Hytaýda moda pişik göz aýal-gyzlaryň äýnekleri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DLL5040 (1)
Täze dizaýn
Täze dizaýn

Gowy dizaýn:
Günlük äýnekleri inçe stilde bezelendir, moda stili hem ýüzüňizi üýtgedip, sizi has salkyn we gözüňi özüne çekip biler.

Amatly pursat: Pyýada, söwda, syýahat, surata düşmek we ýylboýy geýmek üçin amatly üzüm äýnekleri, märekäniň üns merkezinde bolar.

Professional lomaý satyjy we äýnek öndüriji.Mahabat äýnekleri, moda äýnekleri, sport äýnekleri, günlük äýnekleri, gök garşy äýnek, optiki äýnek, okamak üçin äýnek, çagalar üçin äýnek ýaly köp seriýamyz bar.Biz eýýäm ätiýaçlandyrdyk we her seriýada logotip ýasap bileris.Müşderilere modeller, reňk saýlamak we logotipiň ýerleşiş hyzmatlary bilen üpjün edip bileris.
Müşderileriň köpüsiniň ynamyny gazanmak üçin ýokary hilli önümlere, ýokary öndürijilikli işe, oýlanyşykly hyzmatlara bil baglaň we äýneklerimizi dünýäniň her yklymyna eksport ediň.
Biz elmydama Hytaýda günlük äýneklerini we optiki çeşmeleri birleşdirmäge bagyş etdik.Siz bilen hyzmatdaşlygyň dowamynda hünärmen we çalt iş prosesini görersiňiz, satyn alyş taslamasyny gysga wagtda tamamlamaga we wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlamaga ýol görkezersiňiz;Şol bir wagtyň özünde, köp sanly sargytlarymyz bir günde tamamlanýar we hemişe bizden sargyt edilýär.
Ourhli soraglarymyza 1-2 sagadyň dowamynda jogap berilýär, aksiýa sargytlaryna taýýarlyk wagty 1 hepdäniň içinde, logotipiň wagty
özleşdirmek 12-15 gün.Dürli artykmaçlyklarymyz sebäpli takyk eltiş wagtyny, ýokary hilli günlük äýneklerini we satuwdan soň öz wagtynda hyzmat edip bileris.
Önümlerimiziň çuňňur täsir galdyrandygyny we köp müşderi tarapyndan gowy garşylanandygyny görüp begenýäris.
Günlük äýnekleri barada haýsydyr bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, size iň oňat önümleri hödürlemek we özara üstünlik gazanmak üçin elimizden gelenini ederis!
Dükanymyza göz aýlamak we soragnamany ibermek üçin hoş geldiňiz.

https://www.dlsunglasses.com/china-factory-fashion-cat-eye-women-sunglasses-product/
Maslahat
%
Sargyt bermek
%
Özbaşdaklaşdyrma
%
Eltip bermek
%
DLL5040 (6)
äýnek

  • Öňki:
  • Indiki: