Aýallar üçin Hytaý ýürek şekilli mozaika äýnekleri Gyzykly oturylyşyk ýakymly äýnek

Gysga düşündiriş:

DLL81070 El bilen ýasalan metal mozaika ýürek şekilli moda äýnekleri, aýratyn logotipiňizi size laýyklaşdyryp biler.Baý eksport tejribämiz bar we iň doly iş amalyny üpjün edýäris.Soraglaryňyz bar bolsa bize e-poçta iberiň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

äýnek

 

Saýlamak üçin hoş geldiňiz: DL GLASSES Aýal-gyzlar partiýasy sowgatlary üçin ýürek mozaikasy äýnekleri

äýnek

Doglan gün dabarasy, bakalawr, toý, howuz oturylyşygy, Fiesta partiýasy, gatnaşygy partiýasy, neon partiýasy, diskoteka partiýasy, pensiýa partiýasy, Luau partiýasy, Gawaýi partiýasy, gutardyş dabarasy, oturylyşyk dabaralary, sowgatlar üçin ajaýyp zat.

Uniseks üçin gülkünç gulak.
Surat, oturylyşyk, gaýa, oýnamak, gündelik we ş.m.
Gyzlar ýa-da oglanlar üçin iň gowy sowgat.
Moda garaýşyny saýlaň
Faceüzüňize ýumşak geýim, eýýäm we üýtgeşik.

äýnek

DL GLASSES

SYITYASAT MATERIALY:Heartürek mozaikasy äýnekleriniň köpüsi Premium metal çarçuwadan ýasalýar, bu partiýa ýokary täsir güýji we çeýeligi koeffisiýenti bilen göz aýnasyny has gowy görýär, derini has amatly, ýeňil we çydamly edýär.Heartürek şekilli mozaika äýnekleriniň köpüsi, bu reňkli günlük äýneklerini ähli möwsümlerde rahatlyk we stilde geýip biljekdigiňizi üpjün edýän stressiz geýmek tejribesini berýär.
UV400 Gorag: ýürek mozaikasy äýnek paketi UV400 goragyny üpjün edýär.Gözüňizi UV şöhlelerinden goramak bilen sizi moda ediň, bu ýürek göz aýnalary şöhläniň içindäki dargadylan ýagtylygy netijeli ýok edýär we süzýär, görnüşi açyk we tebigy edýär, görnüşi ýumşak we ajaýyp däl edýär.
SÖVEGI ýürek dizaýny: Üzüm äýnegi söýgi ýürek dizaýny bilen gaplanýar.Islendik görnüş şekilleri we eşik stili üçin amatly.Gündelik ýygnamak ýa-da partiýa goldawy üçin iň amatly saýlaw.Aýry-aýry burun ýassyklary deriniň ýüzüne degýär, süýşmek aňsat däl we basyş ýok. Linza gözüňizi görkezmezlik üçin garaňky.Bu neon äýnekleri size rahat geýmek tejribesini getirip biler.
KÖP MAKSAT: Köp gaply äýnek howuzyňyz, plýa beach oturylyşyklary, tomusky oturylyşyklar, doglan gün, karnawal, gyzykly wakalar ýa-da oturylyşyklar üçin iň gowy hyzmatdaşlardyr.Aýal-gyzlar üçin gelin toý äýnekleri sürmek, syýahat etmek, balyk tutmak, gezelenç etmek, daga çykmak ýa-da açyk howada işlemek üçin ajaýyp ulanylyp bilner, diňe şahsyýetiňizi we özüne çekijiligiňizi görkeziň!toý, bakalawr, doglan gün, gutardyş, gelin, fiesta, diskoteka oturylyşyklary, tolkun, agzybirlik güni we natal-ya üçin ajaýyp sowgatlar.
Reňk we ululyk görnüşleri:Bu ýürek äýnek bakalawr partiýasy 7 dürli reňkde bolýar.Gara, gök, ýaşyl, mämişi, gülgüne, gyzyl, sary, şetdaly.

DL GLASSESýaşlygy, modany we reňki yzarlaýar.

DL GLASSESäýnek siziň üçin niýetlenendir.

- Oturylyşyk üçin ajaýyp sowgat ideýasy

Bu üýtgeşik äýnek, şahsy stiliňizi görkezýär we

jadygöýligiňizi görkeziň.

-Biziň gün äýneklerimiz eşiklere we saç düzümlerine gabat gelende howpsuzlyk we moda duýgusyny döredip biler.

-Biz önümi saýlamak üçin howpsuzlygyň iň möhüm meseledigine ynanýarys.

- DL GLASSESLighteňil agram we ýokary hilli metal çarçuwasy, pikir äýnekleri.

Maslahat:

1. Uzak möhletde günlük äýneklerini ýokary temperatura ýa-da çygly şertlere sezewar etmäň.Aýna äýnekleri ulanmaýan wagtyňyz gaba goýuň.

Arassalamak:

- Günlük äýnekleri zeper ýetmezligi üçin seresaplylyk bilen bejermeli.We yzygiderli arassalanýar.

- Linzany diňe suw ýa-da ýumşak ýuwujy serişde bilen arassalaň.

- Günlük äýneklerini süpürmek üçin äýnek mata ulanyň.

äýnek
äýnek

  • Öňki:
  • Indiki: