Täze Geliş Köpçülikleýin Mahabat Adam Aýna Okuw Aýratyn nyşany

Gysga düşündiriş:

DLR802 DL GLASSES markasy esasan ajaýyp äýnekleri, açyk sport äýneklerini, gök çyrany bloklaýan äýnekleri we okamak üçin äýnekleri ösdürýär we dizaýn edýär.DL GLASSES awangard moda dizaýn düşünjesine eýerýär we wizual saglygy goramaga üns berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

https://www.dlsunglasses.com/new-arrival-bulk-promotion-man-reading-glasses-custom-logo-product/

DL GLASSES gözüňizi üpjün ediji bolmaga doly borçlanýar!Okamak äýnegimizi ulanmak durmuşyňyza uly ösüş getirer!
Göz ýadawlygy
Gözüň ýadawlygyna garşy kelle agyryny azaldyň

Uzak wagtlap sanly ekranlar bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda gözüň dartylmagyny we ýagtylyga duýgurlygyny azaldyň. Uniseks okaýan äýnek zyýanly gök çyrany bloklaýar we gözüňize zyýansyz ýagtylyk kelläňizi azaldyp biler.
Has gowy iş

Has gowy görmek has gowy iş

Hiç hili ýoýulman okamak üçin äýnegi arassalaň.HD linzalar periferiýada-da gowy aýdyňlyga eýe.Az şöhlelendiriji we takyk ulaltmak. Ofis işgärleri ýa-da uzak wagtlap okamaly adamlar üçin ajaýyp.

Gowy uky

Has gowy uky Higherokary hilli durmuş Highokary ýygylykly gök ýagtylyga duçar bolmak, sirkadanyň ritmine täsir eder, biologiki sagady ýok eder we ukusyzlyga sebäp bolar.DL GLASSES geýiň, gök ýagtylyga garşy äýnek gözüňizi gorap biler. Her gije has gowy uklaň we ajaýyp durmuşdan lezzet alyň.

Aýna okamak näme?

äýnek okamak

Artykmaç ýa-da resept görnüşlerinde bar bolan äýnekleri okamak, kitap ýa-da kompýuteriň ekrany ýaly ýakyn bir zady okamak ukybyny ýokarlandyrýar.

Amerikanyň optometrik birleşiginiň öňki prezidenti, Alabama optometri doktor Samuel Pirs, dermanhanalarda, dükanlarda we beýleki umumy satyjylarda resept almazdan satyn alyp bolýan, gysga möhletli geýim üçin niýetlenendigini we her gözünde birmeňzeş obýektiw güýji ýa-da güýji bolmadyk we astigmatizmiň ýoklugyny, umumy gözüň bulaşmagyna sebäp bolýan astigmatizmiň ýokdugyny aýdýar.

Söwda topary bolan Görüş Geňeşi, artykmaç okalýan äýnegiň obýektiw güýjüniň adatça +1 bilen +4 aralygyndadygyny aýdýar.

Naşwildäki “Wang Vision 3D Cataract & LASIK” merkeziniň lukmany Ming Wan, uzak aralykdan görýän (uzakdan görýän) adamlar üçin kabul ederlikli wariantdyr diýýär.

Şeýle-de bolsa, kompýuter göz gabaklaryndan ýa-da goşa görüşden ejir çekýän bolsaňyz, resept okamak üçin äýnekleri öwrenmek akyllydyr.

Resept okamak üçin äýnek, uzak wagtlap geýinmek üçin niýetlenendir we astigmatizm, miýopiýa, gözüň çynlakaý bozulmalary ýa-da her gözdäki deňsiz resept güýji bolan adamlar üçin amatlydyr.

Aýnalary okamak
äýnek okamak (5)
äýnek okamak (2)

AERATY !!

DL GLASSES okyjylaryňyzy, gök açyk äýnekleriňizi ýa-da DL GLASSES geýen suratlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň we YouTube-da ýa-da web sahypamyzda görkeziler!

Muny etmegiň iki usuly:

1) Suratyňyzy YouTube-da ýerleşdiriň we bize @DL GLASSES we #DL GLASSES bilen bellik ediň
2) Send an email with your photo attached to: customer.service@sales@dlsunglasses.com, Subject:YouTube

%

Olary synap görmäge taýynmy?Okuw äýnegimizi saýlaň we töleg wagtynda gök yşyk süzgüçli linzalary goşuň.Açyk, rahat we ajaýyp görnüş sowgadyna mynasypsyňyz.


  • Öňki:
  • Indiki: