Müşderi synlary

äýnek
äýnekdäki klip
Örän professional satyjy.Önümler ýokary hilli we mahabat edilişi ýaly.Gaplamak güýçli we tertipli ýerine ýetirildi.Wagtynda eltip bermek - zakaz eden günümden alýançam, Hytaýdan Hýuston, TX ABŞ-a gitmek üçin bary-ýogy 10 gün gerek boldy.
Bu satyjydan ilkinji sargytym, önümleriň hilinden we iberiş tizliginden gaty kanagatlanýaryn.Müşderi hyzmat topary bilenem uly tejribe gazandym.Paketim owadan gaplanan zatlaryň hemmesi bilen geldi we hiç zat bozulmady.