Tegelek günlük äýnekleri Aýallar üçin tegelek çarçuwalar

Gysga düşündiriş:

DLL3458 Hytaýyň iň ýokary fabrigi lomaý lomaý elde ýasalan tegelek çarçuwaly äýnek.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  UV400 GÖZLERI FORIZ ÜÇIN GORAMAK- DL GLASSES ýalpyldawuk linzalar UVA we UVB şöhleleriniň 100% -ini ýapyp biler.UV400 bahalandyrylan äýnek, gün şöhlesiniň şöhlelerini süzmek we daşary çykanyňyzda gözüňizi uzak wagtlap UV zeperlenmeginden goramak üçin zerurdyr.
  I HIGH GYSGAÇA MATERIALLAR- Bu DL GLASSES ajaýyp tegelek günlük äýnekleri ýokary hilli metal çarçuwalardan, UV400 linzalardan, demir demir çeňňeklerden, ajaýyp ybadathanalardan, uzak wagtlap ulanmagyňyzy üpjün edýän ähli jikme-jikliklerden ýasalýar.
  UNIQUE STYLISH DIZAYNY- Bu DL GLASSES äýnekleri tegelek çarçuwalarda ýalpyldawuk daşlar bilen bezelýär.Islendik eşik üçin ajaýyp aksessuar bolup, dürli aýratynlyklar we eşikler bilen gidip biler.

  Şeýle hem, dostlar we maşgalaňyz üçin ajaýyp, ýöne amaly sowgat ideýasyna öwrülen sowgat gaplanan taýýar!

  tegelek äýnek (14)
  tegelek äýnek (7)

  Önümlerimizi näme üýtgeşik edýär?
  Gymmatlyklarymyz

  - Biz edil seniň ýaly, häzir seniň bolýan ýeriňdedik.

  - Önümlerimiz köpler üçin öndürilýär.

  - Nirede bolsaňyzam, dabara üçin elmydama dogry esbaplar bolar.

  - Bilelikde, adatdan daşary işleri etmäge iterip bileris.

  - Bilelikde dünýäni gowy tarapa üýtgedip bileris.

  DL GLASSES onlarça ýyl bäri moda aksesuar dünýäsinde döredilen oýunçy, bu diňe bir äýnek markasy däl.

  Söýýänleri tarapyndan dogry etmek isleýän gyzykly söýýän adamlar jemgyýetimizi gurmak üçin bilelikde işleýäris: adatdan daşary zatlara ukyply ýönekeý adamlar topary.

  Haryt görnüşi Awiator Tegelek Kwadrat Tegelek Kwadrat
  Linza görnüşi Polýarizasiýa Polýarizasiýa Polýar däl Polýar däl Polýarizasiýa
  Çarçuwaly material TR90 + metal Plastiki + metal bezegi Plastmassa Metal Plastik + metal ybadathana
  Linza giňligi 54MM 50MM 50MM 51MM 55MM
  Ölçegi Orta Kiçi Orta Orta Orta

   

  Erkekler we aýallar üçin ajaýyp, ajaýyp we moda kölegelerimiz, özüňiziňki ýaly daş keşbi döretmäge kömek edýär.

  tegelek äýnek (3)

   

   

   

  Waka: Kenar
  Örtük: Dyrnagyň öňüni alyň
  Funksiýa: Uzak görmek
  UV: UV400
  Çarçuwanyň görnüşi: çarçuwasyz
  Gözlük görnüşi: Günlük äýnekleri
  Tegelek günlük äýnekleri Steampunk: Retro tegelek çarçuwaly günlük äýnekleri
  Linza materialy: TAC
  Harydyň görnüşi: äýnek
  Model belgisi: DLL3458
  Bölümiň ady: Ulular
  Çarçuwaly material: garyndy
  Linza optiki aýratynlygy: Gradient
  Kategoriýa: Günlük äýnekleri

  tegelek äýnek (13)

  DL LASSES tegelek retro göwher günlük äýnekleri
  • Retro tegelek günlük äýnekleri- Metal çarçuwalar we reňkli linzalar, söwda, ylgaw, ulag sürmek üçin daşary çykanyňyzda eşikleriňiz üçin halaýan reňkleri saýlamaga mümkinçilik berer.Öz stiliňize 60-yň alawyny goşuň.

  • Arassalaýjy, gorag linzalary- Çydamly, ýokary täsire garşylyk we çyzylmaga garşylyk polikarbonat size has gowy ýagtylyk geçirer.INS stilindäki äýneklerimiz UV4 we UVB şöhlelerinden UV400 goragy üpjün edýär.

  • Veňil ýumurtga çarçuwasy- metaleňil metal çarçuwalar we silikon burun ýassyklary bilen, günlük äýnekleriňizi günüň dowamynda näçe gerek bolsa saklap bilersiňiz.

  • Radikal reňkler bar- Açyk gyzyl reňkden okean gök reňkine çenli dürli gyzykly linza reňkleri bilen stiliňizi şahsylaşdyryň.Üýtgeşik reňkler bilen ajaýyp boluň.

  tegelek äýnek (2)

  Amatly burun ýassygy dizaýny, ýeňil burun basyşyny peseldýär we has durnukly we amatly geýýär.
  Has amatly geýmek üçin dürli önümçilik prosesleri we berk hil gözegçiligi arkaly ýokary hilli materiallaryň saýlanylmagy.

  Aýna / Aýna däl Aýna däl Aýna däl Aýna däl Aýna däl Aýna däl
  UV400
   
  Bölüm Unisex Unisex Unisex Unisex Unisex
  Amatly waka Gündelik, Sürüji, Balykçylyk, Syýahat, Oturylyşyk, Söwda Gündelik, Sürüji, Balykçylyk, Syýahat, Oturylyşyk, Söwda Gündelik, Sürüji, Balykçylyk, Syýahat, Oturylyşyk, Söwda Gündelik, Sürüji, Balykçylyk, Syýahat, Oturylyşyk, Söwda Gündelik, Sürüji, Balykçylyk, Syýahat, Oturylyşyk, Söwda

 • Öňki:
 • Indiki: