Has giňişleýin maglumat…

Sorag-jogap ...

äýnek
(3)

Her kim kanagatlanar ýaly pes girdeji we özboluşly tagam ýörelgesine eýerýäris

Ippingük daşamak barada: Adatça resept ýa-da ýörite äýneklerden başga taýýarlyk (polat, sazlamak, gaplamak ...) üçin takmynan 3-5 gün gerek.

Hil hakda: Biziň öz zawodymyz bar we birinji derejeli äýnek bilen üpjün edýäris.Gymmat bahaly teswirleriňiz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!!!

Lomaý we düşürmek barada: Lomaý ýa-da düşürmek zerur bolsa, bize ýüz tutuň!!

Has köp stil üçin WhatsApp: 86-13776589505 bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

OEM / ODMManufacoturer.
Her aý 167-den gowrak täze stili ösdüriň.
Accessorieshli esbaplar üçin bir ädim satyn almak.
Hil kepilligi.
Şahsylaşdyrylan dizaýn hyzmatlary.
Eyehli äýnek önümçiliginiň aralygy.

arzan äýnek (10)

.11 Aýna äýneklere öz nyşanymy goýup bilerinmi?

- Hawa, müşderiniň nyşany günlük äýnekleriniň linzalarynda çap edilip bilner.

No2 Haýsy faýly size ibermeli?

- AI ýa-da PDF

.33 Öz logotipim üçin goşmaça tölemelimi?

  Eg. Pçapobýektiwdäki nyşanýa-da ybadathana, 1 ýer

1. birlik bahasyna $ 0.2 / pozisiýa goşuň

2. logo dizaýn tölegi 20 $ / model

3. her model üçin 100pc ýetmese, Maşyn sazlamak tölegi $20 / model

4. äýnek birliginiň bahasy modellere baglydyr.

5. logo plastinka tölegi, ýene 6 aýyň içinde sargyt etseňiz, bir gezeklik töleg.

.44 Mysal üçin näçe?

1. Haryt sargytlaryny ibermäge taýyn, her sargytda 1 mugt nusga hödürläp bilersiňiz.

2. adaty nusga alyja baglydyr'dizaýny we haýyşy.

 

No.5 Mysal üçin yzyna gaýtarylyp berilýärmi ýa-da ýok?

- Hawa, ýöriteleşdirilen nusga tölegi köp sargyt goýlandan soň yzyna gaýtarylartoplanan mukdar3000 sany1 ýylda.

 

Belki, äýnekleri nädip saklamalydygyny bilmek islärsiňiz:

1. Eger äýnek linzasynda tegmiller ýa-da ýag tegmilleri bar bolsa, ony ýyly suw we az mukdarda bitarap ýuwujy serişde bilen ýuwaşlyk bilen süpürip bilersiňiz, soňra arassa suw bilen ýuwuň we ahyrynda arassa mata bilen guradyň.

2. Günlük äýneklerini ýokary temperatura, çyglylyk ýa-da göni gün şöhlesi bolan ýerlerde goýmakdan gaça duruň, sebäbi obýektiwiň üýtgemegine ýa-da reňklenmegine sebäp bolar.

3. Günlük äýneklerini ulanmaýan wagtyňyz, çyzylmazlygy ýa-da ýykylmazlygy üçin ýörite äýnek gabyna salyň.

4. Linza çyzylmazlygy ýa-da çarçuwany deformasiýa etmezlik üçin beýleki zatlar bilen garylan äýnekleri saklamakdan gaça duruň

5. Günlük äýneklerini gaty zatlara goýmakdan ýa-da gaty gysmakdan gaça duruň, sebäbi obýektiw ýa-da çarçuwany deformasiýa edip ýa-da döwüp biler.

6. Günlük äýnekleriniň ybadathanalary gowşak ýa-da deformasiýa edilen bolsa, wagtynda abatlamak ýa-da çalyşmak üçin professional optiki dükana iberilmeli.

Kompaniýanyň şygary şu ýere gidýär

D&L Senagat we Söwda (Xuzhou) Co. Ltd., aýna äýnekleri, moda äýnekleri, sport äýnekleri, partiýa äýnekleri, günlük äýnekleri, bambuk ybadathanasy äýnekleri we bambuk agaç äýnekleri ýaly köp sanly seriýany gözlemekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Bizde ätiýaçlyk günlük äýnekleri bar we her seriýada ýörite nyşan döredip bileris, reňk ileri tutma we logotip düzülişiniň üstünden gülmek hyzmatyny hödürläp bileris.

Näme üçin DL günlük äýneklerini gowy görersiňiz?

DL GLASSES, durmuşy kanagatlandyrýan adamlar üçin döredilen marka.Belki, siz ýönekeý bir adamsyňyz,

Theöne adaty bolmadyk zatlary nädip tapmalydygyny we gündelik tejribeleri uly başdan geçirmelere öwürmelidigini bilýärsiňiz.

Itemshli önümlerimiz 100% hakyky we iň täze stillerde we reňklerde bolýar.

Kämil hil gözegçiligi
Hünär derejesini ýokarlandyrmak we gözegçilik barlag topary bar.

Goldaw mümkinçilikleri
7 hünär zawody 500,000 jübüt / her zawod / aýda 3 ~ 15 gün gowşuryş wagty

Çalt ýokary hilli hyzmat
Her gözleg üçin 2 sagatdan az, ýylda 365 gün

Ajaýyp çykdajy öndürijiligi
Çalt jogapProfessional sitata;Çalt eltip bermek;Qualityokary hilli;Söwda kepilligi.

arzan äýnek (9)
arzan äýnek (5)

 

 

Biz sen!

Erkek we aýal geýip boljak her gün geýip boljak birkemsiz ajaýyp kölege gözleýän bolsaňyz,DL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleriesasy saýlawyňyzdyr.Günlük äýnekleri, seýilgähde gezelenç edeniňizde ýa-da gün batýan wagtyňyzda, ulag süreniňizde, balyk tutanyňyzda ýa-da gaýyk sporty bilen meşgullanýan wagtyňyzda, her gün ulanylmaga laýyk gelýän täsirlere we çyzylmalara çydamly polýarlaşdyrylan linzalar bar.

 

 

Iň gowusy hil

Biziň hilimizDL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleribizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar, şol ajaýyp kölegeleri märekeden tapawutlandyrýar.Size doly hyzmat hödürlemek isleýändigimiz üçin paketde şeýle hem bar:

Sowgat gutusy- polýarlaşdyrylan äýnekleriňizi döwüp biljek basyşdan goramak üçin

Tozany goramak üçin halta- uzak wagtyň dowamynda linzalara täsir edip biljek tozanlardan gaça durmak

Mikrofiber arassalaýjy eşik- linzalary yz galdyrmazdan ýa-da anti-reflektor örtügine täsir edip biljek tozan bölejiklerini sürtmezden arassalamaga kömek etmek

Polýarlaşdyrylan synag kartasy- obýektiwiň polýarizasiýa täsirini kesgitlemek

Satyn alyňDLPolýarlaşdyrylan günlük äýnekleri we has gowy gündelik durmuş tejribesini hödürläň!

Şu ýere basyňgiň gerimimizi tapyp boljak marka web sahypamyza girmek üçin has köp äýnek katalogy üçin e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com

 

Premium stili, Ultimate rahatlygy we giňeldilen eşik wagty üçin döredilen ajaýyp çydamlylykdan Ultimate UV goragyndan lezzet alyň

DL GLASSES zawodynda öndürilen äýnek äheňli, amatly we zyýanly UV şöhlelerinden ýokary derejede goralýar.Polýarizirlenen we polýarizasiýa edilmedik görnüşlerde özleşdirilip bilinýän bu uniseks äýnek gözüň dartylmagyny azaldýar we ýagty ýagtylyk şertlerinde görnükliligini ýokarlandyrýar.

DLL2101
DLL2511
95004
DLL9031

Logoöriteleşdirilen logo äýnek??

OEM adaty äýnek
印刷 - 镜片 ...
激光 - 镜 腿
烫金 - 镜 腿

 

Haýsy möwsümde bolandygyna garamazdan, günlük äýnekleriniň gündelik durmuşymyzda zerur esbaplardan biridigi we iň amatlysyny saýlamagyň iň möhümdigi äşgärdir.Diňe gözlerimizi UV şöhlelerinden goramak bilen çäklenmän, daş keşbimize stil goşýar.Logöriteleşdirilen logotip äýnekleri has şahsylaşdyrylan we markaly bolup, biziň keşbimize we markamyzyň mahabatyna çäksiz mümkinçilikler getirýär.

Ilki bilen, ýöriteleşdirilen logo äýnekleri biziň keşbimizi has şahsylaşdyryp biler.Bazarda günlük äýnekleriniň stilleri we reňkleri eýýäm gaty baý.Şeýle hem web sahypamyzda köp satylýan äýnek äheňleri bar.Elbetde, logotipi özleşdirmek islemeseňiz, sargyt we sargyt bermek üçin stili gönüden-göni saýlap bilersiňiz, sebäbi önümlerimiziň hemmesi Spot harytlary.Söne äýnekleriňizi üýtgeşik etmek isleseňiz, ýörite logo äýnek saýlap bilersiňiz.Aýna äýnekleriň obýektiwinde ýa-da ybadathanasynda öz marka logotipiňizi ýa-da şahsy logotipiňizi çap etmek bilen, äýnekleri has üýtgeşik we tapawutly edip bilersiňiz.

Gündelik durmuşymyzda sport äýnekleri, moda äýnekleri we gabat gelýän stiller bilen retro äýnek gerek.Aşakda ýöriteleşdirilen logotip pozisiýalarynyň käbir shematiki diagrammalary bar:

Ikinjiden, ýöriteleşdirilen logo äýnekleri markany mahabatlandyrmak üçin has köp täsir edip biler.Eger bir kompaniýa ýa-da marka bolsaňyz, öz marka nyşanyny günlük äýneklerine çap etmek has köp adama biziň markamyzy görmäge we marka habardarlygyny we abraýyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.Esasanam tomus aýnasy, äýnek adamlaryň çykmagy üçin hökmany zatlaryň biridir, şonuň üçin ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri markamyzyň has köp adam tarapyndan açylmagyna mümkinçilik döredip biler.

Düşünjeli tejribäňiz üçin logotip äýneklerini sazlamak üçin, müşderileriň logotipi özleşdirmek suratlaryny görkezmek hukugyna eýe bolduk:

Netijede, ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri, müşderilere has köp garaşylmadyk we peýdaly zatlar getirip, mahabat çäreleri üçin sowgat ýa-da baýrak hökmünde ulanylyp bilner.Bir kompaniýa ýa-da marka bolsaňyz, tomusda ýörite logo äýnek işjeňligini başlap bilersiňiz.Müşderiler önümleriňizi satyn alyp, marka maglumatlaryňyzy sosial mediýada paýlaşsa, has köp müşderini we janköýerini özüne çekip bilersiňiz we marka wepalylygyny artdyryp bilersiňiz.meşhurlygy we abraýy.

Satyn alma tejribäňizi has gowulaşdyrmak üçin DL GLASSES baräýnek, aýna halta we aýna gapaklary ýaly ýöriteleşdirilen seriýalaryň doly toplumyny işe girizdi.Meşhurlygyňyzy ajaýyp görkezmek üçin önümdäki marka logotipiňizi ýa-da şahsylaşdyrylan logotipiňizi sazlap bilersiňiz.

äýnek

Customörite ýasalan äýnek gerek bolsa,şu ýere basyňýa-da e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.comgönüden-göni.Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Gysgaça aýdylanda, ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri diňe bir keşbimizi has şahsylaşdyryp bolman, eýsem markamyzyň mahabatyna has köp täsir we peýda getirip biljek örän döredijilikli we amaly önümdir.

Günlük äýnekleriňizi özboluşly etmek isleseňiz ýa-da markaňyzy mahabatlandyrmak üçin has köp peýda getirmek isleseňiz, logotip äýneklerini şahsylaşdyrylan we markaly nyşanyňyz hökmünde düzmek barada pikir edip bilersiňiz.

Duşuşanyňyz üçin köp sag boluň.DL GLASSES Hytaýdan gelýän adaty äýnek öndürýän zawod.Satyn alan her bir müşderi DL GLASSES-iň özboluşly ussatlygyny başdan geçirer ýaly, elde ýasalan äýnekleriň ussatlygyny miras aldyk.

Belki, siz bir kompaniýa ýa-da marka bolup bilersiňiz, belki, garaşýanlaryňyza laýyk gelýän üpjünçi gözleýärsiňizönümiň hili, önümiň bahasy, ýük bahasy, transport usulywe ş.m. DL GLASSES-iň ilkinji saýlawyňyzdygyny aýtmak ulaldyp bolmaz.Diňe 24 sagat onlaýn hyzmat bermeýäris we soraglaryňyza ýeke-ýekeden jogap bereris.

Hawa, dogry aýdýarsyňyz, şu günki DL GLASSES Google-dan her dürli ýöriteleşdirilen äýnek gözläniňizde, ýöne äýnekleri nädip sazlamalydygyny tapawutlandyryp bilmeýän bolsaňyz, tüýs ýürekden habar bermek isleýärin (DL GLASSES üpjün edýärnokat 3 Gämi 2 günüň içinde, şu ýere basyňýa-da göni e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com)

Omörite äýnek äýnekleriňizi özboluşly we has şahsylaşdyryp bilýän örän döredijilikli we amaly önümdir.Şol bir wagtyň özünde, göz öňünde tutmaly köp meseleler bar.DL GLASSES size äýnekleri sazlamagyň usulyny getirýär:

1. Göz aýnagyňyzyň stilini we reňkini kesgitläň.Gönüburçluk, uly çarçuwa, kiçi çarçuwa, üçburç pişigiň gözi, ýumurtga, tegelek we ş.m .;gara, gülgüne, sary, floresan reňk, goýy reňkde ýalpyldawuk we ş.m.

Floresan reňkler

Floresan äýnek (4)
Floresan äýnek (3)
Floresan äýnek (2)
Floresan äýnek (1)

Garaňkylykda ýalpyldawuk

garaňkylykda ýalpyldawuk

2. Çap etmek usulyny saýlaň.bronzing / altyn möhür, bronzing / kümüş möhür, lazer, yz / möhür, çap we ş.m.

印刷 - 镜 腿
压印 - 镜 盒 (2)
烫金 - 镜 腿
激光 - 镜片

çap et

yz / möhür

bronzing / altyn möhür

lazer

3. Günlük äýnekleriniň nyşanyny düzüň we ýasaýyň.Grafika, tekst, grafika we tekstiň utgaşmasy we ş.m.

4. Günlük äýnekleriniň materialyny saýlaň.Plastmassa, metal, bambuk we agaç, ekologiýa taýdan arassa we biodegrasiýa we ş.m.

agaç äýnek
metal äýnek
plastik äýnek
Ekologiýa taýdan arassa material äýnek

agaç äýnek

metal äýnek

moda äýnek

Ekologiýa taýdan arassa material äýnek

5. Günlük äýnekleriniň mukdaryny we bahasyny tassyklaň.DL GLASSES zawodyň köp bahasyny berýär

6. Sargyt we töleg.Usuly, çap, dizaýn, mukdar we ş.m. tassyklandan soň, tölemek üçin töleg usulyny saýlap bilersiňiz, indiki ädim bolsa köpden bäri garaşýan önümiňiziň gelmegine garaşmakdyr.

kredit kartoçkasy
Telegraf geçirişi
günbatar bileleşigi

kredit kartoçkasy

Telegraf geçirişi

günbatar bileleşigi

Üns berilmeli başga bir zadyň bardygyny ýa-da ýokdugyny soramak üçin bize e-poçta iberýän müşderiler köp.Aşakdaky pikirler hem size kömek edip biler diýip umyt edýärin:

dürli ululykda

1. Göz aýnagyňyzyň ululygyna üns beriň.Güneş äýnegi ýüzüňiziň görnüşine we kelläňiziň ululygyna laýyk bolmaly, diňe bir bu däl, nokatlardan saýlamagyňyz üçin çagalar üçin äýneklerem bar:

Günlük äýnekleri barada haýsydyr bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, özara üstünlik gazanmak üçin size iň ýokary derejeli önümleri we hyzmaty hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň