Habarlar

 • Faceüz keşbiňiz üçin iň gowy äýnek - we 2023-nji ýylda nädip dogry saýlamalydygyny

  Faceüz keşbiňiz üçin iň gowy äýnek - we 2023-nji ýylda nädip dogry saýlamalydygyny

  Faceüz keşbiňiz üçin iň gowy äýnek - we 2023-nji ýylda nädip dogry birini saýlamalydygyňyz, haýsy äýnek ýüzüňize laýyk gelýär we şu ýyl indiki jübütiňizi nädip saýlamaly? Gözlükler käbirleri üçin zerur we maslahat berilýän ...
  Koprak oka
 • Serediň: Y2K äýnek we äýnek

  Serediň: Y2K äýnek we äýnek

  Serediň: Y2K äýnekleri we äýnekleri Y2K (Cyber ​​Y2K, Futuristic Y2K ýa-da Kaybug diýlip hem atlandyrylýar) takmynan 1997-2004-nji ýyllar aralygynda meşhur medeniýetde giňden ýaýran estetika. Y2K Bug ady bilen atlandyrylýar, aýratyn estetika bilen häsiýetlendirilýär döwür, f ...
  Koprak oka
 • Gök açyk äýnek hakykatdanam işleýärmi?

  Gök açyk äýnek hakykatdanam işleýärmi?

  Gök açyk äýnek hakykatdanam işleýärmi?Gök açyk äýnekler (ýa-da gök çyrany ýapýan äýnekler) gözüňizi potensial zeperlerden gorap biljekdigi baradaky aýdylanlar sebäpli öňküsinden has meşhur bolýar - ýöne gözüňizi sagdyn saklamakda näderejede täsirli?https: //www.dlsu ...
  Koprak oka
 • Günlük äýnekleri we Mawy ýagtylygy goramak baradaky hakykat

  Günlük äýnekleri we Mawy ýagtylygy goramak baradaky hakykat

  Günlük äýnekleri we Mawy ýagtylygy goramak baradaky hakykat Bu ýazgyda adamlaryň bize köp zat berýän birnäçe soragyna jogap berýäris we gök çyra hakda: Günlük äýnekleri gözüňizi gök yşykdan goraýarmy?Gözleriňizi gök yşykdan goramak üçin näme edip bilersiňiz?Trut ...
  Koprak oka
 • Polýarlaşdyrylan günlük äýnekleri nämäni aňladýar?- Siziň bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Polýarlaşdyrylan günlük äýnekleri nämäni aňladýar?- Siziň bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Polýarlaşdyrylan günlük äýnekleri nämäni aňladýar?- Polýarlaşdyrylan günlük äýnekleri bilmeli zatlaryň hemmesi köp artykmaçlygy bolan ýokary işleýän äýnekdir.Bu adalga tanyş ýaly görünse-de, "Polýarlaşdyrylan mea näme ..." ýaly köp soragyňyz bolup biler.
  Koprak oka
 • Polýarlaşdyrylan linzalar näme üçin?

  Polýarlaşdyrylan linzalar näme üçin?Artykmaç arzan äýnek kolleksiýaňyzy taşlamak we halaýan ýokary hilli jübüt almak hakda pikir edýän bolsaňyz, gözüňizi goramak we oňaýsyzlygy azaltmak üçin mümkinçilikler bar.Polýarizasiýa käbir b üçin ajaýyp wariant ...
  Koprak oka
 • Esýnekleriň taryhy: äýnek haçan peýda bolup, halk arasynda meşhur boldy?

  Esýnekleriň taryhy: äýnek haçan peýda bolup, halk arasynda meşhur boldy?

  Esýnekleriň taryhy: äýnek haçan peýda bolup, halk arasynda meşhur boldy?Daglar köpelýär, akymlar iki esse yza gaýdýar, hatda ýoluň bardygyna şübhelenýärin; 'weli topragy garaňky, güller öňde başga bir obany şöhle saçýar!Bedatmazdan ozal ýagty aý şöhlesi, şübhe ýerdäki aýazdyr.Nädip ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýylyň iň oňat gök çyrasy

  2023-nji ýylyň iň oňat gök çyrasy

  Kompýuterde işleýän bolsaňyz, jübüt gerek bolsa gerek.Ine, dogry birini nädip saýlamaly.Bu hemme ýerde.9-dan 5-e çenli işiňizde, otlyda, hammamda, hatda ýatjak bolýan wagtyňyz düşegiňizde-de.Muny okaýan bolsaňyz, ýüzüňizde - gök çyra....
  Koprak oka
 • Retro äýnek: tomus üçin bilmeli 70-nji ýyllardaky tendensiýa

  Retro äýnek: tomus üçin bilmeli 70-nji ýyllardaky tendensiýa

  Peggy Gou-dan Kaia Gerber-e çenli her bir hakyky moda söýgüsi bu kölegeleri geýdi, indi siziň nobatyňyz.Indi Gün ahyrsoňy şlýapa geýmegi ýüregine düwdi we bizem geçen ýylyň köpüsini geçiren pileňizden çykýarys, hakykatdanam tomusda dostlukly ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5