Hytaý erkekleri gök günlük äýnek öndürijisiniň bahasy

Gysga düşündiriş:

DLL2122 Üzüm bahary / tomus stilindäki sport plastmassa çarçuwalary, dürli reňkdäki ajaýyp doly galkan linzalary bilen bezelendir.Bu kölegeler, işjeň durmuş ýörelgesi bolan adamlar üçin plýa beach, gezelenç ýa-da başga bir waka ýaly açyk howada meşgullanýanlar üçin ajaýyp.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

 

 

Funksiýa

Çarçuwaly material: Plastiki
Çarçuwanyň görnüşi: tertipsiz
Linza goragy: 100% UV goragy
Polýarizasiýa: polýar däl
Haryt belgisi: DLL2122
Marka: DL

Gaty gök äýnek (4)

Issueurnalyň bu sanyndaky önüm, gök, gara, sary, gülgüne we goýy reňklerde elýeterli we tigir sürýän sport stiliniň çarçuwasydyr (DL GLASSES 20 ýyldan gowrak wagt bäri günlük äýnekleriniň dizaýnyna we önümçiligine ünsi jemleýär we laýyk zawod gözleýän bolsaňyz, logo / reňk we ş.m. köpçülikleýin özleşdirilmegini üpjün edýär.DL GLASSESilkinji saýlawyňyzdyr).Olar tekiz galkan siluet çarçuwasy we tertipsiz gaty linza dizaýny bilen ýasaldy.Hiç haçan gaty uly kölegeler bilen ýalňyşyp bilmersiňiz.Bu göwünjeň äýnekler, islendik ýüz keşbini tekizlär we sizi sypaýy we salkyn görüner;

UV400 derejeli günlük äýnekleri, uzak wagtlap UV zeperlenmeginden goramak we daşarda we daşarda sagdyn bolmak üçin zerurdyr.(Moda äýnekleriUV400 synagy bar, diňe bir ýörite obýektiw materialy düzüp bilmän, eýsem doly synag hasabatyny hem berip biler)

Gaty gök äýnek (9)
Gaty gök äýnek (2)
Gaty gök äýnek (3)

Ajaýyp, moda we seksi DL äýnekleri üçin ajaýyptolkunlar, festiwallar, kosplay, geýimler, söwda, oturylyşyklar, surat stendleri, syýahat, gündelik ulanyş, ulular oturylyşyklary, suratlar, suratlar, gün oturylyşyklary, Las Wegas, tomus, Bahar dynç alyşy, dynç alyş, ýörite çäreler, gelin duşlary, bakalawr oturylyşyklary, Aýdym-saz festiwallary, plýaacheslar üçin geýim esbaplary, howuz oturylyşyklary we beýleki açyk çäreler;Gyzykly ajaýyp eşikleriňizi doldurmak üçin owadan esbaplar.

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

OEM / ODMManufacoturer.
Her aý 167-den gowrak täze stili ösdüriň.
Accessorieshli esbaplar üçin bir ädim satyn almak.
Hil kepilligi.
Şahsylaşdyrylan dizaýn hyzmatlary.
Eyehli äýnek önümçiliginiň aralygy.

arzan äýnek (10)
(6)

Stil: Moda äýnekleri
Çarçuwaly material: HK
Linza materialy: AC / PC / TAC
Linza optiki aýratynlygy: UV400 / polýarlaşdyrylan
Ölçegi: Ulular
Jyns: Unisex
OEM, ODM: Hoş geldiňiz
Gurşun nusgasy: 7-15 gün
Üstünligi:Gözlükde 26 ýyl tejribe

arzan äýnek (9)
arzan äýnek (5)

Biz sen!

Erkek we aýal geýip boljak her gün geýip boljak birkemsiz ajaýyp kölege gözleýän bolsaňyz,DL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleriesasy saýlawyňyzdyr.Günlük äýnekleri, seýilgähde gezelenç edeniňizde ýa-da gün batýan wagtyňyzda, ulag süreniňizde, balyk tutanyňyzda ýa-da gaýyk sporty bilen meşgullanýan wagtyňyzda, her gün ulanylmaga laýyk gelýän täsirlere we çyzylmalara çydamly polýarlaşdyrylan linzalar bar.

Iň gowusy hil

Biziň hilimizDL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleribizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar, şol ajaýyp kölegeleri märekeden tapawutlandyrýar.Size doly hyzmat hödürlemek isleýändigimiz üçin paketde şeýle hem bar:

Sowgat gutusy- polýarlaşdyrylan äýnekleriňizi döwüp biljek basyşdan goramak üçin
Tozany goramak üçin halta- uzak wagtyň dowamynda linzalara täsir edip biljek tozanlardan gaça durmak
Mikrofiber arassalaýjy eşik- linzalary yz galdyrmazdan ýa-da anti-reflektor örtügine täsir edip biljek tozan bölejiklerini sürtmezden arassalamaga kömek etmek
Polýarlaşdyrylan synag kartasy- obýektiwiň polýarizasiýa täsirini kesgitlemek
Satyn alyňDLPolýarlaşdyrylan günlük äýnekleri we has gowy gündelik durmuş tejribesini hödürläň!


  • Öňki:
  • Indiki: