Hytaý zawody Spot moda meýdançasynyň reňkine laýyk gelýän aýallar günlük äýnekleri

Gysga düşündiriş:

DLL2124 specialörite reňk, umumy ýygnamagyňyzy has kämilleşdirer.Garşy reňkli äýnekleri erkekler we aýallar geýip bilerler.Biziň Hytaýyň zawodydygymyzy we bahalaryň öňki zawoddygyny ýatdan çykarmaň.Gözleg üçin e-poçta iberiň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DL GLASSES-e hoş geldiňiz

DL GLASSES aäýnek öndürýän zawodHytaýdan, moda şahsyýetini görkezýän gyzykly, seksi we üýtgeşik we aýratyn äýnek bölekleri bilen her geýeniň keşbini ösdürmäge bagyşlanýar.

moda äýnekleri (6)

Ashion Moda stili】:Retroinedördül dizaýn, ajaýyp, islendik görnüş bilen gabat gelip, sizi märekäniň içinde iň özüne çekiji edip biler.Köplenç uniseks bolup, gündelik şkafyňyz üçin hökmany zat.
【Ahyrky gorag】:DL GLASSES linzalary 99,9% üpjün edýärUV400 gorag, zyýanly UVA, UVB we UVC şöhleleriniň 99,9% -ini bloklaň.Söwda, syýahat, selfi ýa-da islendik açyk howada işlemek üçin iň oňat ýoldaş.
Rahat】:Qualityokary hilli ýasalanplastmassa, ultra yşyk, ýadawlyksyz uzak wagtlap geýip bilersiňiz, çykaranyňyzda utandyryjy eşik belliklerinden hem saklanyp bilersiňiz.

Sizde bolmaly moda kölegeler!

Esýnekleriňiz arkaly beýanat bermek isleýärsiňizmi?Soňra bu ýörite reňkli blok äýnekleri diňe siziň üçin.Galyň we tapawutly çarçuwalar bilen jübütlenen bu stil, hökman kelläni öwürer!Çydamly materialdan ýasalan bu ajaýyp çarçuwa, bu äýnekleri ähli möwsümlerde rahatlykda we stilde çaýkap biljekdigiňizi üpjün edýär!

moda äýnekleri (8)
moda äýnekleri (7)
moda äýnekleri (4)

Aýratynlyklary we peýdalary

DL GLASSESajaýyp UV400 gün goragyny üpjün ediň.
Çydamly, ýöne ýeňil ramka bilen jübütlenen dyrna çydamly linzalar uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär.
Ro Christmasdestwo, Söýgüliler güni, Doglan günler, Atalar güni, Eneler güni, gutardyş we başgalar üçin ajaýyp sowgat ideýasy.
Contrastörite kontrast reňki çarçuwanyň reňkine gabat gelýär, şonuň üçin her gün täze görnüşe eýe bolup bilersiňizIslän reňkiňizi we ululygyňyzy düzüň, soramak üçin e-poçta iberip bilersiňiz).
Satyn alanyňyzdan soň haýsydyr bir sebäp bilen doly kanagatlanmasaňyz, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris we size iň gowy hyzmat bereris.

DL GLASSES-e baryp göreniňiz üçin köp sag boluň

DL GLASSES - Höwes, müşderi ilki, hil ilki!

Önümlerimiz islendik eşik bilen deňeşdirilip bilner, dürli ýagdaýlarda iň üýtgeşikdigiňize ynanýaryn.
Accessorieshli esbaplar siziň ajaýyp bezegleriňizdir we olar hem özüňiz üçin iň gowy we halaýan sowgatlardyr.

 

 

 

Näme üçin bizi saýlamaly:

"Ilki bilen hil, ilki hyzmat, ilki müşderi" düşünjesine eýerýäris.

Iň tygşytly we ajaýyp önümleri döretmek üçin moda äýnek döretmek üçin ýokary hilli materiallary saýlaýarys.

Önüm dizaýnynda täzelik gözleýänimizde, önüm geýmegiň rahatlygyna we howpsuzlygyna-da üns berýäris.Beden üçin zyýansyz materiallary saýlamagy hemişe talap edýäris.

moda äýnekleri (1)
(6)

Stil: Moda äýnekleri
Çarçuwaly material: HK
Linza materialy: AC / PC / TAC
Linza optiki aýratynlygy: UV400 / polýarlaşdyrylan
Ölçegi: Ulular
Jyns: Unisex
OEM, ODM: Hoş geldiňiz
Gurşun nusgasy: 7-15 gün
Üstünligi:Gözlükde 26 ýyl tejribe

arzan äýnek (9)
arzan äýnek (5)

Biz sen!

Erkek we aýal geýip boljak her gün geýip boljak birkemsiz ajaýyp kölege gözleýän bolsaňyz,DL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleriesasy saýlawyňyzdyr.Günlük äýnekleri, seýilgähde gezelenç edeniňizde ýa-da gün batýan wagtyňyzda, ulag süreniňizde, balyk tutanyňyzda ýa-da gaýyk sporty bilen meşgullanýan wagtyňyzda, her gün ulanylmaga laýyk gelýän täsirlere we çyzylmalara çydamly polýarlaşdyrylan linzalar bar.

Iň gowusy hil

Biziň hilimizDL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleribizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar, şol ajaýyp kölegeleri märekeden tapawutlandyrýar.Size doly hyzmat hödürlemek isleýändigimiz üçin paketde şeýle hem bar:

Sowgat gutusy- polýarlaşdyrylan äýnekleriňizi döwüp biljek basyşdan goramak üçin
Tozany goramak üçin halta- uzak wagtyň dowamynda linzalara täsir edip biljek tozanlardan gaça durmak
Mikrofiber arassalaýjy eşik- linzalary yz galdyrmazdan ýa-da anti-reflektor örtügine täsir edip biljek tozan bölejiklerini sürtmezden arassalamaga kömek etmek
Polýarlaşdyrylan synag kartasy- obýektiwiň polýarizasiýa täsirini kesgitlemek
Satyn alyňDLPolýarlaşdyrylan günlük äýnekleri we has gowy gündelik durmuş tejribesini hödürläň!


  • Öňki:
  • Indiki: