Oýun oýnaýan aýallar we erkekler üçin gök çyra bloklaýjy äýnek

Gysga düşündiriş:

DLO229 Hytaýda elde öndürilen gök garşy açyk äýnek zawody, ownuk partiýa ýöriteleşdirilen aýratyn nyşany, saýlan dürli stilleriňizi kabul edip biler (moda äýnekleri, sport äýnekleri, partiýa bezeg äýnekleri, gök reňkli äýnek, presbiýopiýa okamak üçin äýnek, aýna mata, aýna sumka ...)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DL GLASSESonlarça ýyl bäri moda aksesuar dünýäsinde meşhur oýunçy bolup gelýär.
DL GLASSES satyn almak üçin gidip bilersiňizmawy yşyk bloklaýan äýnekmaşgalalara, dostlara we aýal-erkeklere, Ro Christmasdestwo sowgatlary, Şükür bagşy sowgatlary ýaly sowgat hökmünde.

Nirede bolsaňyzam, dabara üçin elmydama dogry we elýeterli esbaplara eýe boljakdygyňyzy bilmek.

https://www.dlsunglasses.com/anti-blue-light-glasses/

Gök çyra hemme ýerde

gök açyk äýnek
gök açyk äýnek
https://www.dlsunglasses.com/anti-blue-light-glasses/

Blu-ray näme?

Zyýanly gök çyra, tolkun uzynlygy 400 bilen 450 aralygyndaky gök çyrany aňladýar. Bu tolkun uzynlygyndaky gök çyra gözüň makula meýdanyndaky toksinleriň mukdaryny artdyrar, gaznamyzyň saglygyna çynlakaý howp döreder we gök çyra körlige sebäp bolýar.

Blu-ray nirede jemlenendir?

Mawy çyrany gündelik durmuşyň hemme ýerinde görmek bolýar we kompýuter monitorlarynda, floresan lampalarda, jübi telefonlarynda, sanly önümlerde, ekranlarda, yşyklandyryjylarda we beýleki yşyklarda köp gök çyra bar.Işiňizde gözüňiz bilen oňaýsyzlyk duýsaňyz, belki gök yşyk bilen baglanyşyklydyr.

Sanly göz ýadawlygy näme?

Bu, kompýuteriň ekranlaryna, akylly telefonlara we beýleki elektron enjamlaryna belli bir wagt arakesmesiz seredilenden soň ýüze çykýan wizual giňişleýin reaksiýa degişlidir.Bulaşyk görüş, düzediş ýadawlygy, goşa kölege, ajaýyp fotofobiýa, ýalpyldawuk we reňk duýgusynyň ýoýulmagy we kelle agyry, boýun we egin berkligi we ş.m. ýaly göz we görüş problemalary.

Mawy yşyk bloklaýjy äýnek
Mawy yşyk bloklaýjy äýnek

Näme üçin gök çyrany süzmeli?

Mawy yşyk kompýuterler, planşetler, noutbuklar, telewizorlar we jübi telefonlary ýaly sanly ekranlardan çykýar.Bu elektron önümleri bize amatlylyk we zyýan getirýär.Zyýanly gök ýagtylyga aşa köp täsir etmek gözüň ýadawlygyna, ýadawlyga we kelle agyrylaryna sebäp bolup biler.Eger siz ýa-da maşgalaňyz we dostlaryňyz bu hili agyrydan ejir çekýän bolsaňyz, çaltlyk bilen gök jübüt äýnek taýýarlaň.

Mawy yşyk bloklaýjy äýnek

Ukyda we yzygiderli ýadawlykda oýanmakda kynçylyk çekýärsiňizmi?Gündelik ekran wagtyndan ýadawlykdan we kelle agyrydan ejir çekýärsiňizmi?DL GLASSES size kömek edip biler.

Mawy yşyk bloklaýjy äýnek
https://www.dlsunglasses.com/blue-light-blocking-glasses-for-gaming-women-and-men-product/

DL GLASSES

Gözleriňize üns beriň- Gök ýagtylyga uzak wagtlap täsir etmek gözüň ýadawlygyna sebäp bolup biler.DL GLASSES gök blokirleýji äýnekler kompýuterden / telefondan / telewizordan zyýanly gök çyrany netijeli blokirläp, bizar ediji şöhläni süzüp, gözüňize zyýanly yşykdan gaça durup biler, gözüňiziň täsir etmeginden gorap biler, işiň has netijeli sürülmegini has ygtybarly edip biler
Saýlanan materiallar- Mawy açyk kompýuter äýneklerimiz ergonomiki taýdan işlenip düzülendir, TR90 çarçuwaly material ýeňil we çarçuwanyň döwülmegi sebäpli dörän deri çyzgylaryndan halas bolup biler.Moda kwadrat dizaýny, haýsy çärä garamazdan, aňsatlyk bilen üns merkezine öwrülip bilersiňiz.
Qualityokary hilli linzalar- Erkekler we aýallar üçin gök açyk äýneklerimiz ýokary hilli polikarbonat HD linzaly materiallary birmeňzeş ulanýarlar.Iň ýokary aşaga çydamly, çyzmaga garşy, ýokary ýagtylyk geçirijisi, hromatiki aberasiýa öndürijiligi ýok, hakyky reňkini iň ýokary derejede dikeltmäge kömek eder, täze gowy wizual tejribe getirer.Özüňiz ulanýarsyňyzmy ýa-da dostlaryňyza we maşgala tejribäňize berseňizem ajaýyp saýlaw
Leepatmak üçin peýdaly- Gök yşyk zyýanly bolany üçin, gözüň ýadawlygyna, gözüň bulaşmagyna, kelleagyry we beýleki kynçylyklara sebäp bolup biler, melatoniniň öndürilişi bolsa azalýar we ukynyň hiline täsir edip biler.Qualityokary hilli DL GLASSES gök çyrany bloklaýan äýneklerimiz, gözüň goragyny, göz saglygyny we ukusyny has süýjileşdirmäge kömek edip biler.
Näme üçin bizi saýlaýar?- Müşderilerimize ýokary hilli önümler we ajaýyp hyzmat bermäge borçlanýarys.Töwekgelçilik etmeli däl, wagtyňyzdan lezzet alyň.Soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, elmydama şu ýerde.

Mawy yşyk bloklaýjy äýnek
Mawy yşyk bloklaýjy äýnek

  • Öňki:
  • Indiki: