Zawod rozetkasy Klassiki roman Aýal erkekler üçin tertipsiz rimless äýnek

Gysga düşündiriş:

DLL9327 Futuristik klassiki rimless äýnek, DL GLASSES mugt dizaýn çyzgylary, zawod bahalary we çalt özleşdirilen nusgalar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň şygary şu ýere gidýär

D&L Senagat we Söwda (Xuzhou) Co. Ltd., aýna äýnekleri, moda äýnekleri, sport äýnekleri, oturylyşyk äýnekleri, günlük äýnekleri, bambuk ybadathanasy äýnekleri we bambuk agaç äýnekleri ýaly köp sanly seriýany gözlemekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Bizde ätiýaçlyk äýnek bar we her seriýada ýörite nyşan döredip bileris, reňk ileri tutma we logotip düzülişiniň üstünden gülmek hyzmatyny hödürläp bileris.

Kämil hil gözegçiligi
Hünär derejesini ýokarlandyrmak we gözegçilik barlag topary bar.

Goldaw mümkinçilikleri
7 hünär zawody 500,000 jübüt / her zawod / aýda 3 ~ 15 gün gowşuryş wagty

Çalt ýokary hilli hyzmat
Her gözleg üçin 2 sagatdan az, ýylda 365 gün

Ajaýyp çykdajy öndürijiligi
Çalt jogapProfessional sitata;Çalt eltip bermek;Qualityokary hilli;Söwda kepilligi.

Logoöriteleşdirilen logo äýnek??

OEM adaty äýnek

Düzgünsiz Y2k Günlük äýnekleri: Bu y2k günlük äýnekleri gaty owadan we ýüzüne ajaýyp laýyk gelýär.Ramkasyz gönüburçly dizaýn, äýnegiň gözelligini görkezýär.
Bu moda äýnek 2000-nji ýyllarda duýulýar.2000-nji ýyldaky äýnekleri oturylyşyklara, söwda, syýahat üçin getiriň, iň ajaýyp barlyk bolmaly.Şeýle hem köçe suratçylary üçin hökmany moda elementi.
Rimless tertipsiz göz aýnasy gaty ajaýyp. Burun köprüsinden ýykylmak aňsat däl.Linza amatly, olary sürmek üçin ulanyp bilersiňiz.Örän owadan görünýär.
UV400 gorag linzalary: obýektiw 100% UV400 goragy üpjün edýär, 100% zyýanly UVA, UVB we UVC şöhlelerini bloklaýar we kontrasty güýçlendirýär, ýalpyldawuklygy we gözüň dartylmagyny azaldýar.Gözleriňizi zyýanly UV şöhlelerinden goramak üçin
Önümimizden ýa-da satyn alşyňyzdan doly kanagatlanmasaňyzbilen habarlaşyň.satyn almak üçin töwekgelçiliksiz saýlawdyrDL GLASSESäýnek.

tegelek y2k äýnek (2)

Şu ýere basyňgiň gerimimizi tapyp boljak marka web sahypamyza girmek üçin has köp günlük äýnek katalogy üçin e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com

 

Premium stili, Ultimate rahatlygy we giňeldilen geýim wagty üçin döredilen ajaýyp çydamlylykdan Ultimate UV goragyndan lezzet alyň

tegelek y2k äýnek (5)

Näme üçin DL günlük äýneklerini gowy görersiňiz?

DL GLASSES, durmuşy kanagatlandyrýan adamlar üçin döredilen marka.Belki, siz ýönekeý bir adamsyňyz,

Theöne adaty bolmadyk zatlary nädip tapmalydygyny we gündelik tejribeleri uly başdan geçirmelere öwürmelidigini bilýärsiňiz.

Itemshli önümlerimiz 100% hakyky we iň täze stillerde we reňklerde bolýar.

tegelek y2k äýnek (3)
tegelek y2k äýnek (9)
tegelek y2k äýnek (6)

Köpçüligiň pikirine görä, adamlar tekjäniň daşyndaky äýnek satyn almagy halaýarlar, ýöne DL GLASSES üpjün edýäradaty reňkler, ululyklar, logotipler we ş.m., adaty reňkler gülgüne, gyrmyzy, gök, ýaşyl, sary ýa-da Pantone reňkler, haýyşmaňa basyň or e-poçta iber sales@dlsunglasses.com

tegelek y2k äýnek (8)
äýnek

Customörite ýasalan äýnek gerek bolsa,şu ýere basyňýa-da e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.comgönüden-göni.Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Gysgaça aýdylanda, ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri diňe bir keşbimizi has şahsylaşdyryp bolman, eýsem markamyzyň mahabatyna has köp täsir we peýda getirip biljek örän döredijilikli we amaly önümdir.

Satyn alma tejribäňizi has gowulaşdyrmak üçin DL GLASSES baräýnek, aýna halta we aýna gapaklary ýaly ýöriteleşdirilen seriýalaryň doly toplumyny işe girizdi.Meşhurlygyňyzy ajaýyp görkezmek üçin önümdäki marka logotipiňizi ýa-da şahsylaşdyrylan logotipiňizi sazlap bilersiňiz.

Günlük äýnekleriňizi özboluşly etmek isleseňiz ýa-da markaňyzy mahabatlandyrmak üçin has köp peýda getirmek isleseňiz, logotip äýneklerini şahsylaşdyrylan we markaly nyşanyňyz hökmünde düzmek barada pikir edip bilersiňiz.

Duşuşanyňyz üçin köp sag boluň.DL GLASSES Hytaýdan gelýän adaty äýnek öndürýän zawod.Satyn alan her bir müşderi DL GLASSES-iň özboluşly ussatlygyny başdan geçirer ýaly, elde ýasalan äýnekleriň ussatlygyny miras aldyk.

Belki, siz bir kompaniýa ýa-da marka bolup bilersiňiz, belki, garaşýanlaryňyza laýyk gelýän üpjünçi gözleýärsiňizönümiň hili, önümiň bahasy, ýük bahasy, transport usulywe ş.m. DL GLASSES-iň ilkinji saýlawyňyzdygyny aýtmak ulaldyp bolmaz.Diňe 24 sagat onlaýn hyzmat bermeýäris we soraglaryňyza ýeke-ýekeden jogap bereris.

Hawa, dogry aýdýarsyňyz, şu günki DL GLASSES Google-dan her dürli ýöriteleşdirilen äýnek gözläniňizde, ýöne äýnekleri nädip sazlamalydygyny tapawutlandyryp bilmeýän bolsaňyz, tüýs ýürekden habar bermek isleýärin (DL GLASSES üpjün edýärnokat 3 Gämi 2 günüň içinde, şu ýere basyňýa-da göni e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com)

Günlük äýnekleri barada haýsydyr bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, özara üstünlik gazanmak üçin size iň ýokary derejeli önümleri we hyzmaty hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis!


  • Öňki:
  • Indiki: