Arzan retro tegelek günlük äýnekleri metal çarçuwanyň tegelek kölegeleri

Gysga düşündiriş:

DLL3547 Hytaý iň ýokary zawodyň mahabatlandyryş metal çarçuwasy aýallar erkek äýnek eksport edýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Metal esasly çarçuwa, metal ilikler we reňkli polikarbonat linzalar bilen ýasaldy

Rowaýata öwrülen Jon Lennondan ylham alýan we reňkli aýna linzalary bolan nusgawy tegelek metal äýnek.Bu Lennon stilindäki äýneklerde bu möwsümiň retro görnüşine göz aýlaň!

äýnek (3)

Möwsümiň özüne çekiji retro görnüşini bermek üçin 60-70-nji ýyllaryň üzüm tegelek äýneklerinden hakyky we berk jübüt gözlediňizmi?Üzüm eşigiňizi tamamlamak üçin ajaýyp hippi aksessuar gerekmi?Şeýle bolsa, biz siziň üçin iň oňat çözgüt tapdyk!

äýnek (1)
äýnek (9)

Sowuk saklamak

Retro tegelek äýneklerimiziň özboluşly stili bilen, hakyky hippi geýim esbaplary hökmünde ulanmak üçin ajaýyp.Bu Jon Lennon stilindäki äýnekler, gündelik göz köýnekleri ýaly ulanmak üçin ajaýyp, sebäbi linzalary hatda UV400 günüň zyýanly UV we UVA / UVB şöhlelerinden goramagy teklip edýär.Mundan başga-da, goşmaça rahatlyk üçin 60-lyk hippi äýneklerimiz uzak wagtlap geýseňizem gulagyňyzda rahat bolup biler ýaly, ujuna berk, ýöne ýumşak plastmassa ýasadyk.

äýnek (2)

DL GLASSES-i saýlamak üçin has köp sebäp gözleýärsiňizmi?

Gyzyl, gök, ýaşyl, mämişi, gyrmyzy, gülgüne we aýna älemgoşar ýaly dürli öwüşginli reňklerden saýlandy, şonuň üçin eşigiňize ýa-da eşigiňize doly laýyk bolup bilersiňiz.

Retro görnüşli eşikleri halaýan dostlaryňyz we maşgalaňyz üçin ajaýyp sowgat edýär

GO ~

Klassiki retro stilini yzyna getiriň, şol bir wagtyň özünde Retro tegelek günlük äýneklerimiz bilen gözüňizi we moda duýgyňyzy iň ýokary derejesinde saklaň!

äýnek (14)

DL aýnalary hakda

DL GLASSES ýokary hilli, amatly we moda äýnek gurmagy maksat edinýär.

Indiwidualizme, mahabat şahsyýetine, täze nusgawy stile we post-modern integrasiýa önümiň pelsepesine ünsi çekýär.
Onuň kömegi bilen günüň, plýa beachyň, arassa tebigatyň we ähli owadan zatlaryň lezzetini alyp bilersiňiz ...
Geýiň, romantik, ajaýyp, ýokary derejeli hemmesi size degişlidir ...
Seniň ýaly, diňe gözleriň menden doly bolany üçin, saňa ilkinji söýgi duýgusyny berýär ...

Size iň gowy stil, iň gowy durmuş tejribesini berýär.

äýnek (15)

Polýarlaşdyrylan linzalar + UV 400 Gorag: Polýarlaşdyrylan günlük äýnekleri ýollaryň, suw desgalarynyň, garyň we beýleki gorizontal ýüzleriň şöhlelerini azaldýar. Hakyky reňkini dikeldiň. Görüş linzalary UV 400 bahalandyrylýar, bu UVA we UVB şöhlelenmesini bloklap bilýär.UV 405 bahalandyrylan äýnek gözüňizi uzak wagtlap UV zeperlenmeginden goramak, gözüňizi ajaýyp goramak üçin zerurdyr.
I HIGH GOWY SÖITYGI METAL ÇAMRELERI WE SOFT SILIKON burun ýassygy.Iň ýokary rahatlygy we çeýeligi üpjün edip bilýän ýumşak kremniy burun ýassyklary bilen gelýär. Highokary hilli we ýokary derejeli durmuşdan lezzet alyň.
ULTRA ÇYKYNY WE IIN METAL ÇARAMASY: Bu retro kiçi tegelek günlük äýnekleri, poslamaýan polatdan ýasalan materialdan ýasalýar, çarçuwasy ýeňil, ýöne çydamly güýçli we dargadyjy;ultra inçe linzalary bar, ýöne polýarizasiýa öndürijiligi gaty gowy, şonuň üçin geýeniňizde özüňizi rahat duýarsyňyz we burnuňyza basyş bolmaz.
VINTAGE ROUND MIRRORED DIZAYN: Islendik ýüz üçin, esasanam kiçi ýüzi üçin niýetlenen kiçijik tegelek aýna äýnekleri, üýtgeşik lezzetiňizi görkeziň.Erkekler we aýallar, ýetginjekler, ýetginjek gyzlar we oglanlar üçin dürli reňkli Unisex stili.Açyk sport we motosikl sürmek, welosiped sürmek, sürmek, syýahat etmek, gezelenç ýaly çäreler üçin ajaýyp saýlaw, şeýle hem ýylyň dowamynda ýokary moda aksessuarlary we gündelik eşikler üçin amatly.


  • Öňki:
  • Indiki: