Iň oňat arzan tüwi dyrnak äýnek meýdançasy erkekler sürýän kölegeler

Gysga düşündiriş:

DL äýnek - Iň gowy syýahat ýoldaşyňyz Arzan günlük äýnekleriniň has gowy hilli bolup bilmejekdigini kim aýdýar?Durmuşy söýýän syýahatçylar has ýokary hilli önüm jikme-jikliklerini yzarlamalydyrlar.DL GLASSES hemişe ýokary hilli ýapyşýar we jikme-jikliklere has köp üns berýär.Modanyň, retro we başgaça düşündiriş.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zawodymyz köp ýyllyk önümçilik tejribesi we tehnologiýa toplan günlük äýneklerini öndüriji.BizOEM / ODM hyzmatlaryny beriňmüşderilere ýokary hilli äýnek önümleri bilen üpjün etmek we müşderileriň şahsy isleglerini kanagatlandyrmak.

工厂 (10)
工厂 (2)

OEM hyzmatlarymyz şulary öz içine alýar:
1. Önümiň müşderiniň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin müşderi tarapyndan berlen dizaýn çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna laýyklykda öndüriň.

2. Önümiň hilini we önümçiligiň netijeliligini üpjün etmek üçin hünär tehniki goldawy we önümçilik tekliplerini beriň.

3. Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin saýlamak üçin dürli materiallary we stilleri hödürläň.

4. Müşderiniň intellektual eýeçilik hukuklaryny goramak üçin söwda belligini we gaplamasyny üpjün ediň.

印刷 - 镜 袋 镜 盒
印刷

ODM hyzmatlarymyz:
1. Bazar islegine we müşderiniň islegine görä, bazar islegine laýyk önümleri özbaşdak dizaýn ediň we öndüriň.

2. Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin saýlamak üçin dürli materiallary we stilleri hödürläň.

3. Önümiň hilini we önümçiligiň netijeliligini üpjün etmek üçin hünär tehniki goldawy we önümçilik tekliplerini beriň.

4. Müşderiniň intellektual eýeçilik hukuklaryny goramak üçin söwda belligini we gaplamasyny üpjün ediň.

Çaga ululygy

çagalaryň ululygy

ulularyň ululygy

ulularyň ululygy

Çeýe hyzmatdaşlygyň usullaryny hödürleýäris we OEM, ODM we başgalar ýaly müşderileriň isleglerine görä dürli hyzmatdaşlyk usullaryny berip bileris, satuwdan soň müşderileriň meselelerini çözüp we müşderileriň isleglerine öz wagtynda jogap berip biljek ýokary hilli satuw hyzmatyny hödürleýäris.

Zawodymyz hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin gelmegiňizi garşy alýar, ýokary hilli önümler we ýokary hilli hyzmatlar bilen müşderileriň isleglerini kanagatlandyrarys.Müşderilerimiz bütin dünýäde.Müşderilere iň ýokary hilli hyzmat we iň bäsdeşlik bahasy bilen üpjün etmegi we müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmagy maksat edinýäris.

Professional hyzmatlarymyz we ýokary hilli önümlerimiz arkaly müşderilere bazarda üstünlik gazanyp bileris diýip hasaplaýarys.OEM / ODM hyzmaty gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyň, size tüýs ýürekden hyzmat ederis.

Elbetde, önümleriň halkara ülňülerine we önümçilik talaplaryna laýyk gelmegini we zerur şahadatnamalary we şahadatnamalary almagyny üpjün etmek üçin önümi synag we sertifikat hyzmatlary bilen üpjün edip bileris.

DLL9001 (9)
DLL9001 (8)
DLL9001 (3)

Önümiň beýany

Taýýar aksiýa!Taýýar aksiýa!Taýýar aksiýa!
Haýsy reňk jikme-jiklikleriniň biziň bilen habarlaşyp biljekdigini görmek isleýärsiňiz
Meni basyň or e-poçta iber to sales@dlsunglasses.com

Funksiýa:
①, UV400 gorag
②, polýarlaşdyrylan

Biz äýnek zawody, dükan görnüşleri bar bolsa, surat iberip bileris, size laýyklaşdyryp bileris we äýnek üçin köpçülikleýin önümçilik sargytlaryny kabul edip bileris!
Önümlerimizi halaýan bolsaňyz, web sahypasyny bellik ediň!

adaty äýnek (6)
adaty äýnek (10)
adaty äýnek (2)
reňkli çarçuwa (3)

Seýilgähde ýatýarsyňyzmy ýa-da güne ýanýarsyňyzmy, ulag sürýärsiňizmi, balyk tutýarsyňyzmy, söwda edýärsiňizmi ýa-da açyk howada meşgullanýarsyňyzmy, erkek ýa-da aýal bolsun, bize ynanyň!

Bir Stocka

Salam gadyrly dostlar, Güni gujaklanyňyzda UV şöhleleri gözüňizi agyrdýar!Parlak we azaşan yşyk töweregiňizde!

DL GLASSES-den polýarlaşdyrylan äýneklerimiz gün goragy üçin ajaýyp!

100% UV400 linza: Adaty UV gorag äýnekleri bilen deňeşdirilende, zyýanly UVA, UVB we UVC şöhlelerini netijeli bloklap bilýän, gözleriňizi UV keratitinden we zeperlerden gorap bilýän ösen UV400 reýtingli linzalary öndürýäris.

Premium HD polýarizirlenen linzalar: Täze döredilen TAC polýarlaşdyrylan linzalar, pudakda öňdebaryjy HD örtük süzgüç tehnologiýasydyr.

Has düşnükli görnüş: şöhlelenýän şöhleleriň 100% -ini süzüň, duman we optiki ýoýulma ýok, kontrasty güýçlendiriň, dünýämizi has aýdyň görersiňiz.

Şeýlelik bilen umman, akym ýa-da ýol bolsun, öňde nämeleriň bolup geçýändigini görüp bilersiňiz.

DLL9001 (4)
DLL9001 (10)

Sahnalar

Önümlerimizi näme tapawutlandyrýar?
Adamlara gönükdirilen dizaýn - ähli müşderileriň isleglerinden başlap, önümiň amatly we amaly geýim tejribesine has köp üns bermek.

Üýtgeşik we innowasiýa stili - döwrüň tendensiýasyny birleşdiriň, innowasiýa arkaly täze elementleri açyň we özboluşly moda öň tarapyny dörediň.

Hünär ussatlygy - linzalary ýalpyldatmakdan başlap, äýnek ýygnaýança, her jikme-jiklikleriň kämilligini yzarlaýarys.

Intakyn hyzmat - amalyň dowamynda 24 sagat onlaýn hyzmat.Pikirleriňizi elmydama diňläris.

Näme üçin DL GLASSES saýlamaly?

Bu hakykat.Üns merkezinde, DL GLASSES-iň hili şöhle saçýar, her nagyş özboluşly, inedördül retro we nusgawy, howuz meýdançasy bolsun ýa-da ýol syýahaty bolsun, olar siziň iň gowy saýlawyňyzdyr.

Omörite günlük äýnekleri barada ýygy-ýygydan soralýan soraglar:

1. customörite äýnek näçe wagt alýar?

Customörite äýnekleriň öňdebaryjy wagty sargydyňyzyň ululygyna görä üýtgeýär.Umuman aýdanyňda, ýöriteleşdirilen äýnekleriň önümçilik sikli 3-4 hepde dowam edýär we belli bir wagt islegleriňize we sargyt mukdaryna görä kesgitlenmeli.Customöriteleşdirilen äýnek gerek bolsa, haýyşmaňa basyň or e-poçta iber to sales@dlsunglasses.com(DL GLASSES siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar).

2. customörite äýnek üçin näçe mukdar gerek?

DL GLASSES üpjün edýärOEM / ODMwe ýöriteleşdirilen äýnekleriň mukdary 300 jübüt.Biz esasan öndürýärisäýnek, sport äýnegi, çagalar äýnegi, wegök reňkli äýnek çarçuwalary.Elbetde, biz sazlap bilerisululygy, reňki, dizaýny we ş.m.

3. customörite äýnekleriň bahasy näçe?

Customöriteleşdirilen äýnekleriň bahasy şoňa görä üýtgeýärstili, reňki, çap usuly, LOGO, material we mukdar.Specificörite bahany zerurlyklaryňyza we sargyt mukdaryna görä kesgitlemeli, e-poçta soragyny iberip bilersiňizsales@dlsunglasses.com.

4. customörite äýnek üçin çap etmegiň usullary haýsylar?

There are many ways to print custom sunglasses, such as silk screen printing, heat transfer printing, laser lettering and so on. Each printing method has its advantages and disadvantages, you can choose the most suitable printing method according to your needs and budget. If you are not sure which printing method is most suitable for your sunglasses, please contact us in time, you can click me or send an email to sales@dlsunglasses.com, we have a professional customer service team to answer your questions online 24 hours a day.

Gysgaça aýdylanda, äýnek äýneklerini sazlamak, köp taraplary, şol sanda sTaýl, reňk, çap etmek usuly, LOGO, material, mukdarywebahasywe ş.m. customöriteleşdirilen äýnek gerek bolsa, wagty öňünden düzüň, dürli jikme-jiklikler bilen biziň bilen habarlaşyň we özüňiz üçin iň amatly meýilnama saýlaň.

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

OEM / ODMManufacoturer.
Her aý 167-den gowrak täze stili ösdüriň.
Accessorieshli esbaplar üçin bir ädim satyn almak.
Hil kepilligi.
Şahsylaşdyrylan dizaýn hyzmatlary.
Eyehli äýnek önümçiliginiň aralygy.

arzan äýnek (10)
arzan äýnek (9)
arzan äýnek (5)

Biz sen!

Erkek we aýal geýip boljak her gün geýip boljak birkemsiz ajaýyp kölege gözleýän bolsaňyz,DL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleriesasy saýlawyňyzdyr.Günlük äýnekleri, seýilgähde gezelenç edeniňizde ýa-da gün batýan wagtyňyzda, ulag süreniňizde, balyk tutanyňyzda ýa-da gaýyk sporty bilen meşgullanýan wagtyňyzda, her gün ulanylmaga laýyk gelýän täsirlere we çyzylmalara çydamly polýarlaşdyrylan linzalar bar.

Iň gowusy hil

Biziň hilimizDL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleribizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar, şol ajaýyp kölegeleri märekeden tapawutlandyrýar.Size doly hyzmat hödürlemek isleýändigimiz üçin paketde şeýle hem bar:

Sowgat gutusy- polýarlaşdyrylan äýnekleriňizi döwüp biljek basyşdan goramak üçin
Tozany goramak üçin halta- uzak wagtyň dowamynda linzalara täsir edip biljek tozanlardan gaça durmak
Mikrofiber arassalaýjy eşik- linzalary yz galdyrmazdan ýa-da anti-reflektor örtügine täsir edip biljek tozan bölejiklerini sürtmezden arassalamaga kömek etmek
Polýarlaşdyrylan synag kartasy- obýektiwiň polýarizasiýa täsirini kesgitlemek
Satyn alyňDLPolýarlaşdyrylan günlük äýnekleri we has gowy gündelik durmuş tejribesini hödürläň!


  • Öňki:
  • Indiki: