Arzan äýnek öndürýän zawodyň galyň günlük äýnekleri

Gysga düşündiriş:

DLL479 Color thick leg sunglasses, suitable for men and women, DL GLASSES brings you the top quality, maybe you are looking for a professional custom sunglasses factory, then send an email to: sales@dlsunglasses.com


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kwadrat galyň günlük äýnekleri (13)

Daş görnüşi, moda tendensiýasy
Fashion Modany öňe sürüň, günlük äýnekleri moda elementiňize öwrülsin
★ Köp reňkli saýlama ýönekeý we mugt
★ Ajaýyp dizaýn, has laýyk

Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

OEM / ODMManufacoturer.
Her aý 167-den gowrak täze stili ösdüriň.
Accessorieshli esbaplar üçin bir ädim satyn almak.
Hil kepilligi.
Şahsylaşdyrylan dizaýn hyzmatlary.
Eyehli äýnek önümçiliginiň aralygy.

Kwadrat galyň günlük äýnekleri (1)

90-njy ýyllaryň retro günlük äýnekleri- DL GLASSES inedördül çarçuwaly äýnek moda äýnekleriniň tendensiýasyna öwrüldi.Ordinaryönekeý kiçi göwrümli äýneklerden tapawutlylykda, äýnekleriň bu kämilleşdirilen görnüşi moda tendensiýasynyň şahsyýetine laýyklykda galyň, ýöne ultra-ýagtylandyrylan giňeldilen giňlik çarçuwasyna eýedir.(E-poçta iberiň:sales@dlsunglasses.comhas ýöriteleşdirilen önüm katalogy üçin)
UV400 Gözleriňizi goraň- BiziňUV400 gorag retro äýneklerişöhlelenýän şöhläni netijeli süzüp, 100% zyýanly UVA we UVB şöhlelerini blokirläp, gözüňizi uzak wagtlap UV zeperlenmeginden gorap biler.
Qualityokary hilli material- Ekologiýa taýdan arassa we derä arassa.Güýçlendirilen ilikler berk we durnuklydyr.Integrirlenen burun ýassyklary basyşsyz.Detailshli jikme-jiklikler rahat geýmek tejribäňizi üpjün eder.

HER KIM ÜÇIN GÖRNÜŞ GÖZLERI ►Ajaýyp Retro meýdançasyGiň çarçuwa Galyň çarçuwaly günlük äýneklerierkekler we aýallar üçin islendik ýüz keşbini hemişelik görnüşe getirer, ýokary derejeli esbaplar we gündelik eşikler üçin ajaýyp saýlaw.Her dürli oturylyşyklar, plýa beach dynç alyşlary, üzüm temaly eşikler, aýdym-saz festiwallary, hippi eşikleri, söwda, syýahat, fotosuratlar, tans we beýleki ýapyk ýa-da açyk çäreler üçin ajaýyp.
Häzirki zaman Retro markasy dizaýnyŞahsylaşdyrylan giň meýdança günlük äýnekleri;Öz stiliňizi gülgüne reňk, gök gaplaň, kofe, ýaşyl, amber çarçuwalary ýaly dürli çarçuwaly reňk bejergilerinden şahsylaşdyryň (DL GLASSES Hytaýda äýnek öndürýän hünärmen. Zawod dürli materiallaryň, reňkleriň we ululyklaryň çarçuwalaryny sazlap biler).Tolgundyryjy we üýtgeşik görnüş üçin, stiliňizi wagtlaýyn saklamak üçin bu moda inedördül çarçuwaly çarçuwaly äýneklere ajaýyp rahatlyk we çig stil beriň.

(6)

Stil: Moda äýnekleri
Çarçuwaly material: HK
Linza materialy: AC / PC / TAC
Linza optiki aýratynlygy: UV400 / polýarlaşdyrylan
Ölçegi: Ulular
Jyns: Unisex
OEM, ODM: Hoş geldiňiz
Gurşun nusgasy: 7-15 gün
Üstünligi:Gözlükde 26 ýyl tejribe

arzan äýnek (9)
arzan äýnek (5)

Biz sen!

Erkek we aýal geýip boljak her gün geýip boljak birkemsiz ajaýyp kölege gözleýän bolsaňyz,DL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleriesasy saýlawyňyzdyr.Günlük äýnekleri, seýilgähde gezelenç edeniňizde ýa-da gün batýan wagtyňyzda, ulag süreniňizde, balyk tutanyňyzda ýa-da gaýyk sporty bilen meşgullanýan wagtyňyzda, her gün ulanylmaga laýyk gelýän täsirlere we çyzylmalara çydamly polýarlaşdyrylan linzalar bar.

Iň gowusy hil

Biziň hilimizDL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleribizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar, şol ajaýyp kölegeleri märekeden tapawutlandyrýar.Size doly hyzmat hödürlemek isleýändigimiz üçin paketde şeýle hem bar:

Sowgat gutusy- polýarlaşdyrylan äýnekleriňizi döwüp biljek basyşdan goramak üçin
Tozany goramak üçin halta- uzak wagtyň dowamynda linzalara täsir edip biljek tozanlardan gaça durmak
Mikrofiber arassalaýjy eşik- linzalary yz galdyrmazdan ýa-da anti-reflektor örtügine täsir edip biljek tozan bölejiklerini sürtmezden arassalamaga kömek etmek
Polýarlaşdyrylan synag kartasy- obýektiwiň polýarizasiýa täsirini kesgitlemek
Satyn alyňDLPolýarlaşdyrylan günlük äýnekleri we has gowy gündelik durmuş tejribesini hödürläň!


  • Öňki:
  • Indiki: