa-da aýal bolsun, esasy ünsüňize we kiçijik gözleriňizi bilip bilmeýän ähli bulaşyklyga taýyn boluň Adamyň gabanjaňlyk syry: DL äýnek.
Every Her gün has aňsat ▶ Bu günlük äýnekleri, uzak synagdan geçen ýokary hilli polýarizirlenen linzalarymyzy görkezip, polýarlaşdyrylan linzalar bilen düzülip bilner.Polýarizasiýa aýnalar, ýalpyldawuk ýa-da ýalpyldawuk materiallar ýa-da gün şöhleleriniň islendik görnüşi bilen şöhlelenýän şöhleleri azaldar.Gözleriňi baky rahatlaýan ýaly duýarsyň, sebäbi mundan beýläk gysmajak bolarsyň!Işe sürýän bolsaňyz ýa-da kenarda güne ýanýan bolsaňyzam, günüň ahyrynda gözüňizi has rahatlandyrýandygy üçin özüňizi has ýadaw duýarsyňyz.
Free Arkaýyn hereket ediň, erkinligi duýuň ram Çarçuwalaryň nähili oňaýsyz bolup biljekdigini we munuň her geýýänlere nähili täsir edýändigini bilýäris.Görüşiňiz barada alada edýäris we size gerek wagty äýnek geýmäge kömek etmek isleýäris.Şonuň üçin çarçuwalar, döwülmeýän polýarizirlenen linzalar üçin ultra-ýeňil materiallary saýladyk we her gyrasyny tekizlemek we süpürmek üçin alada etdik, şonuň üçin olary güne geýýändigiňizi ýatdan çykarmaň.Günlük äýnek dakmak hiç haçan aňsat, howpsuz we has amatly bolmandy!
★ Marka hyzmaty DL DL müşderileriniň hemmesi polýarlaşdyrylan günlük äýnekleriniň marka hyzmatyndan lezzet alýarlar.

100% UV400

100% UV400gorag linzalary, linza şöhlelendiriji ýüzlerden parlaklygy süzüp, gözüňizde açyk reňkli dünýäni dikeldip biler we gözüňizi gorap biljek derejede berkdir!

arzan äýnek (12)
arzan äýnek (7)
arzan äýnek (2)

DL GLASSES

Erkin görmek, ajaýyp dünýä üçin.DL, gündelik zerurlygyňyza laýyk gelýän we gözüňizi goraýan önümleri hödürleýän marka döretmek diýmekdir.

Maşyn sürmek, balyk tutmak ýa-da söwda etmek üçin polýarlaşdyrylan kölegelere, oturylyşyk üçin ajaýyp äýneklere gezek gelende, DL size taýyn…

Islän ýagdaýlaryňyz, DL Günlük äýnekleri hemişe esasy saýlaw bolar.Şahsyýetiňizi görkezmäge we gün şöhlesinden erkin lezzet almaga kömek ediň.


  • Öňki:
  • Indiki: