Habarlar

 • DL GLASSES äýnekleriniň peýdalaryny görkeziň

  DL GLASSES äýnekleriniň peýdalaryny görkeziň

  D & L Senagat we Söwda (Xuzhou) Co., Ltd.DL GLASSES, bütin dünýäde dilerler bilen duşuşmak üçin eksport edýän äýnek öndürýän zawod.Diňe çalt eltip bermek üçin ýer sanawy däl, köpçülikleýin özleşdirmegi hem kabul edýär.Biziň ...
  Koprak oka
 • Dar çarçuwaly äýnek hakda gürleşiň

  Dar çarçuwaly äýnek hakda gürleşiň

  Dar çarçuwaly günlük äýnekleri barada gürleşiň Täze mikro günlük äýnekleri üçin gollanma Bir gezek uçuş-gonuş zolagyna bir tendensiýa düşýär, ýerli söwda merkezine baryp, beýniňizde kök urýar.Indi Trending, nirä söwda etmelidigimiziň hepdelik jemlenişidir ...
  Koprak oka
 • Plastiki vs metal äýnek: Haýsy gowusy?

  Plastiki vs metal äýnek: Haýsy gowusy?

  PLASTIK VS METAL GÖZLER: Haýsy gowy?Özüňize: "Plastiki äýnek ýa-da metal äýnek dakynmalymy?"Indi seretme!DL GLASSES plastmassa we metal çarçuwaly materiallaryň artykmaçlyklaryny sanap geçer, şonuň üçin w ...
  Koprak oka
 • Göz aýnasynyň tendensiýasy 2023: Bu möwsümde satyn almaly stilleri

  Göz aýnasynyň tendensiýasy 2023: Bu möwsümde satyn almaly stilleri

  Gözlük äýnekleriniň tendensiýasy 2023: Bu möwsümde satyn almaly hökmany stiller, 2023-nji ýyldaky iň yssy äýnek tendensiýalaryna göz aýlaň. Guideolbaşçymyz size reseptli äýnek bilen stilde näme gözlemelidigiňizi görkezer.2023 f üçin iň gowy äýnek tendensiýalary ...
  Koprak oka
 • Polýarlaşdyrylan linzalar nähili işleýär?

  Polýarlaşdyrylan linzalar nähili işleýär?

  Polýarizirlenen linzalar nädip işleýär lar Polýarlaşdyrylan günlük äýnekleri, açyk höwesjeňler üçin köp peýdasy bolan öndürijilikli äýnekdir.Polýarizirlenen ýagtylyk, gorizontdan şöhlelenende ýüze çykýar ...
  Koprak oka
 • 2023 ýaz tomusynyň iň gowy 12 äýnek tendensiýasy

  2023 ýaz tomusynyň iň gowy 12 äýnek tendensiýasy

  2023 ýaz tomusynyň iň gowy 12 äýnek tendensiýasy !!Iň ýokary derejeli äýnek öndürýän hünärmen hökmünde dizaýnerlerimiziň köp zady göz öňünde tutar - 2-nji ýazda we tomusda esasy akym boljak moda tendensiýalary, stilleri we reňk kombinasiýalary ...
  Koprak oka
 • Näme üçin aýallaryň görüş ýitgileriniň erkeklerden has uly töwekgelçiligi bar

  Näme üçin aýallaryň görüş ýitgileriniň erkeklerden has uly töwekgelçiligi bar

  Näme üçin aýallaryň görüş ýitirmek howpy erkeklerden has uly? Aýallaryň 10% -den gowragy hemişelik görüş ýitgileriniň has ýokarydygyny bilýär.Aýallaryň aglaba köplügi erkekler bilen deň derejede töwekgelçilikdigini duýýarlar.Bu beýle däl we aýallar muny bilmelidirler ...
  Koprak oka
 • Faceüz keşbiňiz üçin iň gowy äýnek - we 2023-nji ýylda nädip dogry saýlamalydygyny

  Faceüz keşbiňiz üçin iň gowy äýnek - we 2023-nji ýylda nädip dogry saýlamalydygyny

  Faceüz keşbiňiz üçin iň gowy äýnek - we 2023-nji ýylda nädip dogry birini saýlamalydygyňyz, haýsy äýnek ýüzüňize laýyk gelýär we şu ýyl indiki jübütiňizi nädip saýlamaly? Gözlükler käbirleri üçin zerur we maslahat berilýän ...
  Koprak oka
 • Serediň: Y2K äýnek we äýnek

  Serediň: Y2K äýnek we äýnek

  Serediň: Y2K äýnekleri we äýnekleri Y2K (Cyber ​​Y2K, Futuristic Y2K ýa-da Kaybug diýlip hem atlandyrylýar) takmynan 1997-2004-nji ýyllar aralygynda meşhur medeniýetde giňden ýaýran estetika. Y2K Bug ady bilen atlandyrylýar, aýratyn estetika bilen häsiýetlendirilýär döwür, f ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5