Kirpi tüýdükli günlük äýnekleri “Unisex” üçin kölegeleri gurşap alýar

Gysga düşündiriş:

DLL6728 bu sport äýnekleri saýlamak we geýmek üçin 8 reňkde bar, çarçuwalar we linzalar hem baý reňk kombinasiýalaryna eýedir, olary dürli reňk we stil eşikleri bilen aňsatlyk bilen deňeşdirip bilersiňiz we keýpiňize görä üýtgedip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spike Biker Günlük äýnekleri

【DIZAYNY around töwereginde UNIQUE örtmek y Sport äýnekleri ägirt uly gaýdyp geldi !!!Gündelik moda esbaplary üçin gowy saýlanjak dürli aýratynlyklar we geýimler bilen ulanylyp bilner.
【Ajaýyp moda fit high qualityokary hilli plastmassadan ýasalan, gaty ýeňil.Hünär taýdan taýýarlanan ybadathanalar gulaklarda ajaýyp saklanýar - Motosikl, welosiped sürmek, sürmek, ylgamak, balyk tutmak, ýaryş, lykiada typmak, daga çykmak, gezelenç etmek ýa-da başga bir açyk çäreler üçin amatly
【UV400 Gorag Sport Sport Günlük äýnekleri 100% zyýanly UVA, UVB şöhlelerini ýapyp biler, gözüňizi uzak wagtlap UV zeperlenmeginden gorap biler.Definitionokary kesgitli linzalar günüň görnüşlerini has gowy synlamaga, aýdyň görmegi we has tebigy görüş mümkinçiligini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Kirpi günlük äýneklerine daňyň (4)
Kirpi äýnek bilen örtýär (1)

• Racaryşyň görnüşi
• Standart laýyklyk

• 100% UVA / UVB goragy
• Optiki öwrülişik üçin amatly däl
• Hytaýda öndürildi
• softumşak mata bilen süpüriň

Aroundhli töwerekleri kämilleşdiriň: Nirä gitseňizem, oturylyşykda, plýa beachda, söwda merkezinde, pyýada, ulag sürmekde, söwda etmekde, syýahat etmekde, surata düşmekde we beýlekilerde iň ajaýyp bar bolmaly.Şeýle hem, köçe modasy hökmany bolmaly we ýylyň dowamynda gündelik geýim üçin amatly.

Kirpi äýnek bilen örtýär (2)
Kirpi äýnek bilen örtýär (8)

Soraglaryňyz bar bolsa Sargyt etmezden ozal müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris
Biz äýnek zawody. Us Stil bilen dükanymyz bar bolsa, bize özüňize ýöriteleşdirilen suratlary iberip bilersiňiz.
Önümlerimizi halaýan bolsaňyz Store Dükany yzarlaň we bäş ýyldyzly baha beriň

Kirpi äýnek bilen örtýär (1)

 

 

 

göz aýnalarymyz ylgamak, motosikl sürmek, welosiped sürmek, sürmek, balyk tutmak, daga çykmak, trek etmek, ýaryş, lykiada typmak ýa-da gözüňize täsirli goragy üpjün etmek üçin giňden ulanylýar.

Özboluşly we moda Öwrenilen günlük äýnekleri, “Täzelik moda” öwrenilen äýnek sizi köpçüligiň ünsüni özüne çekýär.Pank äýnekleri, Halloween kosplay oturylyşygyndan soň çykyş etmek, oturylyşykda aýratynlygyňyzy görkezmek üçin hökmany esbapdyr.

Reňk görnüşi

sport äýnekleri gün şöhlesinden goramagy teklip edýär, bu size hakyky reňkler getirer we dürli açyk çäreler üçin amatly wizual effekt döreder.

Kirpi äýnek bilen örtýär (5)

Aýal-gyzlar Retro Hip Hop Kümüş gönüburçly gözlük Pişik Göz kölegeleri, Gün äýnekleri Y2K Günlük äýnekleri

 Her kim üçin ajaýyp moda, pank rok ýa-da diňe howply görnüşe gitmek isleýänler üçin bir görnüşli tapyş.

 

Üýtgeşik üýtgeşik dizaýn: moda rimless y2k äýnekleriniň iň täze örtügi, ýüzüňizi gowy gurşap alýan ullakan obýektiw, tekiz çyzyklar we estetiki taýdan ýakymly görnüş, batyrgaý döwrebap stil, has üýtgeşik, ýöne ulaldyp bolmaýar we umumy görnüşi gaty ajaýyp we aýratyn.
Aýallara laýyk saýlamak üçin dürli stil çarçuwasy, dürli moda stilleri.Bu moda futuristik y2k äýnek häzirki zaman şäher erkekleriniň we aýallarynyň arasynda meşhurdyr.

【UV400 GORAMAK】 - 100% UV400 göz goragy şöhleleri süzýär we bloklaýar.Daşary çykanyňyzda gözüňizi UV zeperinden goramak, ýokary hilli linzalar size tebigy we aýdyň görüş, çydamly we dargadyjy mümkinçilik berýär.
【HIGHokary hil materiallary】 - Moda äýnekleri ýokary hilli UV400 HD linzalardan, rahat burun ýassyklaryndan we derä arassa plastik ybadathanalardan ýasalýar.Thehli jikme-jiklikler ony uzak wagtlap ulanmagyňyzy üpjün edip biler.
【SUITABLE】 - Bu retro inedördül äýnek ýokary derejeli esbaplara we gündelik eşiklere gabat gelýär, şeýle hem ulag sürmek, syýahat etmek, söwda etmek, surata düşmek, oturylyşyk, tans we ş.m. ýaly köp ýagdaýlar üçin ajaýyp saýlawdyr.Üzüm çarçuwasy äýnekleri tygşytlaýjy, götermek we saklamak aňsat we amatly, olary hemme ýerde geýip bilersiňiz.

Kirpi äýnek bilen örtýär (3)
Kirpi äýnek bilen örtýär (10)
Kirpi äýnek bilen örtýär (9)
Kirpi äýnek bilen örtýär (6)

Trendy Rivet äýnekleri Halloween oturylyşygy, wampir kosplay, geýinmek, Maskarad, plýa party oturylyşygy we hatda gündelik eşikler üçin amatly, ýöne üýtgeşik görünmeýär, surata düşmek üçin ajaýyp pozisiýa döredýär

(6)

Stil: Moda äýnekleri
Çarçuwaly material: HK
Linza materialy: AC / PC / TAC
Linza optiki aýratynlygy: UV400 / polýarlaşdyrylan
Ölçegi: Ulular
Jyns: Unisex
OEM, ODM: Hoş geldiňiz
Gurşun nusgasy: 7-15 gün
Üstünligi:Gözlükde 26 ýyl tejribe

arzan äýnek (9)
arzan äýnek (5)

Biz sen!

Erkek we aýal geýip boljak her gün geýip boljak birkemsiz ajaýyp kölege gözleýän bolsaňyz,DL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleriesasy saýlawyňyzdyr.Günlük äýnekleri, seýilgähde gezelenç edeniňizde ýa-da gün batýan wagtyňyzda, ulag süreniňizde, balyk tutanyňyzda ýa-da gaýyk sporty bilen meşgullanýan wagtyňyzda, her gün ulanylmaga laýyk gelýän täsirlere we çyzylmalara çydamly polýarlaşdyrylan linzalar bar.

Iň gowusy hil

Biziň hilimizDL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleribizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar, şol ajaýyp kölegeleri märekeden tapawutlandyrýar.Size doly hyzmat hödürlemek isleýändigimiz üçin paketde şeýle hem bar:

Sowgat gutusy- polýarlaşdyrylan äýnekleriňizi döwüp biljek basyşdan goramak üçin
Tozany goramak üçin halta- uzak wagtyň dowamynda linzalara täsir edip biljek tozanlardan gaça durmak
Mikrofiber arassalaýjy eşik- linzalary yz galdyrmazdan ýa-da anti-reflektor örtügine täsir edip biljek tozan bölejiklerini sürtmezden arassalamaga kömek etmek
Polýarlaşdyrylan synag kartasy- obýektiwiň polýarizasiýa täsirini kesgitlemek
Satyn alyňDLPolýarlaşdyrylan günlük äýnekleri we has gowy gündelik durmuş tejribesini hödürläň!

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

OEM / ODMManufacoturer.
Her aý 167-den gowrak täze stili ösdüriň.
Accessorieshli esbaplar üçin bir ädim satyn almak.
Hil kepilligi.
Şahsylaşdyrylan dizaýn hyzmatlary.
Eyehli äýnek önümçiliginiň aralygy.

arzan äýnek (10)

  • Öňki:
  • Indiki: