Hytaýyň adaty lomaý okamak okamak äýnegi

Gysga düşündiriş:

DLR801 GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLER OLUNLAR KOLLEKSIYASY, HER GÜNDEN DÜZGÜNLERDE Okaýjylar;Zawodyň lomaý lomaý bahasy we arzan MOQ, köp satyn almak äýnek şaý-seplerini arzanladyş mahabaty bilen deňeşdirilip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

20 ýyl mundan ozal dizaýner okamak üçin äýnek düşünjesini oýlap tapdyk.Adamlara (özümizem goşduk) adaty optiki dükanda gymmat bahaly resept okamak üçin äýnek tölemezden, derman dükanynyň okyjylarynyň oňaýsyz teklibinden gutulmagyň ýoluny getirdik.(has köp)

äýnek okamak

Aýna okamagyň artykmaçlyklary

Dürli äýneklere seredeniňde, äýnekleri we kompýuter äýneklerini okamak hersi belli bir kategoriýa girýär öýdýän, köpleriň äýnek we kompýuter äýnegi birmeňzeşmi?

Okalýan äýnek we kompýuter äýnegi gaty meňzeş görünse-de, olaryň ýörite maksatlary başga.Bu ikisiniň biri-birine baglydygyny aňlatmaýar.Bir obýektiwde äýnek we kompýuter äýnegini okamagyň artykmaçlyklaryna eýe bolmak mümkin.

äýnek okamak (3)

Size dogry okamak üçin äýnek saýlaň

Kompýuter işi üçin köp adam pes güýçli okamak äýnegi (+1.25-den +1.5) alyp biler.Has ýakyn zatlary okamak üçin has güýçli äýnek tertipli bolup biler (+2.0 - +2.5).Garranyňyzda zerur güýç artar ..

äýnek okamak (5)

Okamak üçin äýnekleri aňsatlyk bilen getirip bolýar

Göz gabagy we hatda ýürek bulanma, degişli obýektiw güýji bolmadyk okamak äýnegini dakmakdan gelip biler.
Pes hilli, has arzan okalýan äýnek, görüşiň ýoýulmagyna, reňkiň ýoýulmagyna ýa-da ýalpyldawuklygyna sebäp bolup bilýän pes hilli linza materiallary bilen ýasalyp bilner.Bu okanyňyzda ünsi jemlemekde kynçylyk döredip biler.Has gowy görüş hilini almak üçin biraz goşmaça pul sarp etmeli

äýnek okamak (6)

Haçan okamak üçin äýnek gerek?

Diňe 40 ýaşdan we ondan ýokary ýaşly islendik adam üçin belli bir wagt okamak üçin äýnek gerek (ýa-da görüşiň başga bir görnüşi).

Aýna okamak, presbiýopiýa bilen baglanyşykly görüşiň peselmegine, kitapdaky sözler ýa-da smartfonda tekst habary ýaly ýakyn zatlara ünsi jemlemegiň adaty ýaş bilen baglanyşykly ýitgileriniň öwezini dolmaga kömek edýär.

Illinoýs oftalmology we Amerikan oftalmologiýa akademiýasynyň kliniki metbugat sekretary doktor Mişel Andreoliniň aýtmagyna görä, ýadanyňyzda we otagda yşyk ýakylanda kiçijik çap okamakda kynçylyk çekýän bolsaňyz ýa-da ýüzüňizden birneme daşlaşanyňyzda bir zady okamak aňsat bolsa, äýnek okamagyň zerurlygyna düşünýärsiňiz.

Aýna derejesini saýlamak
 • +100
 • +150
 • +200
 • +250
 • +300
 • +350
 • +400
 1. +150
 2. +200
 3. +250
 4. +300
 5. +350
 6. +400
 • Öňki:
 • Indiki: