Aýal-gyzlar pişik göz äýnekleri Furry punk ýumşak mahmal partiýa äýnekleri

Gysga düşündiriş:

DLLC007 El bilen ýasalan adaty ululykdaky nyşan lomaý mahmal aýallaryň pank moda äýnekleri, köçe düşürmek üçin amatly, köp mukdarda sargyt satyn alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DL GLASSES-e hoş geldiňiz.Dükanymyzda gowy söwda tejribäňiziň bolmagyny arzuw edýärin.

Pişik göz aýnasy
Pişik göz aýnasy

I HIGH GOWY SYITYASAT MATERIALLARY:

Softumşak mahmal kölegeleri degmek üçin ajaýyp gurluşa eýedir.

Ergonomika bilen deňeşdirip, aýaklaryň radiany size ajaýyp geýim tejribesini getirýär.

Pişik göz aýnasy

Düşündiriş

DL aýnalary hakda

▷ DL GLASSES öňdebaryjy dizaýn düşünjesine ünsi jemleýär, häzirki zaman moda tendensiýasyna eýerýär we size moda, owadan we doly aýratynlykly ýokary hilli äýnek getirmegi maksat edinýär.

▷ DL GLASSES sport äýnekleri motosikl sürmek, ylgamak, sürmek, welosiped sürmek ýaly açyk çärelerden lezzet almak üçin ajaýyp, bu sizi has bagtly we gujurly duýup biler.

ÖNÜMLER HYZMATLARY

▷ UV GORAMAK: 100% UV400 gorag anti-linza UVA / UVB şöhlelerini süzüp biler, ýalpyldawuklygy azaldyp, hakyky wizual effektleri getirip biler

▷ GARAŞYJY tejribe: Softumşak mahmal kölegeler degmek üçin ajaýyp gurluşa eýe.Çydamly, solmak aňsat däl, agramy ýeňil we size hiç hili basyş etmez.Silikon burun ýassyklary sizi rahat duýýar we uzak wagtlap geýip bolýar.

▷ GÖZ KESELI DIZAYNI: Kwadrat günlük äýnekleri giň ýumşak bezegli, seksi we syrly, pank geýimleri üçin ajaýyp ýa-da yzygiderli, märekeden aňsatlyk bilen tapawutlanyp bilersiňiz.

Pişik göz aýnasy

Bu element hakda

Üýtgeşik we moda dizaýny —— softumşak ýumşak äýnekleriň moda görnüşi has bezeglidir.Bu ajaýyp pişik göz stili dürli reňklerde bar: gara, gyzyl, ak, gök we gülgüne.Her dürli moda eşikleri bilen gabat gelip biler we gündelik moda esbaplary we selefi üçin gowy saýlaw.
Qualityokary hilli materiallar ---- Bu pişik göz aýnasy ýokary hilli polikarbonat çarçuwalardan we UV400 linzalardan, çydamly, has amatly we ulanyjy üçin has amatly.Ajaýyp günlük äýnekleri, bir bölek burun ýassygy, burun basyşyny peseldýär, ähli jikme-jiklikler ony uzak wagtlap ulanýandygyňyzy üpjün edýär.
Önümiň ululygy ---- çarçuwanyň ini: 70mm / 2.73 ", çarçuwanyň beýikligi: 75mm / 2.93", burnuň giňligi: 15mm / 0.59 ", ybadathananyň uzynlygy: 132mm / 5.15".[El bilen ölçemek, 1-3 mm gyşarma bolup biler]
UV400 goragy ---- Linza UVB we UVA şöhlelenmesiniň 100% -ini ýapyp biler.UV 400 günüň şöhle saçýan süzgüçini süzmek we daşary çykanyňyzda gözüňizi uzak wagtlap UV zeperlerinden goramak üçin zerurdyr.
DL GLASSES äýnekleri güne ýokary hilli moda tejribesini getirýär.Soraglaryňyz bar bolsa, wagtynda habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!!

Pişik göz aýnasy

GÖZ KESELI DIZAYNY

Pişik gözleriniň kölegeleri giň ýumşak bezegli, seksi we syrly, pank geýimleri üçin ajaýyp ýa-da yzygiderli, märekeden aňsatlyk bilen tapawutlanyp bilersiňiz.Faceüzüň ähli görnüşleri diýen ýaly amatly, şahsyýetiňize we tagamyňyza laýyk dürli reňklerden saýlap bilersiňiz.

Pişik göz aýnasy

DIŇE SENIŇ ÜÇIN

ALhli ýagdaýlara uýgunlaşyň:

Pyýada ýöremek, sürmek, söwda etmek, syýahat etmek, surata düşmek we ýylyň dowamynda ýokary moda aksessuarlary we gündelik geýimler ýaly amatly, Ora-da dostlaryňyza we söýgüliňize sowgat hökmünde saýlanmakdyr

Giň ulanylyş ssenarileri

Oturylyşyklar, surata düşmek, tans etmek, kosplay, maskarad, festiwal we ş.m.Endokary derejeli moda esbaplary we gündelik eşikler, özüne çekijiligiňizi boşadyň we köpçüligiň ünsüni özüne çekýär.Şeýle hem, sowgat taýýar, dostlar we maşgala üçin ajaýyp, ýöne amaly sowgat ideýalaryna öwürýär.

GARAŞYJY geýim

Softumşak mahmal kölegeleri degmek üçin ajaýyp gurluşa eýe.Çydamly, solmak aňsat däl, agramy ýeňil we size hiç hili basyş etmez.Näzik gurluş ybadathananyň açyk we ýapyk bolmagyny üpjün edýär, bu size ajaýyp tejribe getirer.

Pişik göz aýnasy
Pişik göz aýnasy

  • Öňki:
  • Indiki: