Habarlar

 • Günlük äýneklerini we gaplamalaryny saýlaň

  Günlük äýneklerini we gaplamalaryny saýlaň

  Kompaniýanyň şygary şu ýere gidýär D&L senagat we söwda (Xuzhou) Co. Ltd., günlük äýneklerini gözlemekde we öndürmekde ýöriteleşendir, mahabat äýnekleri, moda äýnekleri, sport äýnekleri, partiýa äýnekleri, günlük äýnekleri, ...
  Koprak oka
 • Asetat äýnek bilen beýleki äýnegiň arasyndaky tapawut?

  Asetat äýnek bilen beýleki äýnegiň arasyndaky tapawut?

  Asetat äýnek bilen beýleki materiallardan ýasalan äýnegiň arasynda näme tapawut bar?Ine, äýnegiň beýle gymmat bolmagynyň asyl sebäbi, görüşi pes bolan her bir adam äýnegiň arzan däldigini bilýär.Bahalar marka, dizaýna we çarçuwalaryň stiline baglylykda üýtgeýär ...
  Koprak oka
 • Bir jübüt kompýuter äýnegini nädip tapmaly

  Bir jübüt kompýuter äýnegini nädip tapmaly

  Kompýuter äýneginiň ajaýyp jübütini nädip tapmaly Ekranyň durmuşymyzda agdyklyk edýän sanly zamanda, kompýuter äýneginiň ajaýyp jübütini tapmak diňe bir moda beýany däl;Bu göz saglygy we rahatlygy üçin zerurdyr.Skreeň öňünde sansyz sagat geçirenimizde ...
  Koprak oka
 • Bular siziň umumy äýnek markalaryňyzmy?

  Bular siziň umumy äýnek markalaryňyzmy?

  Bular siziň umumy äýnek markalaryňyzmy?Aýna äýnek geýmek, tomusky açyk howada işlemek üçin zerur esbaplardan biridir.Diňe gözlerimizi UV şöhlelerinden goramak bilen çäklenmän, stil duýgusyny hem goşýar.Şeýle-de bolsa, bazarda günlük äýnek markalary gaty köp welin, men ...
  Koprak oka
 • Anti-Blu-ray hakykatdanam zerurmy?

  Mawy garşy açyk äýnek hakykatdanam zerurmy?Sanly ekranyň gözüňize edýän täsiri barada alada eden bolsaňyz, "mawy yşyk" hakda eşiden bolsaňyz, hatda gözüňizi ondan goramagyň usullaryny gözlän bolsaňyz gerek.Gök açyk äýnek (ýa-da gök çyra blokin ...
  Koprak oka
 • Rimless äýnek??

  Rimless äýnek??

  Çarçuwaly äýnek bilen deňeşdirilende, çäksiz äýnegiň artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?Indi köçede çarçuwaly äýnekleri diýen ýaly görüp bilersiňiz, sebäbi çarçuwaly äýnek köpçüligiň isleglerine has laýyk gelýär.Munuň tersine, eşik geýýänleriň sany ...
  Koprak oka
 • Göz aýnasy geýýärmi?

  Göz aýnasy geýýärmi?

  Göz aýnasy geýýärmi?Näme üçin äýnek dakýandygyňyzy bilýärsiňizmi?Bu gün DL GLASSES size äýnek dakynmagyňyzy görkezer.Gündelik durmuşda gözlerimiz ultramelewşe şöhleleriniň köpüsine duçar bolýar, esasanam tomusda, ultramelewşe şöhleleri aýratyn ýokary bolanda ....
  Koprak oka
 • Tomusda bir jübüt ajaýyp äýnek saýlaň / satyn alyň?

  Tomusda bir jübüt ajaýyp äýnek saýlaň / satyn alyň?

  Tomusda bir jübüt ajaýyp äýnek nädip saýlamaly we satyn almaly?Tomus syýahaty üçin zerur äýnek hökmünde üç funksiýa bar, biri gözelligi ýokarlandyrmak (ýüzüňi ýapmak), ikinjisi amaly (ultramelewşe şöhläni bloklamak), üçünjisi kosmetiki ýangyç ...
  Koprak oka
 • Faceüz keşbiňiz üçin günlük äýneklerini saýlaň

  Faceüz keşbiňiz üçin günlük äýneklerini saýlaň

  Faceüz keşbiňiz üçin günlük äýneklerini saýlaň faceüzüňiz nähili?Bizi has özüne çekiji äýnek saýlamak üçin, ýüz keşbimize laýyk çarçuwany saýlamak möhümdir.Şeýdip, ýüz keşplerini nädip tanap bileris?Faceüzüňizi tanamaga taýyn ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6