Heartürek şekilli çişip bolýan äýnek Aýallar galyň çarçuwaly äýnek

Gysga düşündiriş:

DLL88982 Täze çişip bolýan köpürjik ýürek şekilli äýnekleri mahabatlandyrmak, aksiýadan çalt eltip bermek we özleşdirmegi kabul etmek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sorag-jogap
Q: Customöriteleşdirilen dizaýnlary we bukjany edip bilersiňizmi?
J: Hawa, oem hyzmatlaryny hödürleýäris:
1. öz stilleriňizi düzüp bilersiňiz
2. aýna linzaňyzy sazlap bilersiňiz
3. gaplama gutyňyzy düzüp bilersiňiz
4. logotip stilleriňizi düzüp bilersiňiz (oýulan logo, nagyşlar nyşany. Metal stiker nyşany, çap nyşany, lazer nyşany, kesgitlenen metal nyşany)

Q: Köpçülikleýin satyn almazdan ozal synag ýa-da nusga sargyt alyp bilerinmi?
J: Bu mesele däl, synag ýa-da nusga sargyt hem başda garşylanýar.

Çişýän äýnek (9)

HAKYNDADL GLASSES
● DL GLASSES moda äýnekleri motosikl sürmek, ylgamak, sürmek, welosiped sürmek ýaly açyk çärelerden lezzet almak üçin ajaýyp, bu sizi has bagtly we gujurly duýýar.

Light Daşky işleriňize ýeňil, rahatlyk bilen, äýneklerimiz dargadylan ýagty şöhläni netijeli ýok edýän we süzýän täsirlere eýe.Biz diňe bir gorag funksiýasyna ünsi jemlemän, moda görnüşine hem üns berýäris.

Ajaýyp görnüş -

Bu ajaýyp oturylyşyk äýnekleri karnawallar, festiwallar, dynç alyşlar, oturylyşyklar, geýimler we beýleki açyk çäreler üçin ajaýyp.Heartüreginiň täze görnüşi bilen, bu äýnek ýokary moda aksessuarlary we ýylboýy gündelik eşikler hökmünde laýyk gelýär.

Çişýän äýnek (10)
Çişýän äýnek (1)

Moda reňkli ýürek äýnekleri
Reňkli ýürek dizaýny -
Esýnek äýnek şekilli, üýtgeşik we ajaýyp, ajaýyptaraplar, baýramçylyklary, kosplay, fotosuratlarwe başgalar.Özboluşly stiliňizi görkezmek üçin dürli reňkli çarçuwalardan saýlap bilersiňiz, köpçüligiň ünsüni özüne çekýär we tomaşaçylaryň üns merkezine öwrülýär.

Amatly äýnek -
Bular gaty gowyköpürjik çişirilen ýürek şekilli äýnekuly we galyň, ýokary hilli plastmassa çarçuwadan ýasalýar, deformasiýa aňsat däl;Integrirlenen burun pad dizaýny we UV400 gorag linzalary bilen berkidilen ilikler size stressiz geýmek tejribesini getirýär.

BUBBLE Giňeldilen Güneşler üçin aýratyn dizaýn: Heartürek äýnegi bilen ýürek şekili, partiýa äýnekleri ýokary hilli materialdan we ajaýyp äýnek dizaýnyndan ýasalýar, gülkünç äýneklerimiz beýleki ýürek äýnekleri bilen deňeşdirilende ajaýyp ýürek dizaýny we ajaýyp ussatlygy bilen enjamlaşdyrylandyr, Bubble Günlük äýneklerimiz ulanmak üçin has köp mümkinçilik hödürleýär.
JELI HEÜREK GÜNLERI:Bir stockada gara, açyk sary, gülgüne, gyzyl, gök, ak ýürek şekilli äýnek bar we aýdyňlygy dürli ýagdaýlar üçin zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin ýeterlikdir.
UNIVERSAL SIZE:Bu gyzykly äýnek, ýetginjeklere we ulularyň köpüsine oturylyşyk, geýinmek, plýa beach dynç alyşy, festiwal, söwda, balyk tutmak ýa-da diňe güýmenmek üçin ululykda bolýar.Akylly saýlaw, moda günlük äýneklerini maşgala, aýal dogan ýa-da dostlaryňyz üçin baýramçylyk sowgady hökmünde ulanmakdyr.

Çişýän äýnek (8)
Çişýän äýnek (3)

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

OEM / ODMManufacoturer.
Her aý 167-den gowrak täze stili ösdüriň.
Accessorieshli esbaplar üçin bir ädim satyn almak.
Hil kepilligi.
Şahsylaşdyrylan dizaýn hyzmatlary.
Eyehli äýnek önümçiliginiň aralygy.

arzan äýnek (10)
arzan äýnek (9)
arzan äýnek (5)

Biz sen!

Erkek we aýal geýip boljak her gün geýip boljak birkemsiz ajaýyp kölege gözleýän bolsaňyz,DL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleriesasy saýlawyňyzdyr.Günlük äýnekleri, seýilgähde gezelenç edeniňizde ýa-da gün batýan wagtyňyzda, ulag süreniňizde, balyk tutanyňyzda ýa-da gaýyk sporty bilen meşgullanýan wagtyňyzda, her gün ulanylmaga laýyk gelýän täsirlere we çyzylmalara çydamly polýarlaşdyrylan linzalar bar.

Iň gowusy hil

Biziň hilimizDL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleribizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar, şol ajaýyp kölegeleri märekeden tapawutlandyrýar.Size doly hyzmat hödürlemek isleýändigimiz üçin paketde şeýle hem bar:

Sowgat gutusy- polýarlaşdyrylan äýnekleriňizi döwüp biljek basyşdan goramak üçin
Tozany goramak üçin halta- uzak wagtyň dowamynda linzalara täsir edip biljek tozanlardan gaça durmak
Mikrofiber arassalaýjy eşik- linzalary yz galdyrmazdan ýa-da anti-reflektor örtügine täsir edip biljek tozan bölejiklerini sürtmezden arassalamaga kömek etmek
Polýarlaşdyrylan synag kartasy- obýektiwiň polýarizasiýa täsirini kesgitlemek
Satyn alyňDLPolýarlaşdyrylan günlük äýnekleri we has gowy gündelik durmuş tejribesini hödürläň!


  • Öňki:
  • Indiki: