Arzan Hytaý konkaw meýdançasy Mawy yşyk äýnek çarçuwalary

Gysga düşündiriş:

DLF2461 DL GLASSES synap görmäge we ynanmaga mynasypdyr: DL GLASSES hemişe müşderini talap edýär we müşderiler tarapyndan alnan önümleriň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin önümleriň hiline berk gözegçilik edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

gök açyk äýnek (11)

KLASSIK DIZAYNY: Klassiki inedördül äýnekler kompýuter materiallary we metal ilikler, täzelenen çarçuwanyň gurluşy, dürli görnüşli dürli görnüşli adamlar üçin amatly, söwda, dynç alyş, jemgyýetçilik ýygnanyşygy, dynç alyş üçin amatly.
GARAŞYJY geýim: Aýna çarçuwasy gözüňize zyýan bermeýän açyk linzalar bilen gelýär.Olary eşik ýa-da moda maksatlary üçin ulanyp bilersiňiz.Şeýle hem olary linzalar bilen çalşyp bilersiňiz.
HIGHokary hil materiallary: Bu nusgawy stil äýnekleri, kämil öndürijiligiňizi üpjün etmek üçin berkidilen birleşdirilen çarçuwalar we plastmassa linzalar bilen ýasalýar.Amatly burun ýassyklary dürli burun şekillerine uýgunlaşyp biler.Burun köprüsindäki ýüki azaldyň.

gök açyk äýnek (3)
gök açyk äýnek (8)
gök açyk äýnek (6)

Dokma materialy, ajaýyp we ýönekeý dizaýn, öçmek aňsat däl, uzak dowam edýär.

Toplumly burun ýaýy, owadan we amatly, gyzyl yz ýok, basyş.

Güýçli we çydamly, açyk açylmagy we ýapylmagy, ýapylmadyk, uzak möhletli ulanmak üçin amatly.

DL GLASSES Kwadrat çarçuwaly äýnek aýratynlygy

Iň ajaýyp ýeňil we arassa dokma dizaýny, ajaýyp we berk, linzalary çarçuwadan aýryp, beýleki linzalary çarçuwada goýup bilersiňiz, linzalary hakyky zerurlyklaryňyza görä üýtgedip bilersiňiz.
Aç-açan linzalar çydamly, şoka çydamly we suw geçirmeýän, görüşiňizde düýpgöter üýtgemezden ýokary hilli aýdyňlygy hödürleýär.
Softumşak rezin burun, muny geýeniňizde özüňizi rahat duýuň.burun bölekleri we köpri epilýär, şonuň üçin ýüzüňize sazlap bilersiňiz.
DL GLASSES ýapyk ofisde ulanmak, ýöremek, syýahat etmek, surata düşmek ýaly açyk we ýapyk işler üçin iň amatly saýlawdyr we ýokary moda aksessuarlary üçin amatlydyr.

gök açyk äýnek (5)
gök açyk äýnek (1)

 

 

Üns beriň:

Arassa ýumşak mata bilen gury arassalamak üçin bitarap ýuwujy ýa-da sabyn suwuny ulanyň.
Esasanam tomusda hiç haçan awtoulagyň öň aýnasynyň aşagyna äýnek goýmaň.
Awtoulagda peç ýaly temperaturanyň uzak wagtlap täsir etmegi obýekti ýaramazlaşdyryp biler.

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

OEM / ODMManufacoturer.
Her aý 167-den gowrak täze stili ösdüriň.
Accessorieshli esbaplar üçin bir ädim satyn almak.
Hil kepilligi.
Şahsylaşdyrylan dizaýn hyzmatlary.
Eyehli äýnek önümçiliginiň aralygy.

arzan äýnek (10)
gök açyk äýnek (10)

Unction Funksiýa】:Mawy yşyk Bloklaýan äýnekler, görüş ýadawlygynyň, göz gabagynyň we rahatsyzlygyň 99% zyýanly gök çyra we UV400 täsiriniň öňüni almaga ukyplydyr.
【Ulanyş ssenarileri】:Islendik ýerde we islän wagtyňyz, noutbuk, kompýuter, jübi telefony, PAD, telewizor we ş.m. ýaly LED ekranlary ulanmaly.
Ye äýnek】:Mawy reňkli açyk örtükli äýnekli resept däl.Şeýle hem, marka äýneklerimizi satyn alyp, resept linzalaryňyzy çarçuwada goýup bilersiňiz.Mundan başga-da, çarçuwalar gündelik eşik islegleriňizi kanagatlandyryp bilýän moda, ýakymly, ýeňil, köpugurly, üzüm, ululyk ýaly stil görnüşleridir.
【DL GLASSES】:Düşünjeli sarp edijä ajaýyp äýnek bermäge borçlanýarys.Dükanda size laýyk boljak äýnekleriň elmydama boljakdygyna ynanýarys.

gök açyk äýnek (4)
(6)

Stil: Moda äýnekleri
Çarçuwaly material: HK
Linza materialy: AC / PC / TAC
Linza optiki aýratynlygy: UV400 / polýarlaşdyrylan
Ölçegi: Ulular
Jyns: Unisex
OEM, ODM: Hoş geldiňiz
Gurşun nusgasy: 7-15 gün
Üstünligi:Gözlükde 26 ýyl tejribe

arzan äýnek (9)
arzan äýnek (5)

Biz sen!

Erkek we aýal geýip boljak her gün geýip boljak birkemsiz ajaýyp kölege gözleýän bolsaňyz,DL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleriesasy saýlawyňyzdyr.Günlük äýnekleri, seýilgähde gezelenç edeniňizde ýa-da gün batýan wagtyňyzda, ulag süreniňizde, balyk tutanyňyzda ýa-da gaýyk sporty bilen meşgullanýan wagtyňyzda, her gün ulanylmaga laýyk gelýän täsirlere we çyzylmalara çydamly polýarlaşdyrylan linzalar bar.

Iň gowusy hil

Biziň hilimizDL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleribizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar, şol ajaýyp kölegeleri märekeden tapawutlandyrýar.Size doly hyzmat hödürlemek isleýändigimiz üçin paketde şeýle hem bar:

Sowgat gutusy- polýarlaşdyrylan äýnekleriňizi döwüp biljek basyşdan goramak üçin
Tozany goramak üçin halta- uzak wagtyň dowamynda linzalara täsir edip biljek tozanlardan gaça durmak
Mikrofiber arassalaýjy eşik- linzalary yz galdyrmazdan ýa-da anti-reflektor örtügine täsir edip biljek tozan bölejiklerini sürtmezden arassalamaga kömek etmek
Polýarlaşdyrylan synag kartasy- obýektiwiň polýarizasiýa täsirini kesgitlemek
Satyn alyňDLPolýarlaşdyrylan günlük äýnekleri we has gowy gündelik durmuş tejribesini hödürläň!


  • Öňki:
  • Indiki: