Konkaw meýdançasynyň galyň çarçuwasy Aýallar üçin gök yşykdan goraýan äýnek

Gysga düşündiriş:

DLO7050 Moda markasy dizaýneri Concave Square günlük äýnekleri, pes MOQ, çalt eltip bermek.Kompýuterde işleýän bolsaňyz, jübüt gerek bolsa gerek.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  gök açyk äýnek (1)
  gök açyk äýnek (2)
  gök açyk äýnek (1)

  Gözüň ýadawlygyna garşy

  Mawy ýagtylyga uzak wagtlap täsir etmek gözüň sanly ýadawlygyna sebäp bolar.Stakanymyzy geýip, ýadaw gözlerimiz ýok.Sanly ekranlar bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda gözüň dartylmagyny we ýagtylyga duýgurlygyny azaldyň.Ofis işgärleri ýa-da günüň dowamynda ekrana seretmeli adamlar üçin ajaýyp.

  Kellagyry azaltmak

  Uzak wagtlap ekran wagtyndan kelläňiz agyrýarmy?Gök çyrany ýapýan äýneklerimiz kelle agyryny azaldar.

  Has gowy ýat

  Gök ýagty süzgüçli äýnegimizi geýmek ukyňyzy gowulaşdyrar, has gowy uklamaga we gijäňiz rahat bolsun.

  Dizaýn aýratynlyklary- Öňünde we ybadathanalarda göwher perçinler, gök yşyk bloklaýjy linzalar bilen plastik çarçuwa.
  Mawy reňkli linza- DL GLASSES gök çyrany bloklaýan äýnekler zyýanly gök şöhleleri süzüp, göz gabagyny azaldyp, gözüň guramagynyň öňüni alyp biler, kelle agyryny azaldyp, ukyňy gowulaşdyryp biler.
  Gözleriňizi goraň- Bu gök şöhleli awiator äýnekleri telewizora tomaşa edeniňizde, kompýuteriňize, planşetiňize, smartfonyňyza ýa-da beýleki elektron enjamlaryna seredeniňizde gözüňizi zyýanly gök yşykdan gorap biler.
  Deri üçin amatly material: DL GLASSES äýnekleri, geýeniňizde iň ýokary rahatlygy üpjün edýän çarçuwany ýasamak üçin daşky gurşawa we derä arassa materiallardan peýdalanýar.

  gök açyk aýna (1)

  Nädip başladyk?
  Mawy ýagtylyga uzak wagtlap täsir etmek göz gabagyna, gözüň guramagyna we ukusyzlygyna sebäp bolup biler.DL GLASSES, onuň öňüni almak üçin gök çyrany bloklaýan äýnek satmak üçin täze pikir döredýär.

  Önümlerimizi näme üýtgeşik edýär?
  Iň soňky tendensiýalardan ruhlanan gök çyrany bloklaýan äýnekleriň köpüsini hödürleýäris.Ghli äýnek hünärmenler topary tarapyndan döredilip, berk barlanýar.

  Näme üçin edýänlerimizi gowy görýäris?
  Biziň maksadymyz, ähli müşderilere ýokary hilli gök yşyk bloklaýjy äýnek bermek.

  gök açyk aýna (2)

  Düşündiriş
  Çeýe we amatly kompýuterden ýasalan nusgawy kwadrat çarçuwasy.Alty reňk warianty: pyşdyl, goňur, gyzyl, gök, gara we açyk.Galyň konkaw çarçuwaly, ýokary reseptli linzalar üçin ajaýyp.Bu äýnekler ýeňip bolmajak bahada ajaýyp rahatlyk we stil hödürleýär.

  Qualityokary hilli materialdan ýasalan bu inedördül äýnekler çydamly we könelişen.Çarçuwanyň ýüzü konkaw, dizaýny üýtgeşik we näzik bolup, geýeniň kämillik we durnukly häsiýetini görkezýär.Allhli ýagdaýlarda geýmek ýerliklidir.

  gök açyk aýna (6)
  gök açyk aýna (5)

  Islendik ramka, hatda resept däl hem goşup bolýar

  “DL GLASSES” ajaýyp bahadan köpçülige ajaýyp çarçuwalary ýetirmegi başardy.Gümmeziň gymmat bahaly dizaýnlaryny çykardyk, şonuň üçin hemmeler üçin bir zat bar.
  Dyrna çydamly, zyýanly UV şöhleleriniň 100 göterimini bloklaýar we anti-reflektor bolup, günüň dowamynda noutbuga göz aýlamaly adamlar üçin ajaýyp wariant döredýär.

  DL GLASSES

  Medeni dürlilikden ylham alan DL GLASSES dürli seriýalarda dürli reňk, material we ululykdaky äýnek önümlerini çykardy.

  DL GLASSES geçmişiň we gündelik durmuşyň estetikasynyň ajaýyp dizaýnyny çagalar, erkekler we aýallar üçin has amatly, moda we ýokary hilli äýnek bilen üpjün etmeklige bagyşlanar.

  https://www.dlsunglasses.com/contact-us/
  https://www.dlsunglasses.com/export-promotion-wholesale-metal-cat-eye-unisex-anti-blue-glasses-frame-product/

  “Premium Anti Blue Light” linzalary

  Göreşe kömek edýär: Görüş ýadawlygy, kelle agyry, gury gözler, bulaşyk görüş, ýalpyldawuk, UV şöhleleri we uky sikliniň bozulmagy


 • Öňki:
 • Indiki: