Aýal göwher bezegi üçin ýürek şekilli çybyk äýnek

Gysga düşündiriş:

DLL9206 Lomaý elde ýasalan ýürek şekilli göwher aýallar, ýörite nyşanly äýnek


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Premium çarçuwasy - qualityokary hilli çarçuwaly materiallar öndürijiligi we amatlylygy üpjün edýär.
Polikarbonat çarçuwalary täsir edýär, çyzmaga çydamly, çydamly we döwülmez.
Halaýan işiňizde doly ünsüňizi jemlemäge kömek ediň: sürmek, welosiped, kriket, beýsbol, golf, tennis, ylgaw, balyk tutmak, gezelenç, welosiped sürmek ýa-da motosikl sürmek。

äýnek

DL GLASSES

DL GLASSES çydamly, ýeňil agramly we polýarlaşyklydygyna göz ýetirmek üçin birinji synp materiallaryndan ýasalýar.179% zyýanly UVA we UVB şöhlelerini we güýçli ýagtylygy ýapyň.Gözleriňizi ajaýyp goraň.
Ultra ýeňil agram we silikon burun ýassygy sizi rahat duýýar we barlygyny duýmaýar.Qualityokary hilli ybadathana materialy ony has çyzmaga çydamly, çydamly we bozulmaz edýär we ýokary güýçli döwüklere garşy rezin linzalar äýnekleriň howpsuzlygyny üpjün edip biler, syýahatyňyz üçin gowy saýlaw.
Açyk sport äýnekleri - lighteňil dizaýn motosikl we welosiped sürmek, sürmek, ylgamak, balyk tutmak, daga çykmak ýa-da beýleki açyk çäreler üçin amatlydyr.“Classic 160's Vintage Style” bilen gysga dizaýn olary ajaýyp görkezýär.
Erörite ergonomiki dizaýny bolan günlük äýnekleri, geýmek tejribesini üpjün edýär - Polýarlaşdyrylan günlük äýneklerimiz diňe bir moda stiline eýe bolman, eýsem Adamlaşdyrylan dizaýna hem eýe.Gulagyňyzyň derisini we kelläňizi ajaýyp sazlaň.Göz aýnagymyzy geýeniňizde has amatly ediň.
Bu ýakynlaryňyz üçin ajaýyp sowgat.Gözlerini daşky gurşaw faktorlaryndan gorap we howpsuz saklap bilerler we adamlar munuň üçin ýüzlerçe dollar sarp etdiňiz öýderler.

äýnek

1.FASHION DIZAYN-reňkli göwher kristal äýnek, 2023 moda äýnek, islendik ýüz üçin amatly, oturylyşyk, syýahat, söwda we surata düşmek üçin ajaýyp.

2. HYZMATÇY DÜZGÜNLIK - Müşderileriň hemmesini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.Satyn alanyňyzdan doly razy däl bolsaňyz, bize habar beriň, siz kanagatlanýançaňyz çözgüt taparys.

Saýlawyňyz üçin dürli reňkler

Aýallaryň göwher kölegeleri üçin ululykdaky Rhinestone Aviator Günlük äýnekleri
Göz aýnasy gözüň ýadawlygyndan goramak üçin ýalpyldawuk blok tehnologiýasy, UVA we UVB süzgüçleri bilen enjamlaşdyrylandyr.

Şeýle hem, dostlar we söýgüliler üçin sowgat hökmünde saýlama.

äýnek
äýnek

Ajaýyp çykyşlar: ýürek şekilli günlük äýnekleri size iň oňat UV gorag funksiýasyny üpjün edip biler, dürli açyk çärelere laýyk gelýän tebigy reňkleri we ajaýyp ýerleri getirip biler, şeýle hem dürli oturylyşyklarda geýip bilersiňiz.
Lighteňil materiallar: ýürek göz aýnalary çydamly we ýeňil köýnekli, hil taýdan ygtybarly we solmagy ýa-da deformasiýasy aňsat däl, ýeňil we uzak möhletli köýnek üçin AC linzalaryny we kompýuter çarçuwasyny kabul edýär;Çarçuwa ýalpyldawuk we özüne çekiji ýalpyldawuk daşlar bilen bezelipdir
Ajaýyp we ýalpyldawuk: ýürek äýnekleri ýürek we pişigiň göz şekillerini birleşdirýär, ýakymly we ajaýyp görünýär we ýalpyldawuk kristal daşlar has köp ünsi çekmäge we köp öwgä eýe bolup biler.
Dürli ýüz şekillerine laýyk geliň: Aýna äýnekleriniň umumy ini takmynan ölçenýär.150 mm / 5.91 dýuým we aýagyň uzynlygy takmynan 145 mm / 5,71 dýuým, bir ululygy aýal-gyzlaryň köpüsine laýyk gelýär we dürli ýüz şekilleri bilen gowy gidýär
Köplenç geýinmek hadysalary: aýna äýnekli aýal-gyzlar, tanyşlyk, söwda, ulag sürmek, tomus dynç alyşlary, karnawallar, kenar oturylyşyklary, festiwal dabaralary, welosiped sürmek, balyk tutmak we beýleki açyk çäreler ýaly birnäçe gezek ulanylýar.

äýnek

Hoşniýetlilik bilen bellik ediň

Obýektivi sabyn suwy ýa-da bitarap ýuwujy serişde bilen arassalaň, ýumşak äýnek mata bilen gury süpüriň.

Sargyt etmezden ozal reňk hakda jikme-jik maglumat üçin suratlara üns bilen serediň.


  • Öňki:
  • Indiki: