Dünýä çempionatynyň ýurt baýdagy futbol äýnekleri üçin çukur stiker äýnekleri

Gysga düşündiriş:

DLC9010 China factory wholesale low price promotion, can be customized with exclusive country or personal logo, welcome to send email to sales@dlsunglasses.com


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Specialörite teklipler we önüm mahabaty

  ☀ Gyzgyn satuw 10 on-da 10% tygşytlaň
  Meşhurlaryň iň yssy äýneklerine eýe bolmak isleýärsiňizmi?
  DL äýnekleri iň gowy moda we iň gowy hilli üpjün edýär.

  DL äýnek elmydama siziň ýanyňyzda.
  Seresaplyk görkezmeleri: Salkyn gurak ýerde saklaň.Abraziw däl ýuwujy serişde ýa-da spreý bilen arassalaň.

  OmöriteGünlük äýnekleri we äýnek
  Müşderilerimiz üçin çalt we dostlukly adaty hyzmat hödürleýäris.Designhli dizaýn, ösüş we önümçilik amallary bu ýerde tamamlandy, şeýle hem özleşdirilen zatlary tamamlamaga ukyplyOEMtalaplary.Önümimiz dizaýn bilen häsiýetlendirilen we halaýan suratlaryňyzy we zatlaryňyzy web sahypamyzda aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz!

  Customörite günlük aýna çyzygyňyzy döretmek ýa-da täze korporatiw haryt programmaňyza ýörite äýnek girizmek isleýän bolsaňyz, hakyky ýasalan äýnek üçin gerekli ýere geldiňiz.Arzuwlaryňyzy we pikirleriňizi geljek we geljek üçin önümçilik hakykatyna öwüreris.

  Omörite ýasalan äýnek ýa-da äýnek gerekmi?Habarlaşyňäýnekleri ýa-da äýnekleri sazlamak üçin gözleglerimiz üçin.

  Pinhole Stiker Günlük äýnekleri (15)
  Pinhole Stiker Günlük äýnekleri (6)
  Pinhole Stiker Günlük äýnekleri (4)

  IEST GOWY HYZMAT

  Qualityokary hilli - Haýsydyr bir döwülen mesele ýüze çyksa, DL GLASSES satyjysy bilen habarlaşyň, meseläni kanagatlandyrýançaňyz ikirjiňlenmän çözüň.Synanyşmak howpuňyz ýok, size iň gowy hyzmat bereris!

  DOST DÜZGÜN

  Aýna äýnekleri aýyranyňyzda, kelläniň gyrasyndan aýyrmaň.Bu usul, çeňňegiň uzak wagtlap gowşamagyna sebäp bolar.Sunokary temperatura ýakyn günlük äýneklerini goýmaň we linzalary aşak goýmaň.

  Arassa bellikler

  Zeper ýetmezlik üçin äýnekleriňizi kagyz polotensalary ýa-da eşikleri bilen arassalamaň.Stakanyňyzy arassalamak üçin, erginlerden ýa-da spirtli içgilerden gaça durmak üçin suw we sabyn ulanyň.
  DLC9010 (1)
  Pinhole Stiker Günlük äýnekleri (17)

  Goldaýan toparyňyza begeniň !!!

  Pinhole Stiker Günlük äýnekleri (3)
  Pinhole Stiker Günlük äýnekleri (12)
  Pinhole stiker günlük äýnekleri (5)

  Material: polikarbonat
  Polikarbonat plastmassa çarçuwasy

  Omörite logotip

  Pörite çukur linzaly äýnek- deňiz mawy islendik möwsümde sowgat bermek üçin ajaýyp, sebäbi obýektiw stiker özboluşlylygy bilen özüne çekýär.Marka logotipini sowgat bermezden ozal dört reňkde obýektiwiň üstünde goýup bilersiňiz.Söwda sergileri, korporatiw piknikler, korporatiw oturylyşyklar, dükan mahabaty, ajaýyp geýim çäreleri, toý dabaralary we başgalar sowgat bermek üçin ajaýyp.Özüne çekiji bahalar, maýadarlar bu ýöriteleşdirilen äýnekleriň köp sargytlarynda uly arzanladyş alyp bilerler.

  DLC9010 (3)
  DLC9010 (5)

  Pinhole äýnekleriniň has köp stili

  Bizde has köp zat barçukur äýneksalgylanma üçin, haýsy äýnek gözleýändigiňizi bize habar beriň, biz ony siziň üçin öndüreris, ýörite ýasalan äýnek haýyşy bar.

  Çukurly äýnek hakda näme pikir edýärsiňiz?

  Logörite logo çap edilen çukur linzaly äýnek
  Linzalarda çap edilen mahabat çeňňek äýnekleriniň nyşany, festiwal üçin gülkünç partiýa äýnekleri.Obýektivde öz dizaýn logotipiňizi çap edip bileris.
  Pinhole äýnek- DLC9010 modeli

  Bu çukur äýnek stiliniň has köp suratlaryny görüň ...

  HYZMATLANAN LOGOSLAR

  Müşderi görkezmesi:

  1. Sargyt tertibi:
  1) Logotipiňizi / suratyňyzy / düşündirişiňizi iberýärsiňiz we Günlük äýnekleriniň reňkini saýlaýarsyňyz
  2) zerurlyklaryňyzyň ýerine ýetirilip bilinjekdigi hakda gürleşeris
  3) Siziň makullamagyňyz üçin deslapky syn / nusgany iberýäris we dükanymyzda sargyt goýýarsyňyz
  4) Önümçiligi dowam etdirýäris we ibermegi tertipleşdirýäris.

  2. Logotipi / suraty nädip ibermeli:
  Logotipiňizi / suratyňyzy habaryň aşagyna ýükläň ýa-da e-poçta bilen iberiň.
  Logotip / surat formaty: .jpg, .png, .pdf, .psd, .ai ýa-da .esp

   

  Bellik:
  Intellektual eýeçilik hukuklaryna hormat goýýarys, logotipiňiziň başga biriniň intellektual eýeçilik hukuklaryny bozmaýandygyna göz ýetiriň

  Pinhole Stiker Günlük äýnekleri (1)
  Pinhole stiker günlük äýnekleri (8)

 • Öňki:
 • Indiki: