Aýallar üçin ululykdaky bir bölek günlük äýnek metaldan ýasalan tekiz galkan

Gysga düşündiriş:

DLL2845 China factory wholesale retro one-piece frameless oversized women's sunglasses, the stock can be shipped in time, and small batches of custom logos are accepted (for more information, you can send an email to sales@dlsunglasses.com)


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

DL GLASSES hakda Artykmaç Siam Günlük äýnekleri hakda

- Ajaýyp dizaýn edilen bir bölek ululykdaky äýnek.Artykmaç äýnek ýylboýy meşhur tendensiýa.

—Süýşmedik plastmassa bilen birleşdirilen ýokary hilli metal ultra inçe ybadathanalar.Uly marka dizaýny, nusgawy moda.

- Giňeldilen kölegeli linzalar UVA we UVB şöhleleriniň 100% -ini ýapyp biler, has uly ýer gözüňizi UVA we UVB şöhlelerinden netijeli goraýar.

artykmaç äýnek 1

FASHION Güneşli günler

 

Bir bölekobýektiw dizaýny, obýekti perçinler bilen düzeltmek üçin kyn buraw usullaryny ulanyň.Üýtgeşik modany görkezýär

 

Kölegeli linzalar, gözüňizi goramak üçin UVA we UVB radiasiýasynyň, ýalpyldawuk we gözüň garşysyna 100% blokirläp biler.

 

Özboluşly dizaýn edilen bir bölek ululykdaky äýnek ýokary derejeli aksessuarlara we gündelik eşiklere laýyk gelýär, Örän ulaldylan äýnek ýylboýy meşhur tendensiýa.

?Klassiki we moda bir bölek linza dizaýny, uly markalaryň çarçuwaly dizaýny.Linza perçinler bilen düzeltmek üçin kyn buraw usullaryny ulanyň.Özboluşly modany, güýçli metal halkalary, süýşmedik plastmassa bilen bölünen ýokary materially metal ybadathanalary görkezýär.Salkyn we moda äýnek äýnekleri!

► 【UV400 Gorag linzalary】Qualityokary hilli linzalar bilen örtülen äýnek UVA we UVB şöhleleriniň 100% -ini ýapyp biler.Glalpyldawuk we ýalpyldawuk we UV şöhleleri.UV400 bahalandyrylan äýnek, uzak wagtlap UV zeperlenmeginden goramak we daşary çykanyňyzda gözüňizi sagdyn saklamak üçin zerurdyr

► OD ÖNÜMLER ÇIMKLENDIRMELERI】- Obýektivi näzik perçinler bilen berkitmek üçin kyn buraw tehnologiýasyny ulanýan aýallar üçin uzyn äýnek, uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly.Linza giňligi: 65mm (2.55in) |Linza beýikligi: 60mm (2.36in) |Ybadathananyň uzynlygy: 140mm (5.51in) |Burun köprüsi: 22mm (0.87in).

► id Giň gerimli CC- Moda Siam äýnekleri ýokary derejeli esbaplar we gündelik eşikler üçin amatly.söwda, syýahat, surata düşmek, oturylyşyk, tans, syýahat we ş.m. ýaly köp halatlarda surata düşmek üçin ajaýyp pozisiýa.ýokary derejeli esbaplar we gündelik eşikler üçin amatly.Artykmaç äýnek ýylboýy meşhur tendensiýa.

artykmaç äýnek 3

Näme üçin bizi saýlaýar?

1. DL äýnegi 20 ýyllyk önüm tejribesi bolan öndüriji.
2. Iň oňat hilli we satuwdan soň hyzmat.
3. Bizde berk we doly önümçilik we SYITYASAT BOLAN ulgamY bar.
4. Diňe bir äýnek, linzalar däl, eýsem haltalar, haltalar we ş.m. üpjün ediň.
5. Kiçijik buýrugy kabul ediň, çalt eltip beriň, 3-5 Günde iberip bilersiňiz.
6. Gözleg üçin hoş geldiňiz, zawodymyza baryp görüň we jikme-jik hyzmatdaşlyk ediň.

Reňk saýlamak

Sorag 1: Nusga alyp bilerinmi?

Hawa, elbetde.Halaýan bar bolan nusgalaryňyzy bereris.Adatça FEDEX, UPS, TNT ýa-da DHL tarapyndan nusgalary iberýäris.

2-nji sorag: Mysal üçin gurşun wagty näçe wagt?

Bar bolan nusgalary gyssagly eltip berip bileris, bary-ýogy 5-7 gün gerek bolar.Islendik aýratyn nusga talaplary üçin ilki bilen siziň bilen habarlaşarys, diňe garaşýan zadyňyzy etmek isleýärin.

3-nji sorag: Logotipimi düzüp bilerinmi ýa-da önümleri täzeden dizaýn edip bilerinmi?

Hawa, elbetde.OEM elýeterli.Şeýle hem köp reňkli.10 ýyl dizaýn tejribesi bolan öz dizaýn toparymyz bar.Creationaradylyşy siziň islegiňiz boýunça ýerine ýetireris we size täsirli bermegi wada bereris.

Sorag 4: Siziň şahadatnamalaryňyz näme?

Kompaniýanyň maglumat bölüminde görkezilişi ýaly, şahadatnamalarymyz bar.Görşüňiz ýaly, kompaniýamyz işewürlik ugrunda güýçli bäsdeşlik we ýokary hünärli.Globalhli global müşderilere iň gowy hilli we hyzmatlary hödürlemegi maksat edinýäris.

üstündäki äýnek 6

Ygtybarly nurbatly ýokary hilli pru .inalar
Nurbatlaryň gowşamagynyň öňüni alyň, gollary açyk we ýapyň we çydamly ediň.

Bir bölek burun ýassygy
Lighteňil material integrirlenen burun ýassyklary, ergonomiki taýdan düzülen çarçuwa, size özboluşly we amatly geýim tejribesini berýär.

Süýşmedik metal ybadathanalar
Qualityokary hilli metal ultra inçe ybadathanalar, süýşmeýän, geýmek üçin amatly.

artykmaç äýnek 2

Custöriteleşdirilen logo

Omörite logotip üçin LOW MOQ:Lazer, Çap, altyn möhür, ýylylyk geçiriji çap, Başgalary etseňiz, islegiňiz ýaly gürleşer.


  • Öňki:
  • Indiki: