Aýal-gyzlar üçin gök reňkli açyk äýnek çarçuwasy

Gysga düşündiriş:

DLO1916 Täze Vintage Retro Gara Açyk gök açyk äýnek, kompýuter gradient äýnekleri üçin ulanylýar


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Zenanlar üçin kwadrat optiki äýnek çarçuwalary, ululykdaky arassa linzalaryň resept markasy dizaýner äýnek äýnekleri

  https://www.dlsunglasses.com/oversize-square-anti-blue-light-glasses-frame-for-women-product/

  Gök ýagtylygyň zyýany we goragy

  Mawy yşyk näme zyýan berýär?Mawy yşyk linza gönüden-göni girip, gaznanyň retinasyna baryp biler.Güneşli gözüň zyýany adaty ýagtylygyň 10 essesidir.

  Köp sanly kompýuter monitorlarynda, floresan çyralarda, jübi telefonlarynda, sanly önümlerde, ekran ekranlarynda, LED, depderlerde we beýleki yşyklarda, şeýle hem gün şöhlesiniň lampalarynda (floresan çyralar, älemgoşar çyralary, LED çyralary, sahna çyralary we ş.m.) bar. kölegesinde gizlenen hemme ýerde.

  Gök garşy äýnek, gök ýagtylygyň gözlere yzygiderli zeper ýetmegini azaldyp biler.Göçme spektral analizatory deňeşdirip kesgitlemek arkaly, jübi telefonynyň ekranyndan çykýan gök ýagtylygyň intensiwligi gök garşy äýnek ulanylandan soň täsirli basyldy we gözlere zyýanly gök çyranyň zyýany azaldy.

  Mawy garşy äýnek, esasan, linzalaryň üstünde örtmek arkaly zyýanly gök çyrany görkezýär ýa-da linzalaryň esasy materialyna gök garşy faktor goşup, zyýanly gök çyrany siňdirýär, şeýlelik bilen zyýanly gök çyranyň öňüni alýar we gözleri goraýar.

  Düşündiriş

  Gözüň süzülmeginiň öňüni almak üçin gök ýagtylyga garşy çarçuwalar.

  ŞAMPAGNE

  gök açyk äýnek (10)

  Mawy äýnek UV we radiasiýany izolirläp biler we gök süzüp biler better has gowy uky üçin gözüň ýadawlygyny sanly kelle agyryny hem azaldar.
  DL Mawy çyrany bloklaýan äýnek, Işli sanly durmuş üçin döredilen gaty gök çyrany bloklaýar.Moda ululykdaky kwadrat äýnek stili Ajaýyp hilli çarçuwaly amaly we moda dizaýny, sizi has ajaýyp edýär.GÖRNÜŞLI APüz tutmaňyzy güýçlendiriň
  Önümiň ölçegleri - Linza giňligi: 62MM (2.44 '') Linza beýikligi: 60MM (2.36 '') Burun köprüsi: 20MM (0.79 '') Çarçuwanyň uzynlygy: 142MM (5.59 '') Ybadathananyň uzynlygy: 141MM (5.55 '').
  Üýtgeşik dizaýn: Bu pişigiň göz çarçuwasy, burun köprüsine basyşy azaltmak üçin amatly burun ýassygy dizaýnyny ulanýar.Pişigiň göz çarçuwasy bilen üýtgedilen ýüzüňiziň görnüşi;merjen örtükli gollar, has üýtgeşik we asylly görünýär, gök açyk äýnek geýip owadan we ynamly bolup bilersiňiz.
  Ulanylýan ýagdaýlar: Bu gök açyk äýnek syýahat, ulag sürmek, gündelik eşik, dynç alyş syýahaty we beýleki ýagdaýlar üçin örän amatlydyr.Şeýle hem maşgala, jübütler we dostlar üçin amaly sowgat.

  Reňk saýlamak

  Mawy açyk arassa çarçuwaly äýnek.Oýunçylar ýa-da kompýuterde uzak wagtlap işleýän adamlar üçin ajaýyp.

  Gündelik ulanmak üçin äýnek hem geýip bolýar!


 • Öňki:
 • Indiki: