Moda Unisex Rimless Günlük äýnekleri An Angelel Ganat şekilli partiýa Gün äýnegi

Gysga düşündiriş:

DLL81071 Hytaýda öndürilen perişde ganat metal aýna äýnekleri, DL GLASSES siziň üçin aýratyn nyşany düzüp biler, eksport tejribämiz bar, soraglaryňyz bar bolsa bize e-poçta iberiň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DL Aýallar üçin äýnek

- Oturylyşyk we gündelik sürmek geýimleri üçin ajaýyp saýlawlar

- Gözelligi we gözi goramak

FASHION DIZAYNY - Rimless günlük äýnekleri, özboluşly we modaňyzy görkeziň.Aýna äýnekleri, köpçüligiň ünsüni özüne çekýär.ajaýyp ajaýyp äýnek, bu möwsümdäki eşikleri has-da güýçlendirmek üçin hökmany aksessuar.

UV400 GORAMAK - UV400 göz goragy şöhleleri netijeli süzýär we bloklaýar.Daşary çykanyňyzda gözüňizi UV zeperinden goramak, ýokary hilli linzalar size tebigy we aýdyň görüş, çydamly we dargadyjy mümkinçilik berýär.

I HIGH GOWY SYITYASAT MATERIALLARY - Bu günlük äýnekleri ýokary hilli UV400 HD linzalardan, oňaýly burun ýassyklaryndan, demir demir çeňňeklerden, ajaýyp metal ybadathanalardan ýasalýar, ähli jikme-jiklikler uzak wagtlap ulanmagyňyzy üpjün edýär.dostlary we maşgalasy üçin ajaýyp sowgat ideýasyna öwürip biler!

äýnek (1)
äýnek (2)
äýnek

 

 

GYSGAÇA DIZayn: Günlük äýneklerimiz perişde ganatlary bilen bezelendir we size aýdyň görmek, sizi has täsirli we salkyn etmek we daş keşbiňizi kämilleşdirmek üçin 7 açyk we açyk reňkde bolýar.Ownuk ýüzler üçin ajaýyp äýnek.

äýnek

DL GLASSES

UNIQUE WING DIZAYNYIm Rimless äýnek döredijilik ganat dizaýny bilen.Bu erteki, mistiki, futuristik we düýşli, köpçüligiň ünsüni jemlemegi aňsatlaşdyrýar.Örän ýeňil metal çarçuwalar we ybadathanalar size stressiz geýmek tejribesini berýär.Qualityokary hilli polikarbonat linzalar, amatly silikon burun ýassyklary, demir demir çeňňekler, ähli jikme-jiklikler ony çydamly, dargadyjy we moda edýär.
ÖNÜMLER SIZI】 Çarçuwanyň beýikligi: 28mm, çarçuwanyň ini: 150mm, obýektiwiň ini: 66mm, burun köprüsiniň ini: 17mm, aýagyň uzynlygy: 141mm.
UV400 GoragAshion Moda ganat äýnekleri 100% zyýanly UVA, UVB şöhlelerini ýapyp biler, gözüňizi uzak wagtlap UV zeperlenmeginden gorap biler.Definitionokary kesgitli linzalar günüň görnüşlerini has gowy synlamaga, aýdyň görmegi we has tebigy görüş mümkinçiligini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.
Festiwal aksesuarlary】 Peri ganat äýnekleri ýokary derejeli wakalar we gündelik eşikler üçin amatlydyr.Her dürli mowzuk oturylyşyklary, plýa beach dynç alyşy, tomusky çäreler, retro temaly eşikler, aýdym-saz festiwallary, hippi geýimi, söwda, syýahat, surata düşmek, tans we beýleki ýapyk ýa-da açyk çäreler üçin ajaýyp.
SATYLandan soň GYSGAÇA MUGT30 30 günüň içinde mugt töwekgelçilikli söwda etmekden lezzet alyň.Thehli äýnek ibermezden ozal hil taýdan gözegçilik edilýär.Islendik mesele diňe biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, her meseläni siziň üçin çözeris!

äýnek (3)
äýnek (2)
äýnek (1)

- Moda äýnekleri özboluşly we modaňyzy görkezýär, ony märekäniň içinde has özüne çekiji edýär.

- Aýratynlyklary: Anti-UVA / UVB / UVC, Anti Glares, anyk görnüşi, ýadawlygy azaldýar.

- Şahsylaşdyrylan dizaýn we dürli reňkler bilen, dürli eşikler bilen deňeşdirmek aňsat, retro jadysyndan lezzet almaga mümkinçilik berýär, äýnek kolleksiýaňyzy täze we täze saklaýar.

2023-nji ýylda täze moda tendensiýasy bilen ýakyndan habarlaşyň!
--DL GLASSESgeljegiň moda tolkunyny tutmaga kömek eder!

- Her dürli mowzuk oturylyşyklary, plýa beach dynç alyşy, tomusky çäre, retro temaly eşik, aýdym-saz festiwallary, hippi geýimi, söwda, syýahat, surata düşmek, tans we beýleki ýapyk ýa-da açyk çäreler üçin ajaýyp.

äýnek

  • Öňki:
  • Indiki: