Arzan erkekler gök açyk äýnek Kompýuter okamak üçin äýnek

Gysga düşündiriş:

Awangard moda dizaýnyna uýýarys we görüş saglygyna üns berýäris.Sagdyn we ajaýyp wizual tejribe getiriň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şu ýere basyňgiň gerimimizi tapyp boljak marka web sahypamyza girmek üçin has köp günlük äýnek katalogy üçin e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com

 

Premium stili, Ultimate rahatlygy we giňeldilen geýim wagty üçin döredilen ajaýyp çydamlylykdan Ultimate UV goragyndan lezzet alyň

gök açyk äýnek (12)
gök açyk äýnek (7)

 

 

Näme üçin DL günlük äýneklerini gowy görersiňiz?

DL GLASSES, durmuşy kanagatlandyrýan adamlar üçin döredilen marka.Belki, siz ýönekeý bir adamsyňyz,

Theöne adaty bolmadyk zatlary nädip tapmalydygyny we gündelik tejribeleri uly başdan geçirmelere öwürmelidigini bilýärsiňiz.

Itemshli önümlerimiz 100% hakyky we iň täze stillerde we reňklerde bolýar.

Kompaniýanyň şygary şu ýere gidýär

D&L Senagat we Söwda (Xuzhou) Co. Ltd., aýna äýnekleri, moda äýnekleri, sport äýnekleri, oturylyşyk äýnekleri, günlük äýnekleri, bambuk ybadathanasy äýnekleri we bambuk agaç äýnekleri ýaly köp sanly seriýany gözlemekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Bizde ätiýaçlyk äýnek bar we her seriýada ýörite nyşan döredip bileris, reňk ileri tutma we logotip düzülişiniň üstünden gülmek hyzmatyny hödürläp bileris.

Günüň dowamynda sanly ekranyň üstünde işlemelimi ýa-da oýun oýnamalymy?

Näme üçin gözüň dartylmagy, ýadawlyk, sanly kelle agyry, günde hasaplamakdan ýa-da oýun oýnamakdan soň uklamak kynlygy?

DL GLASSES Gök ýagty äýnek kömek edýär:

UV A / B we gök çyrany netijeli blokirlemek Kornea obýektiwinden geçýär we yzyna gaýtaryp bolmajak zeper
Gözleri ekranyň şöhlelenmesine garşy galkan we gözleri wagtyndan ýa-da makula degenerasiýasyndan goraň.
Gök ýagtylygyň kontrastyň we sanly gözüň dartylmagyna sebäp bolýan meselelerini azaltmak, ýadawlyk, uklamagyň kynlygy, gury gözler, erbet yşyklandyryş agyry ýa-da gaharly gözler we ünsi jemlemek kyn.

gök açyk äýnek (24)

Emma gök çyra näme?

Mawy yşyk spektrdäki gysga tolkun uzynlygy reňkidir, bu bolsa köp mukdarda energiýa öndürýär.

Laboratoriýa gözlegleri, gök ýagtylygyň aşa köp bolmagy makula degenerasiýa howpuny ýokarlandyryp biljekdigini we geçiş ukyby sebäpli retinanyňyza zeper ýetirip biljekdigini görkezýär.

Kompýuterde bolanyňyzdan ýa-da telewizora gaty köp tomaşa edeniňizden soň gözüň ýadawlygyny we agyryly kelle agyrylaryny gördüňizmi?Bu gök çyra, jadysyny size ýetirýär.

gök açyk äýnek (23)

Mawy yşyk hemme ýerde

gök açyk äýnek (21)
gök açyk äýnek (18)
gök açyk äýnek (20)
gök açyk äýnek (19)

Bizi gök yşyk gurşap alýar

Sanly enjamlaryň hemmesi diýen ýaly, ýapyk floresan we LED yşyklandyryş we tekiz ekranly telewizor.Iň bellemeli zat, Kompýuterleriň ekrany, noutbuk, planşet, smartfonlar ep-esli gök yşyk çykarýar.

Näme üçin hasaplandan soň gözlerim ýadadýar?

Mawy çyranyň aşa köp bolmagy gözüň dartylmagyna we wagtyň geçmegi bilen göz problemalaryna sebäp bolar.

Mawy yşyk sebäpli kelle agyrynyň bolup biljekdigine düşündiňizmi?

Günüň dowamynda ep-esli gök çyra çykarýan sanly ekranlara (kompýuter noutbuk smartfonlary telewizoryna) seretmek sanly kelle agyrysyna sebäp bolup biler.Emma köpler muňa düşünmediler.

Näme üçin ukusyz gijeler we gündiz ýadawlyk?

Gijäniň dowamynda gök ýagtylyga aşa köp täsir etmek (hasaplamak / oýun ýa-da ýatýan wagty smartfon okamak) sirkadanyň ritmini bozup, ukynyň kynlaşmagyna sebäp bolup biler.

äýnek

Customörite ýasalan äýnek gerek bolsa,şu ýere basyňýa-da e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.comgönüden-göni.Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Logoöriteleşdirilen logo äýnek??

OEM adaty äýnek

Bu gün DL GLASSES Google-dan her dürli ýöriteleşdirilen äýnek gözläniňizde, ýöne äýnekleri nädip sazlamalydygyny tapawutlandyryp bilmeýän bolsaňyz, tüýs ýürekden habar bermek isleýärin (DL GLASSES üpjün edýärnokat 3 Gämi 2 günüň içinde, şu ýere basyňýa-da göni e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com)

Omörite äýnek äýnekleriňizi özboluşly we has şahsylaşdyryp bilýän örän döredijilikli we amaly önümdir.Şol bir wagtyň özünde, göz öňünde tutmaly köp meseleler bar.DL GLASSES size äýnekleri sazlamagyň usulyny getirýär:

1. Göz aýnagyňyzyň stilini we reňkini kesgitläň.Gönüburçluk, uly çarçuwa, kiçi çarçuwa, üçburç pişigiň gözi, ýumurtga, tegelek we ş.m .;gara, gülgüne, sary, floresan reňk, goýy reňkde ýalpyldawuk we ş.m.

Floresan reňkler

Garaňkylykda ýalpyldawuk

Floresan äýnek (4)
Floresan äýnek (3)
Floresan äýnek (2)
Floresan äýnek (1)
garaňkylykda ýalpyldawuk

2. Çap etmek usulyny saýlaň.bronzing / altyn möhür, bronzing / kümüş möhür, lazer, yz / möhür, çap we ş.m.

印刷 - 镜 腿
压印 - 镜 盒 (2)
烫金 - 镜 腿
激光 - 镜片

çap et

yz / möhür

bronzing / altyn möhür

lazer

3. Günlük äýnekleriniň nyşanyny düzüň we ýasaýyň.Grafika, tekst, grafika we tekstiň utgaşmasy we ş.m.

4. Günlük äýnekleriniň materialyny saýlaň.Plastmassa, metal, bambuk we agaç, ekologiýa taýdan arassa we biodegrasiýa we ş.m.

agaç äýnek
metal äýnek
plastik äýnek
Ekologiýa taýdan arassa material äýnek

agaç äýnek

metal äýnek

moda äýnek

Ekologiýa taýdan arassa material äýnek

5. Günlük äýnekleriniň mukdaryny we bahasyny tassyklaň.DL GLASSES zawodyň köp bahasyny berýär

6. Sargyt we töleg.Usuly, çap, dizaýn, mukdar we ş.m. tassyklandan soň, tölemek üçin töleg usulyny saýlap bilersiňiz, indiki ädim bolsa köpden bäri garaşýan önümiňiziň gelmegine garaşmakdyr.

kredit kartoçkasy
Telegraf geçirişi
günbatar bileleşigi

kredit kartoçkasy

Telegraf geçirişi

günbatar bileleşigi

Üns berilmeli başga bir zadyň bardygyny ýa-da ýokdugyny soramak üçin bize e-poçta iberýän müşderiler köp.Aşakdaky pikirler hem size kömek edip biler diýip umyt edýärin:

dürli ululykda

1. Göz aýnagyňyzyň ululygyna üns beriň.Güneş äýnegi ýüzüňiziň görnüşine we kelläňiziň ululygyna laýyk bolmaly, diňe bir bu däl, nokatlardan saýlamagyňyz üçin çagalar üçin äýneklerem bar:

Günlük äýnekleri barada haýsydyr bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, özara üstünlik gazanmak üçin size iň ýokary derejeli önümleri we hyzmaty hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis!


  • Öňki:
  • Indiki: