Günlük äýnekleriniň töweregine futuristik örtük Kiber punk giňişligi Y2K Erkek äýnek

Gysga düşündiriş:

9186 Dürli reňkdäki futuristik örtükli äýnek.Öz logotipiňizi we reňkiňizi düzüp bilersiňiz.Has giňişleýin maglumat üçin hoş geldiňiz.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  punk aýnasy (9)

  POLARIZED- TAC 2-nji nesil 9 gatly polýarizirlenen linzany çyzmaga garşy tehnologiýa.Dyzlamaga ýokary garşylyk we ýalpyldawuklygyň 99,96% -ini ýapmak üçin niýetlenendir.DL Polýarizirlenen linzalar, dikligine gönükdirilen süzgüç gatlagyny obýektiwde ýerleşdirip, iň ýokary rahatlygy we görnükliligi ýokarlandyryp, güýçli gorizontal şöhlelenmeleri (ýalpyldawuklygy) bloklaýar.
  UV 400 Gorag- Polýarlaşmakdan başga, bu UVA we UVB şöhleleriniň 99% -100% -ini bloklap bilýär.Ultramelewşe (UV) şöhlelenmesi tebigy gün şöhlesinde bar we tolkun uzynlygy 400nm-den 100nm aralygynda.UV400 bahalandyrylan äýnek, gözüňizi uzak wagtlap UV zeperlenmeginden goramak we daşarda we daşarda gözüňizi sagdyn saklamak üçin zerurdyr.
  HIGHokary hil çarçuwasy- Diňe ýeňil agram däl, güýçli we çydamly.
  HEMMESI OUERDE GÖRNÜŞ- Polýarizirlenen we 400UV goragly bolmak, bu çäksiz äýnekleri sürmek, balyk tutmak, lykiada typmak, syýahat etmek, gezelenç etmek, gaýyk sürmek ýaly açyk howada işlemek üçin iň oňat saýlama edýär we ýylyň dowamynda ýokary moda aksessuarlary we gündelik eşikler üçin amatly.Şeýle hem, dostlar we maşgala agzalary üçin ajaýyp, ýöne amaly sowgat ideýasyna öwrülen sowgat gaplanan taýýar!

  punk aýnasy (15)
  punk aýnasy (11)
  punk aýnasy (10)
  punk aýnasy (14)

   

   

  「Futuristik stil」Günlük äýnekleri, geljegi uly görünýän, gözüňi özüne çekiji reňkli aýna obýektiwli, salkyn oglanlar we gyzlar üçin zerurlyk bolan islendik märekäniň ünsüni özüne çeker.
  Ors Reňkler 」“Halloween”, “Cosplay” geýimleri we täzelikleri ulanmak ýaly partiýa dabaralary üçin ajaýyp dürli reňklerde bar!
  US HYZMATÇYLYK DURMUŞ 」DLhli DL GLASSES Müşderini kanagatlandyrmak biziň ileri tutýan zadymyzdyr.Önüm, ýük daşamak bilen baglanyşykly haýsydyr bir mesele bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Meseläni ilkinji gezek çözmäge kömek ederis.Synanyşmak töwekgelçiligiňiz ýok we size iň gowy hyzmaty hödürläris!

  DL GLASSES Ultra ýeňil erkekleriň sport äýnekleri - bu ýokary derejeli, ýokary derejeli günlük äýnekleri bilen gözüňizi goraň!

  Polýarlaşdyrylan we 100% UV gorag äýnekleri kömek edýär:
  - görüş rahatlygyny gowulaşdyryň, günüň doly gününden soň ýadaw gözler ýok.
  - kontrast we görüş aýdyňlygyny ýokarlandyrmak
  - göz gabagyny azaltmak
  - şöhlelenmeleri azaltmak we ýalpyldawuklygy ýok etmek (glaukoma ýa-da duýgur göz ýaly göz meselesi bolanlar üçin örän möhümdir)
  - gözüňizi Günüň zyýanly UV şöhlelerinden goraň, uzak wagtyň dowamynda gözüňiziň zyýanyny azaldyň.

  2-nji nesil 9 gatly polýarizirlenen linzaly ýeňil metaldan ýasalan çarçuwadan ýasalan bu äýnek, rahatlyga zyýan bermezden güne garşy iň ýokary goragy hödürleýär!

   

   

   

  DL FASHION SUNGLASSES: Daş-töweregi Linza dizaýny tehnologiýadan doly we gaty moda.
  Bu jübüty2käýnek. Oturylyşyga äýnek getirmek, söwda, syýahat, iň ajaýyp barlyk bolmaly.Şeýle hem köçe suratçylary üçin zerur moda elementidir.

  punk aýnasy (12)

 • Öňki:
 • Indiki: