Hytaýyň uniwersal dizaýner markasy moda polýarlaşdyrylan erkekler aýal günlük äýnekleri

Gysga düşündiriş:

DLL82548 El bilen ýasalan göwher kristal çybykdan ýasalan aýal moda Uly meýdança çarçuwaly günlük äýnekleri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Diňe her bir alyja ajaýyp kompaniýalary hödürlemek üçin elimizden gelenini etmeris, alyjylarymyzyň arzanladyş lomaý Hytaý Hytaý Univershliumumy Dizaýner Marka Moda Polýarlaşdyrylan Erkek Aýal Günlük äýnekleri üçin alyjylarymyz tarapyndan hödürlenýän islendik teklibi almaga taýýardyrys, esasy maksadymyz.Elbetde, biziň bilen kiçi telekeçilik gatnaşyklaryny ýola goýmagyňyzy hoşal edýäris.Has giňişleýin maglumat üçin, biziň bilen habarlaşmak üçin garaşmaly dälsiňiz.
Diňe her bir alyja ajaýyp kompaniýalary hödürlemek üçin elimizden gelenini etmeris, alyjylarymyz tarapyndan hödürlenýän islendik teklibi almaga-da taýýardyrys.Hytaý Gün äýnekleriniň we Marka Günlük äýnekleriniň bahasy, Hiliň esasy ýörelgesine esaslanyp, ösüşiň açarydyr, müşderilerimiziň isleglerinden has ýokary bolmaga çalyşýarys.Şeýle bolansoň, geljekki hyzmatdaşlygymyz üçin ähli gyzyklanýan kompaniýalary biziň bilen habarlaşmaga tüýs ýürekden çagyrýarys, köne we täze müşderileri gözlemek we ösdürmek üçin bilelikde elleşmegini garşylaýarys;Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Sag boluň.Ösen enjamlar, berk hil gözegçiligi, müşderilere gönükdirilen hyzmat, inisiatiwanyň gysgaça mazmuny we kemçilikleri gowulandyrmak we giň önümçilik tejribesi bize has köp müşderiniň kanagatlanmagyny we abraýyny kepillendirýär, bu bolsa öz gezeginde bize has köp sargytlar we peýdalar getirýär.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Sorag ýa-da kompaniýamyza baryp görmek mähirli garşylanýar.Siziň bilen ýeňiş gazanmak we dostlukly hyzmatdaşlyga başlamaga tüýs ýürekden umyt edýäris.Has giňişleýin maglumatlary web sahypamyzda görüp bilersiňiz.

Jikme-jiklikler

Linza materialy AC / HK
Çarçuwaly material Kompýuter
Çarçuwanyň reňki Gyzyl, Gara, Gülgüne, Gyrmyzy, Gök, Goňur
Linza reňki Gyzyl, çal, gülgüne, gyrmyzy, gök, goňur
Stil Moda
Hil Iň ýokary
Ölçegi Ulular
Jyns Unisex
Çeňňek Metal / plastmassa
Hytaýda öndürildi

Haryt şekili


  • Öňki:
  • Indiki: