Erkekler üçin nusgawy pilot äýnekleri metal çarçuwaly awiator äýnekleri

Gysga düşündiriş:

DLL3585 Erkek aýallar üçin döwrebaplaşdyrylan awiator äýnekleri UV goragy bilen polýarlaşdyrylan ultramelewşe gün äýnekleri.Zawodyň lomaý bahalary aýratyn logotipler bilen hem düzülip bilner, has giňişleýin maglumat üçin e-poçta iberip bilersiňiz.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Erkekler üçin nusgawy pilot äýnekleri metal çarçuwaly awiator äýnekleri

  Bu awiatorlar diňe bir Golliwudyň köne ýyldyzlary tarapyndan meşhur bolan ajaýyp salkynlygy gaplamak bilen çäklenmän, ony ýumşak, berk we ilkinji nobatda elýeterli owadan metal çarçuwanyň üsti bilen edýärler.

  Biz siziň üçin iň oňat çözgüt tapmaga çalyşýarys.Müşderilerimiz üçin hemişe has ýokary hilli we pes girdeji bilen has gowy söwda tejribesini üpjün etmegi talap edýäris.DL GLASSES awiatorynyň polýarlaşdyrylan günlük äýnekleri ýeňil, moda we erkekler we aýallar üçin ulanylyp bilner.DL GLASSES Awiatorlaryň äýnekleri erkekleriň we aýallaryň arasynda bölünmeýär, gyzlar geýse-de, ýumşak we güýçli, üýtgeşik tagamly.Adaty metal çarçuwalary tabaklar bilen çalyşmak aýallaryň ýumşak we näzik aýratynlyklary üçin amatlydyr.DL GLASSES Aviator stilindäki äýnekleriň dizaýny, aşa yşyk, hiç hili basyş we has amatly diýen ýaly inçe metal çarçuwany görkezýär.

  DL Uçar GünlükleriHarby bölümleriň hemmesi üçin adaty mesele we 20 ýyldan gowrak wagt bäri harby uçarmanlaryň we awiatorlaryň söýgüsi;berk harby aýratynlyklara we hakyky reňk çal linzalara mahsus.
  Performanceerine ýetiriş şol klassiki awiator stili bilen synag edilýär.ABŞ-nyň harby bölümleriniň hemmesi üçin adaty mesele.Gaty harby enjamlar bilen enjamlaşdyrylan we 1958-nji ýyldan bäri millionlarça, deňizçilere, deňiz güýçlerine we uçarmanlara berilýär. Aýna äýnek geýýänler üçin ajaýyp sowgat edýär.Specialörite bahalar.

  DL GLASSES polýarlaşdyrylan günlük äýneklerimiziň hili bizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar, bu ajaýyp kölegeleri märekeden tapawutlandyrýar.Size doly hyzmat hödürlemek isleýändigimiz üçin paketde şeýle hem bar:

  Awiator günlük äýnekleri (4)
  Awiator günlük äýnekleri (1)

  Çydamlylygyň we Amerikan mirasynyň nesillerine esaslanýan wagtlaýyn, nusgawy stil.Hakyky altyn bilen örtülen, syýahatyňyzda dowam etjek Awiator saýlaň.Erkekler we aýallar, çydamlylygy, hili we ygtybarlylygy görkezýän bütin Amerika we häzirki zaman stili üçin altyn awiator geýýärler.

  Birnäçe gradient linzalary goşmak bilen, onlarça ramka we linza kombinasiýalaryna giriň.“Jumbo” uçaryny synagdan geçirýärsiňizmi ýa-da asylgy emdirýärsiňizmi, bu polýarizirlenen awiator äýnekleri sizi uçmaga dowam eder.

  Önüm aýratynlygy

  Lighteňil, moda we erkekler we aýallar üçin ulanylyp bilner
  UV400 gorag
  Çydamly we arassalamak aňsat
  Definitionokary kesgitleme wizual
  Iň gowusy hil

  Awiator günlük äýnekleri (6)

  Bu element hakda
  Döwrebaplaşdyrylan Awiator Günlük äýnekleriPremium Premium we çydamly bolsa-da, ýeňil metaldan ýasalan aýakly erkekler üçin döwrebaplaşdyrylan polisiýa äýnekleriniň görnüşi aňsatlyk bilen bozulmaz.
  Erkekler üçin UV gorag pilot aýnasy▶ Biziň kölegeli şöhlelerimiz günlük äýnekleri erkekler UVA we UVB-leriň 100% -ini netijeli blokirläp biler, gözüňizi sagdyn saklamak üçin ýalpyldawuk süzgüçleri süzüp biler.Gün äýneginiň bu stili, aýallaryň awiator äýnekleri we erkek awiator äýnekleri üçin ulanylyp bilner.
  Qualityokary hilli materiýaMb Simwoliki elastik ilikler erkekler üçin aýnaly awiator äýneklerini aňsat açýar we ýapýar.Birleşdirilen metal ybadathanalary we sazlanyp bilinýän kremniniň burun ýassygy, bu jikme-jiklikleriň hemmesi iň ýokary rahatlygy we çeýeligi üpjün edýär.
  Gözlükler ýagdaýlara laýyk gelýärMen Erkekler üçin gün äýneginiň bu görnüşi, açyk howada we islendik çärä laýyk gelýär.Moda aksessuarlary hökmünde erkekler üçin gara reňkler uzak wagtlap ulanmak üçin gündelik geýmek üçin amatlydyr.

  Awiator günlük äýnekleri (3)

  .

  ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

  pyşdyl asetat.
  100% UV goragy
  Metal çarçuwa
  Hytaýda öndürildi

  DL GLASSES, Erkin görmek üçin, ajaýyp dünýä üçin.DL GLASSES marka döretmek diýmekdir.müşderilere gündelik zerurlygyňyza laýyk gelýän we gözüňizi goraýan önümler bilen üpjün etmek.Maşyn sürmek, balyk tutmak ýa-da söwda etmek, oturylyşyk üçin ajaýyp äýnek üçin polýarlaşdyrylan kölegelere gezek gelende, DL GLASSES size taýyn ... Pikir edip biljek islendik ýagdaýyňyzda, DL GLASSES Günlük äýnekleri hemişe esasy saýlaw bolar.Şahsyýetiňizi görkezmäge we gün şöhlesinden erkin lezzet almaga kömek ediň.

  Awiator günlük äýnekleri (2)

 • Öňki:
 • Indiki: