Has giňişleýin maglumat…

Sorag-jogap ...

äýnek
(3)

Her kim kanagatlanar ýaly pes girdeji we özboluşly tagam ýörelgesine eýerýäris

Ippingük daşamak barada: Adatça resept ýa-da ýörite äýneklerden başga taýýarlyk (polat, sazlamak, gaplamak ...) üçin takmynan 3-5 gün gerek.

Hil hakda: Biziň öz zawodymyz bar we birinji derejeli äýnek bilen üpjün edýäris.Gymmat bahaly teswirleriňiz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!!!

Lomaý we düşürmek barada: Lomaý ýa-da düşürmek zerur bolsa, bize ýüz tutuň!!

Has köp stil üçin WhatsApp: 86-13776589505 bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

OEM / ODMManufacoturer.
Her aý 167-den gowrak täze stili ösdüriň.
Accessorieshli esbaplar üçin bir ädim satyn almak.
Hil kepilligi.
Şahsylaşdyrylan dizaýn hyzmatlary.
Eyehli äýnek önümçiliginiň aralygy.

arzan äýnek (10)

.11 Aýna äýneklere öz nyşanymy goýup bilerinmi?

- Hawa, müşderiniň nyşany günlük äýnekleriniň linzalarynda çap edilip bilner.

No2 Haýsy faýly size ibermeli?

- AI ýa-da PDF

.33 Öz logotipim üçin goşmaça tölemelimi?

  Eg. Pçapobýektiwdäki nyşanýa-da ybadathana, 1 ýer

1. birlik bahasyna $ 0.2 / pozisiýa goşuň

2. logo dizaýn tölegi 20 $ / model

3. her model üçin 100pc ýetmese, Maşyn sazlamak tölegi $20 / model

4. äýnek birliginiň bahasy modellere baglydyr.

5. logo plastinka tölegi, ýene 6 aýyň içinde sargyt etseňiz, bir gezeklik töleg.

.44 Mysal üçin näçe?

1. Haryt sargytlaryny ibermäge taýyn, her sargytda 1 mugt nusga hödürläp bilersiňiz.

2. adaty nusga alyja baglydyr'dizaýny we haýyşy.

 

No.5 Mysal üçin yzyna gaýtarylyp berilýärmi ýa-da ýok?

- Hawa, ýöriteleşdirilen nusga tölegi köp sargyt goýlandan soň yzyna gaýtarylartoplanan mukdar3000 sany1 ýylda.

 

Belki, äýnekleri nädip saklamalydygyny bilmek islärsiňiz:

1. Eger äýnek linzasynda tegmiller ýa-da ýag tegmilleri bar bolsa, ony ýyly suw we az mukdarda bitarap ýuwujy serişde bilen ýuwaşlyk bilen süpürip bilersiňiz, soňra arassa suw bilen ýuwuň we ahyrynda arassa mata bilen guradyň.

2. Günlük äýneklerini ýokary temperatura, çyglylyk ýa-da göni gün şöhlesi bolan ýerlerde goýmakdan gaça duruň, sebäbi obýektiwiň üýtgemegine ýa-da reňklenmegine sebäp bolar.

3. Günlük äýneklerini ulanmaýan wagtyňyz, çyzylmazlygy ýa-da ýykylmazlygy üçin ýörite äýnek gabyna salyň.

4. Linza çyzylmazlygy ýa-da çarçuwany deformasiýa etmezlik üçin beýleki zatlar bilen garylan äýnekleri saklamakdan gaça duruň

5. Günlük äýneklerini gaty zatlara goýmakdan ýa-da gaty gysmakdan gaça duruň, sebäbi obýektiw ýa-da çarçuwany deformasiýa edip ýa-da döwüp biler.

6. Günlük äýnekleriniň ybadathanalary gowşak ýa-da deformasiýa edilen bolsa, wagtynda abatlamak ýa-da çalyşmak üçin professional optiki dükana iberilmeli.

arzan äýnek (9)
arzan äýnek (5)

 

 

Biz sen!

Erkek we aýal geýip boljak her gün geýip boljak birkemsiz ajaýyp kölege gözleýän bolsaňyz,DL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleriesasy saýlawyňyzdyr.Günlük äýnekleri, seýilgähde gezelenç etmekde ýa-da güne ýanmakda, ulag süreniňizde, balyk tutanyňyzda ýa-da gaýyk sporty bilen meşgullanýan wagtyňyzda, her gün ulanylmaga laýyk gelýän, täsirlere we çyzylmalara çydamly polýarlaşdyrylan linzalar bar.

 

 

Iň gowusy hil

Biziň hilimizDL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleribizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar, şol ajaýyp kölegeleri märekeden tapawutlandyrýar.Size doly hyzmat hödürlemek isleýändigimiz üçin paketde şeýle hem bar:

Sowgat gutusy- polýarlaşdyrylan äýnekleriňizi döwüp biljek basyşdan goramak üçin

Tozany goramak üçin halta- uzak wagtyň dowamynda linzalara täsir edip biljek tozanlardan gaça durmak

Mikrofiber arassalaýjy eşik- linzalary yz galdyrmazdan ýa-da anti-reflektor örtügine täsir edip biljek tozan bölejiklerini sürtmezden arassalamaga kömek etmek

Polýarlaşdyrylan synag kartasy- obýektiwiň polýarizasiýa täsirini kesgitlemek

Satyn alyňDLPolýarlaşdyrylan günlük äýnekleri we has gowy gündelik durmuş tejribesini hödürläň!

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň