Müşderi synlary

1

J *** t

Birleşen Ştatlar

⭐⭐⭐⭐⭐

Önümiň hili gaty gowy, satyjynyň düşündirişine laýyk gelýär, satyjynyň hyzmaty gaty gowy, çalt jogap berip we meseläni çözmäge kömek edip biler, ygtybarly üpjün ediji, eltip bermek çalt, söwda bilen kanagatlanýar, indiki gezek hyzmatdaşlyga umyt baglaýar.

2

A *** s

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Ajaýyp hyzmat we ajaýyp önüm.

Aýal aýna aýnasy (2)

A *** s

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Bu buýrugy gaty gowy görýärin.Olary maslahat berdim

4

E *** n

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Hyzmatdan we önümden gaty begendim.Kompaniýamyzy mahabatlandyrmak üçin ajaýyp!Birikdirilen surat, wakany mahabatlandyrmak üçin ulanyldy.

Aýal aýna aýnasy (4)

A *** s

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

ajaýyp äýnek, ajaýyp hil, owadan görünýän reňkleri gowy görýärin, uly satyn almak üçin öňe bararyn sag boluň

6

J *** i

Kanada
⭐⭐⭐⭐⭐

D&L bilen işlemek aňsat, çalt we elýeterli.Ölçeg, öňki zakaz eden görnüşlerimden birneme kiçidir, geljekde zatlary birneme ulaltjak bolaryn.Umuman, satyn alanyma begenýärin we geljekde ýene D & L ulanaryn.

7

N *** r

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Esýnekler wagtynda geldi we suratyň görkezişi ýaly boldy.Soonakynda ýene sargyt etmegi meýilleşdirýärin.

85

Y *** A.

Japanaponiýa
⭐⭐⭐⭐⭐

満 足 し て す

https://www.dlsunglasses.com/promotion-sunglasses/

N *** r

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Mahabat äýneklerimiz wagtynda geldi we ýokary hilli boldy.

10

R *** sag

Gana
⭐⭐⭐⭐⭐

Işlemek aňsat bolan ajaýyp üpjün ediji.Şeýle hem, tapyp biljek iň gowy bahalarym bilen ajaýyp şertnamalar bar.Bu üpjün edijini maslahat berýärin.

11

B *** L.

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Örän gowy hilli, çalt eltip bermek we hyzmat etmek.Elbetde maslahat beriň!

12

T *** n

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Hyzmat we aragatnaşyk nokady.Eltip bermek rahat boldy.Önümiň hili garaşylýanlara laýyk gelýär.

13

J *** z

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Hakyky ylalaşyk çalt we ajaýyp müşderi hyzmaty.Sag bol Sindy !!!

14

J *** o

Argentina
⭐⭐⭐⭐⭐

Todo llego bien!

15

T *** n

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Bular arzan promo aýna, ýöne bu nyrhda ajaýypdy.Hiç hili mesele ýok we elbetde olar bilen söwda eder.

1624

J *** i

Kanada
⭐⭐⭐⭐⭐

Çylşyrymly logotip ýerleşdirilmegi soraldy we ajaýyp ýerine ýetirildi.Esýnek ajaýyp görünýär we aýnaly linzalar ajaýyp häsiýet goşýar!

17

K *** g

Şweýsariýa
⭐⭐⭐⭐⭐

Müşderi hyzmaty.Peýdaly we gaty goldaýan.Çalt eltip bermek.Umuman, örän bagtly.Againene tertipleşdirer.

18

a *** y

Saud Arabystany
⭐⭐⭐⭐⭐

Hyzmat we aragatnaşyk nokady.Eltip bermek rahat boldy.Önümiň hili garaşylýanlara laýyk gelýär.

19

N *** l

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Ippingük daşamak we müşderi hyzmaty ajaýypdy Bu satyjy / üpjün edijä hiç zat zeper ýetmändigini hökman maslahat berýärin we 1 aý öň sargyt eden beýleki önümlerimden has çalt geldi.

20

l *** d

Kuweýt
⭐⭐⭐⭐⭐

olary söý!bu meniň ikinji sargytym bolar, has köp zat üçin dolanar

21

T *** e

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Berýän hyzmatlaryndan gaty kanagatlanýarlar.Çalt we hünärli jogap berdiler.Iberiş çalt we aladasyz geldi.Aýnanyň hili haýran galdyryjy.Elbetde, olar bilen ýene-de söwda ederin.

22

H *** n

Saud Arabystany
⭐⭐⭐⭐⭐

لطيفة ، مغناطيسية رائعة ، شحن سريع ، سأقوم

بالتسوق مرة أخرى قريبًا.

23

D *** n

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Sargyt 8 günde geldi.Sargydyňyzy sargyt etmekde we yzarlamakda örän mylaýym we kömekçi.Elbetde maslahat beriň.Men olardan ýene satyn alaryn.

24

M *** t

Gollandiýa
⭐⭐⭐⭐⭐

gaty çalt we gowy hyzmat!

26

M *** z

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

ajaýyp äýnek.Kompaniýa yzarlamagy dowam etdirýär.

25

M *** z

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

ajaýyp hyzmat.Uçar bilen nireden gelendigi barada jikme-jiklik bardy, ýöne ony gaty çalt çözdüler we çak eden wagtyna ýetdiler.önümler gaty gowy hilli

28

Z *** e

Burkina Faso
⭐⭐⭐⭐⭐

Bu üpjün ediji bilen işlemegi gaty haladym, ol meniň sargytym baradaky isleglerimi jikme-jik hormatlady, üstesine-de sargytym wagtynda gowşuryldy, sizi hyzmatdaşlyga çagyrýaryn

27

M *** z

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

iň oňat önümler we hyzmatlar

29

G *** a

Birleşen Arap Emirlikleri
⭐⭐⭐⭐⭐

Esýnekleriň hili ajaýyp!Bu dükandan hökman sargyt ederis.Smoothuwaş we çalt geleşik üçin sag boluň.

30

M *** t

Gollandiýa
⭐⭐⭐⭐⭐

ajaýyp hyzmat, ýokary hilli.edil soran zadym.

31

Z *** e

Burkina Faso
⭐⭐⭐⭐⭐

bu üpjün ediji bilen ikinji gezek zakaz edýärin we ol hemişe ökde, bu müşderileriň islegine nädip hormat goýmalydygyny bilýär

32

D *** k

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Eltip bermek gaty çaltdy we Kaýla gaty kömek etdi!Günlük äýnekleri hiç hili zyýan ýetmedi.Soonakynda ýene zakaz ederin!

33

S ***

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

äýnek äýneklerini gowy görüň, ajaýyp görünýärdi

34

L *** n

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Önüm talap edilişi ýaly we ýokary hilli geldi.Kaýla meniň bilen dogry stili we reňkleri tapmak üçin işledi we köp soraglarymy we zerurlyklaryma gaty rahat we sabyrlydy.Bular gaty gowy çykdy!

35-1
35-2

D *** H.
Meksika
⭐⭐⭐⭐⭐

el material de los lentes es muy bueno, me gustaron mucho, la comunicacion del vendedor y su kooperation fue excelente el embalaje esta excelente.totalmente maslahat berilýär :)

36-1
36-2

Y *** o
Filippinler
⭐⭐⭐⭐⭐

Sindi Li gaty amatly we peýdalydy.Günlük äýnekleri we logosy gaty gowy hilli.Köp sagbol!

37-1
37-2
37-3

E *** a

Boliwiýa
⭐⭐⭐⭐⭐

Excelente servicio, satyjy satyjy.Muy buena calidad.

38

F *** J.

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

zakazymy gaty çalt iberdiler, hökman gaýdyp gelerin

39

B ***
Angliýa
⭐⭐⭐⭐⭐

Bu äýnek / äýnek ajaýyp hil we ähli müşderilerimiz olary gowy görýärler!

40

C *** M.
Angliýa
⭐⭐⭐⭐⭐

Aýna gaty gowy hilli.

41

A *** H.
Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

IEST GOWY GÖZLER!şahsyýetde has gowy !!gaýtadan sargyt eder

42

V *** E.
Kanada
⭐⭐⭐⭐⭐

Men olaryň hilini gowy görýärin we laýyklygy hem ajaýyp.Men has köp gazanaryn.müşderi hyzmaty gaty gowy boldy

50

O *** A.
Nigeriýa
⭐⭐⭐⭐⭐

bular gaty owadan

51

l *** L.
Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

çalt eltip bermek, ýokary hilli!Againene zakaz ederin

43

M *** G.
Meksika
⭐⭐⭐⭐⭐

Entregado bien todo buena calidad

44

M ***
Birleşen Arap Emirlikleri
⭐⭐⭐⭐⭐

suratlara meňzeýän bu äýnekleri gowy görüň.Kaýla ajaýypdy.Müşderi hyzmatynyň ajaýyplygy üçin Kaýla sag bolsun aýdýaryn

45-2
45-1

D *** S.

Meksika
⭐⭐⭐⭐⭐

calidad 100% muy buen producto y sobre todo atención por parte de la guapa vendedora muy amable y atenta.

46

J ***
Italiýa
⭐⭐⭐⭐⭐

Molto bene, la tassa di spedizione è molto ragionevole, continueremo a collaborare la prossima volta

47-1
47-2

N *** M.
Gyrgyzystan
⭐⭐⭐⭐⭐

!Классные нам очень понравилось!

48-1
48-2

A *** S.
Çili
⭐⭐⭐⭐⭐

muy buena calidad.modelos tienen impresión de logo.Carcasas y otros accesorios muy buena calidad también.Ygtyýarly

49-1
49-2

A *** S.
Çili
⭐⭐⭐⭐⭐

muy buena calidad.modelos tienen impresión de logo.Carcasas y otros accesorios muy buena calidad también.Ygtyýarly

52-2
52-1

M *** M.
Italiýa
⭐⭐⭐⭐⭐

Örän professional satyjy.Önümler ýokary hilli we mahabat edilişi ýaly.Gaplamak güýçli we tertipli ýerine ýetirildi.Wagtynda eltip bermek - zakaz eden günümden alýançam, Hytaýdan Hýuston, TX ABŞ-a gitmek üçin bary-ýogy 10 gün gerek boldy.

56-1
56-2

L *** y

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

“Sygyr çap etmek” äýneklerine zakaz etdim.Eltip bermek wagty çaltdy we üpjün ediji gaty amatlydy.Ajaýyp äýnek.Men ýene satyn alaryn!

55-6
55-7
55-2
55-1
55-5
55-3

D *** S.
Meksika
⭐⭐⭐⭐⭐

Buena calidad en el önümi

53

S *** I.
Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Bu satyjydan ilkinji sargytym, önümleriň hilinden we iberiş tizliginden gaty kanagatlanýaryn.Müşderi hyzmat topary bilenem uly tejribe gazandym.Paketim owadan gaplanan zatlaryň hemmesi bilen geldi we hiç zat bozulmady.Nearakyn geljekde ýene-de zakaz ederin!

54

E *** A.
Braziliýa
⭐⭐⭐⭐⭐

bu äýnekleri ajaýyp reňk we ajaýyp ululyklary gowy görüň

57-2
57-1
57-3

B *** sag

Birleşen Ştatlar
⭐⭐⭐⭐⭐

Aýnalaryň hemmesi gaty gowy ýagdaýda geldi.Pandemiýa wagtynda çalt eltip bermek.Müşderi hyzmaty gaty gowy, sag boluň!