Hytaýda iň ýokary akym zawody elde öndürilen lomaý moda äýnekleri

Gysga düşündiriş:

Aýallaryň geýmegi üçin has amatly DLL9410 moda uly çarçuwaly äýnek, dürli möwsümlerde gündelik syýahat üçin oňat gabat gelmek üçin dürli reňkde işlenip düzüldi.Zawod köp mukdarda lomaý bahalary öndürýär we şol bir wagtyň özünde dürli logotipleri we reňkleri sazlap bilýär.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bizi saýlanyňyz üçin sag boluň

  Kwadrat çarçuwasy dar eňegiň üstüni ýetirýär, dürli burçlary goşýar we wizual gatlak goşýar. Artykmaç ýa-da göz ýaşlary görnüşindäki zatlardan gaça duruň we has ýiti burçlary bolan islendik zada ýetiň.
  Adaty awiator äýneklerini kokpitde ýa-da köçede urmak kyn.
  Uniqueaponiýada öndürilen bu üýtgeşik kölegelerde ýeňil, gipoallergen ramkalar we anti-şöhlelendiriji örtükli linzalar bar. Bu stilde her ýüz keşbine laýyk gelýän adaty açar köprüleri, şeýle hem özboluşly burçlary bar.
  Göwher ýaly, bu ýüzi ortada - ýaňaklaryň arasynda giň, ýöne maňlaýyna we eňegine gönükdirilýär.
  Çarçuwaly şekilleriň köpüsi, deňeşdirmeleriňize laýyk gelýänçä göwher ýüzler bilen işlär. Youraňagyňyzdan has giň zat ýüzüňiziň iň giň bölegini has giň görkezer (we öz gezeginde eňegiňizi we maňlaýyňyzy aslynda kiçelder).
  Üçburç ýüzi şekilli adamlar üçin maňlaý iň giň bölekdir. Galan bölegi eňege eltýär we burç eňegi bilen görkezilýär we tapawutlanýar.
  Theokardaky has köp ramka siziň dostlaryňyzdyr. Gözýaş görnüşindäki islendik zat ululygyň deňagramlylygyny görkezer. Çuň linzaly çarçuwalar ýönekeý we täsirli.
  Hytaýda elde ýasalan bu berk, gözüňi özüne çekiji çarçuwalar heýkeltaraşlyk diýen ýaly. Açar köpri we retro bilen ylhamlanan egri görnüşi bilen, olar hem wagtlaýyn, hem döwrebap.

  inedördül äýnek (1)

  Gözüň sowadylmagyndan ýadawlygy ýa-da ýagty ýagtylygyň gyjyndyrylmagyny azaldar

  Reňkli linzalar: "reňkli linzalar" diýlip hem atlandyrylýar, ýagny obýektiw önümçiliginiň barşynda belli bir tolkun uzynlygynyň ýagtylygyny siňdirmek üçin linzalary reňkli görkezmek üçin käbir himiki maddalar goşulýar.Bu DL günlük äýnekleri üçin iň köp ulanylýan linza görnüşidir.

  DL GLASSES

  Dizaýner äýnekleriniň dünýädäki iň gowy görnüşini saýlaň.

  DL GLASSES
  Tendensiýa düzülen çarçuwalar.DL gol ybadathanalary.güneşli äýnek kolleksiýasy bilen ýokary şahsyýet stili.

  DL äýnekleri iň ýokary hilli italýan dizaýnyny birleşdirýär.Heartürekde ýaşlar üçin döredilen, innowasiýa, açyk pikirli sarp ediji, ýokary hilli döwrebap stil bilen birleşdirýärler.

  SIZE DETAILS

  DL GLASSES meýdançasy Aýallar üçin ululykdaky günlük äýnekleri, ýüzüň her görnüşine diýen ýaly orta ölçeg üçin laýykdyr.
  Maşyn sürmek, dostlaryňyz, oturylyşyklar, plýa beach we howuz oturylyşyklary üçin ajaýyp saýlaw.
  UV 400 goralýan, çyzylmaýan gowy hilli polikarbonat linzalary zyýanly gün şöhlelerinden goraýar.

  Özbaşdak düzülen logo we reňk

  -1
  -2
  -3

 • Öňki:
 • Indiki: