Heartürek şekilli ýumşak günlük äýnekleri Gülgüne mahmal ýakymly furry kosplay partiýa äýnekleri

Gysga düşündiriş:

DLL9330 Heartüregimizdäki tüýdükli äýnekler, Halloween we beýleki festiwallarda maşgala agzalaryňyza, dostlaryňyza, kärdeşleriňize we başga zatlara ibermek üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ajaýyp ýumşak ýumşak äýnek !!!
Oturylyşyk, karnawal, sahna, fotosessiýa, özüne çekijiligiňizi goýberiň

D & L Senagat we Söwda (Xuzhou) Co., Ltd.

Pişik gözüniň ýumşak bulaşyk günlük äýnekleri (7)
Günlük äýnekleri (8)
Pişik gözüniň ýumşak bulaşyk günlük äýnekleri (8)

Aýratynlyklary

Heartürek şekilli bulaşyk ýumşak gün äýnekleri göçme we ýeňil, şonuň üçin aňsatlyk bilen göterilip bilner.Olary syýahat etmek, iş sapary we beýleki işler bilen meşgullanmak üçin amatly sumkaňyza, sumkaňyza, makiýaup sumkasyna, goş-golamlara we başga zatlara goýup bilersiňiz.

Günlük äýnekleri (1)

Aýallar bulaşyk ýürek äýnekleri

Olarda iň oňat görünjekdigiňize ynanýan ýürek şekilli linzalar bar.Bu moda äýnekler bäş dürli reňkde bolýar, size laýyk gelýän jübüti saýlap bilersiňiz.Dostlaryňyz bilen duşuşanyňyzda, bu äýnekler beýan etmegiň ajaýyp usulydyr.

Paket sanawy: Reňk saýlamak üçin 1 jübüt äýnek

Bu element hakda

【Özüne çekiji dizaýn】- Jomart ýumşak bezegli, seksi we ýakymly, pank eşikleri ýa-da adaty eşikler üçin ajaýyp ýürek çarçuwasy, märekeden aňsatlyk bilen tapawutlanyp bilersiňiz.Faceüz keşpleriniň hemmesinde diýen ýaly işleýär we şahsyýetiňize we tagamyňyza laýyk dürli reňklerden saýlap bilersiňiz.
【Premium Hil】-Yumşak mahmal degmek üçin gaty gowy duýýar, çydamly, solmak aňsat däl, ýeňil agram we size hiç hili basyş etmez.Ussat gurluş, ajaýyp tejribe üçin ybadathananyň açylmagyny we ýapylmagyny üpjün edýär.
【UV400 Gorag】-WANWAN linzalary UVB we UVA şöhleleriniň 99% ýa-da 100% -ini bloklaýar.UV400 äýnekleri gözüňizi uzak wagtlap UV zeperlenmeginden goramak we daşardan çykanyňyzda gözüňizi sagdyn saklamak üçin zerurdyr.
Sc Sahnalary giňden ulanyň】- Oturylyşyklar, fotosuratlar, tanslar, kosplay, maskarad, Hallowin, festiwallar we ş.m. ýokary derejeli moda esbaplary we gündelik eşikler, özüne çekijiligiňizi açýar we sizi köpçüligiň merkezine öwürýär.

Günlük äýnekleri (4)
Günlük äýnekleri (3)

 

 

 

 

Süýji gyz bol!Gyzgyn bol!Süýji we yssy!

Günlük äýnekleri (2)
Günlük äýnekleri (2)

DL GLASSES

Altynjy reňk saýlanyp bilner

Çarçuwalar gyzyl, gara, gülgüne, ak, çal we pyşbagada bolýar.Olary dürli görnüşler bilen jübütläp bilersiňiz, oturylyşykda gowy wagt geçirmek isleseňiz.Bu äýnek hökman bolmaly!

GARAŞYJY geýim

Softumşak mahmal kölegeleri degmek üçin ajaýyp gurluşa eýe.Çydamly, solmak aňsat däl, agramy ýeňil we size hiç hili basyş etmez.Näzik gurluş ybadathananyň açyk we ýapyk bolmagyny üpjün edýär, bu size ajaýyp tejribe getirer.

E-poçta
sales@dlsunglasses.com

Telefon
86-13776589505

YouTube
D&L äýnek

Salgysy
Otag A328, Keçuang pioner seýilgähi, Kuanshan etraby, Sýuzhou, Jiangsu, Hytaý

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


  • Öňki:
  • Indiki: