Zawod lomaý elde ýasalan moda aýal-gyzlar GM günlük äýnekleri

Gysga düşündiriş:

Kiçijik inedördül çarçuwaly DLL080 Dizaýner äýnekleri, tekiz çyzyklar we gradient reňkli çarçuwalar häzirki wagtda iň meşhur stil.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  DL GLASSES zawodynda öndürilen äýnek äheňli, amatly we zyýanly UV şöhlelerinden ýokary goralýar.Polýarizirlenen we polýarizasiýa edilmedik görnüşlerde özleşdirilip bilinýän bu uniseks äýnek gözüň dartylmagyny azaldýar we ýagty ýagtylyk şertlerinde görnükliligini ýokarlandyrýar.

  inedördül äýnek (8)

  Bu ýatdan çykmajak çarçuwalar salkyn we otly reňkde bolýar.

  VINTAGE RECTANGULAR SUNGLASSES DIZAYNY- Galyň çarçuwalar we ybadathanalar bu äýneklere umumy görnüş berýär.Bu ykjam äýnekleri, häzirki zaman stillerinden başlap, retro stillerine çenli köp eşikler bilen geýip bolýar.
  Çydamly galyň çarçuwaly günlük äýnekleri - galyň, ýöne inçe, deformasiýa aňsat däl ýeňil plastmassa çarçuwasy, uzak wagtlap geýilende burnuňyza basmaz, size üýtgeşik we amatly geýim tejribesini berer.Bu aýallaryň gönüburçly äýnekleri ýokary derejeli görünýär.100% UV400 gorag linzalary, amatly integrirlenen burun ýassyklary.

  UV400 Gorag- Premium linzaly gönüburçly günlük äýnekleri UVA we UVB radiasiýasynyň 100% -ini bloklaýar.Gözleriňizi sagdyn saklaň, tebigy aýdyň görüş, çydamly we dargadyjy üpjün edýär.

  Giň gerimler- Moda äýnekleri ýokary derejeli esbaplar we gündelik eşikler üçin amatly.Şeýle hem söwda, syýahat, surata düşmek, oturylyşyk, tans, syýahat, fotosuratlar üçin ajaýyp pozalar ýaly köp ýagdaýlar üçin amatly.Endokary derejeli esbaplar we gündelik eşikler üçin amatly .Gün doglan gün sowgatlary, Ro Christmasdestwo sowgatlary, Eneler güni sowgatlary, Söýgüliler güni sowgatlary.Dostlaryňyz we maşgalaňyz üçin ajaýyp sowgat ideýasy.Bu kiçijik inedördül galyň çarçuwaly äýnek, özüňiz, dostlaryňyz we maşgalaňyz üçin gülkünç we ajaýyp sowgat.

  Şu ýere basyňgiň gerimimizi tapyp boljak marka web sahypamyza girmek üçin has köp günlük äýnek katalogy üçin e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com

   

  Premium stili, Ultimate rahatlygy we giňeldilen geýim wagty üçin döredilen ajaýyp çydamlylykdan Ultimate UV goragyndan lezzet alyň

  inedördül äýnek (1)
  inedördül äýnek (2)
  inedördül äýnek (5)
  inedördül äýnek (7)

  UV400 linzalar we birleşdirilen burun ýassyklary

  Bir bölek burun ýassygy dizaýny, burnuň köprüsini gysmaz, geýmek üçin has durnukly we amatly bolar.
  UV400 täsirli UV goragy, aýdyň görmegi we has tebigy görüş çyzygyny üpjün edýär.

  Buraw Bolt

  Goluň açylmagy we ýapylmagy üçin nurbatyň boşamagynyň öňüni alyň.

  Ajaýyp ybadathanalar

  Süýşmäge garşy ajaýyp öndürijilik, radian ergonomikasyna has amatly we tebigydyr.

  Näme üçin DL günlük äýneklerini gowy görersiňiz?

  DL GLASSES, durmuşy kanagatlandyrýan adamlar üçin döredilen marka.Belki, siz ýönekeý bir adamsyňyz,

  Theöne adaty bolmadyk zatlary nädip tapmalydygyny we gündelik tejribeleri uly başdan geçirmelere öwürmelidigini bilýärsiňiz.

  Itemshli önümlerimiz 100% hakyky we iň täze stillerde we reňklerde bolýar.

  inedördül äýnek (6)
  s

  Kompaniýanyň şygary şu ýere gidýär

  D&L Senagat we Söwda (Xuzhou) Co. Ltd., aýna äýnekleri, moda äýnekleri, sport äýnekleri, oturylyşyk äýnekleri, günlük äýnekleri, bambuk ybadathanasy äýnekleri we bambuk agaç äýnekleri ýaly köp sanly seriýany gözlemekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Bizde ätiýaçlyk äýnek bar we her seriýada ýörite nyşan döredip bileris, reňk ileri tutma we logotip düzülişiniň üstünden gülmek hyzmatyny hödürläp bileris.

  Kämil hil gözegçiligi
  Hünär derejesini ýokarlandyrmak we gözegçilik barlag topary bar.

  Goldaw mümkinçilikleri
  7 hünär zawody 500,000 jübüt / her zawod / aýda 3 ~ 15 gün gowşuryş wagty

  Çalt ýokary hilli hyzmat
  Her gözleg üçin 2 sagatdan az, ýylda 365 gün

  Ajaýyp çykdajy öndürijiligi
  Çalt jogapProfessional sitata;Çalt eltip bermek;Qualityokary hilli;Söwda kepilligi.

  DLL2101
  DLL2511
  95004
  DLL9031

  Logoöriteleşdirilen logo äýnek??

  OEM adaty äýnek
  印刷 - 镜片 ...
  激光 - 镜 腿
  烫金 - 镜 腿

   

  Haýsy möwsümde bolandygyna garamazdan, günlük äýnekleriniň gündelik durmuşymyzda zerur esbaplardan biridigi we iň amatlysyny saýlamagyň iň möhümdigi äşgärdir.Diňe gözlerimizi UV şöhlelerinden goramak bilen çäklenmän, daş keşbimize stil goşýar.Logöriteleşdirilen logotip äýnekleri has şahsylaşdyrylan we markaly bolup, biziň keşbimize we markamyzyň mahabatyna çäksiz mümkinçilikler getirýär.

  Ilki bilen, ýöriteleşdirilen logo äýnekleri biziň keşbimizi has şahsylaşdyryp biler.Bazarda günlük äýnekleriniň stilleri we reňkleri eýýäm gaty baý.Şeýle hem web sahypamyzda köp satylýan äýnek äheňleri bar.Elbetde, logotipi özleşdirmek islemeseňiz, sargyt we sargyt bermek üçin stili gönüden-göni saýlap bilersiňiz, sebäbi önümlerimiziň hemmesi Spot harytlary.Söne äýnekleriňizi üýtgeşik etmek isleseňiz, ýörite logo äýnek saýlap bilersiňiz.Aýna äýnekleriň obýektiwinde ýa-da ybadathanasynda öz marka logotipiňizi ýa-da şahsy logotipiňizi çap etmek bilen, äýnekleri has üýtgeşik we tapawutly edip bilersiňiz.

  Gündelik durmuşymyzda sport äýnekleri, moda äýnekleri we gabat gelýän stiller bilen retro äýnek gerek.Aşakda ýöriteleşdirilen logotip pozisiýalarynyň käbir shematiki diagrammalary bar:

  Ikinjiden, ýöriteleşdirilen logo äýnekleri markany mahabatlandyrmak üçin has köp täsir edip biler.Eger bir kompaniýa ýa-da marka bolsaňyz, öz marka nyşanyny günlük äýneklerine çap etmek has köp adama biziň markamyzy görmäge we marka habardarlygyny we abraýyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.Esasanam tomus aýnasy, äýnek adamlaryň çykmagy üçin hökmany zatlaryň biridir, şonuň üçin ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri markamyzyň has köp adam tarapyndan açylmagyna mümkinçilik döredip biler.

  Düşünjeli tejribäňiz üçin logotip äýneklerini sazlamak üçin, müşderileriň logotipi özleşdirmek suratlaryny görkezmek hukugyna eýe bolduk:

  Netijede, ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri, müşderilere has köp garaşylmadyk we peýdaly zatlar getirip, mahabat çäreleri üçin sowgat ýa-da baýrak hökmünde ulanylyp bilner.Bir kompaniýa ýa-da marka bolsaňyz, tomusda ýörite logo äýnek işjeňligini başlap bilersiňiz.Müşderiler önümleriňizi satyn alyp, marka maglumatlaryňyzy sosial mediýada paýlaşsa, has köp müşderini we janköýerini özüne çekip bilersiňiz we marka wepalylygyny artdyryp bilersiňiz.meşhurlygy we abraýy.

  Satyn alma tejribäňizi has gowulaşdyrmak üçin DL GLASSES baräýnek, aýna halta we aýna gapaklary ýaly ýöriteleşdirilen seriýalaryň doly toplumyny işe girizdi.Meşhurlygyňyzy ajaýyp görkezmek üçin önümdäki marka logotipiňizi ýa-da şahsylaşdyrylan logotipiňizi sazlap bilersiňiz.

  äýnek

  Customörite ýasalan äýnek gerek bolsa,şu ýere basyňýa-da e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.comgönüden-göni.Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

  Gysgaça aýdylanda, ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri diňe bir keşbimizi has şahsylaşdyryp bolman, eýsem markamyzyň mahabatyna has köp täsir we peýda getirip biljek örän döredijilikli we amaly önümdir.

  Günlük äýnekleriňizi özboluşly etmek isleseňiz ýa-da markaňyzy mahabatlandyrmak üçin has köp peýda getirmek isleseňiz, logotip äýneklerini şahsylaşdyrylan we markaly nyşanyňyz hökmünde düzmek barada pikir edip bilersiňiz.

  Duşuşanyňyz üçin köp sag boluň.DL GLASSES Hytaýdan gelýän adaty äýnek öndürýän zawod.Satyn alan her bir müşderi DL GLASSES-iň özboluşly ussatlygyny başdan geçirer ýaly, elde ýasalan äýnekleriň ussatlygyny miras aldyk.

  Belki, siz bir kompaniýa ýa-da marka bolup bilersiňiz, belki, garaşýanlaryňyza laýyk gelýän üpjünçi gözleýärsiňizönümiň hili, önümiň bahasy, ýük bahasy, transport usulywe ş.m. DL GLASSES-iň ilkinji saýlawyňyzdygyny aýtmak ulaldyp bolmaz.Diňe 24 sagat onlaýn hyzmat bermeýäris we soraglaryňyza ýeke-ýekeden jogap bereris.

  Hawa, dogry aýdýarsyňyz, şu günki DL GLASSES Google-dan her dürli ýöriteleşdirilen äýnek gözläniňizde, ýöne äýnekleri nädip sazlamalydygyny tapawutlandyryp bilmeýän bolsaňyz, tüýs ýürekden habar bermek isleýärin (DL GLASSES üpjün edýärnokat 3 Gämi 2 günüň içinde, şu ýere basyňýa-da göni e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com)

  Omörite äýnek äýnekleriňizi özboluşly we has şahsylaşdyryp bilýän örän döredijilikli we amaly önümdir.Şol bir wagtyň özünde, göz öňünde tutmaly köp meseleler bar.DL GLASSES size äýnekleri sazlamagyň usulyny getirýär:

  1. Göz aýnagyňyzyň stilini we reňkini kesgitläň.Gönüburçluk, uly çarçuwa, kiçi çarçuwa, üçburç pişigiň gözi, ýumurtga, tegelek we ş.m .;gara, gülgüne, sary, floresan reňk, goýy reňkde ýalpyldawuk we ş.m.

  Floresan reňkler

  Floresan äýnek (4)
  Floresan äýnek (3)
  Floresan äýnek (2)
  Floresan äýnek (1)

  Garaňkylykda ýalpyldawuk

  garaňkylykda ýalpyldawuk

  2. Çap etmek usulyny saýlaň.bronzing / altyn möhür, bronzing / kümüş möhür, lazer, yz / möhür, çap we ş.m.

  印刷 - 镜 腿
  压印 - 镜 盒 (2)
  烫金 - 镜 腿
  激光 - 镜片

  çap et

  yz / möhür

  bronzing / altyn möhür

  lazer

  3. Günlük äýnekleriniň nyşanyny düzüň we ýasaýyň.Grafika, tekst, grafika we tekstiň utgaşmasy we ş.m.

  4. Günlük äýnekleriniň materialyny saýlaň.Plastmassa, metal, bambuk we agaç, ekologiýa taýdan arassa we biodegrasiýa we ş.m.

  agaç äýnek
  metal äýnek
  plastik äýnek
  Ekologiýa taýdan arassa material äýnek

  agaç äýnek

  metal äýnek

  moda äýnek

  Ekologiýa taýdan arassa material äýnek

  5. Günlük äýnekleriniň mukdaryny we bahasyny tassyklaň.DL GLASSES zawodyň köp bahasyny berýär

  6. Sargyt we töleg.Usuly, çap, dizaýn, mukdar we ş.m. tassyklandan soň, tölemek üçin töleg usulyny saýlap bilersiňiz, indiki ädim bolsa köpden bäri garaşýan önümiňiziň gelmegine garaşmakdyr.

  kredit kartoçkasy
  Telegraf geçirişi
  günbatar bileleşigi

  kredit kartoçkasy

  Telegraf geçirişi

  günbatar bileleşigi

  Üns berilmeli başga bir zadyň bardygyny ýa-da ýokdugyny soramak üçin bize e-poçta iberýän müşderiler köp.Aşakdaky pikirler hem size kömek edip biler diýip umyt edýärin:

  dürli ululykda

  1. Göz aýnagyňyzyň ululygyna üns beriň.Güneş äýnegi ýüzüňiziň görnüşine we kelläňiziň ululygyna laýyk bolmaly, diňe bir bu däl, nokatlardan saýlamagyňyz üçin çagalar üçin äýneklerem bar:

  2. Günlük äýnekleriniň işine üns beriň.Adaty UV goragyndan başga-da, käbir äýnek dumanlara garşy, çyzmaga çydamly, suw geçirmeýän we beýleki funksiýalardyr.

  UV400

  UV400 äýnek

  ýel geçirmeýän polýarlaşdyrylan äýnek

  Suwdan goraýan linzalar

  çyzmaga çydamly äýnek

  ýel geçirmeýän polýarizirlenen äýnek
  Suwdan goraýan linzalar

  duman garşy äýnek

  duman garşy äýnek
  çyzmaga çydamly äýnek

  3. Günlük äýnekleriniň hyzmatyna üns beriň.Adaty äýnek bolsun ýa-da adaty äýnek bolsun, yzygiderli arassalanmaly we tehniki hyzmat etmeli.Günlük äýneklerini süpürmek üçin arassa mata ulanyň, himiki arassalaýjylary ýa-da süpürmek üçin gaty zatlary ulanmaň.

  äýnek arassalaýjy mata
  äýnek halta
  印刷 - 镜 袋 镜 盒

  Gysgaça aýdanyňda, äýnekleri sazlamak dürli faktorlary, şol sanda üns bilen gözden geçirmegiňizi talap edýärstil, reňk, çap etmek usuly, LOGO, material, mukdarywebahasywe ş.m. Dogry äýnek saýlamak gözüňizi has gowy gorap biler we şol bir wagtyň özünde keşbiňize we marka mahabatyňyza has köp peýda getirip biler.

  DL GLASSES-e beren goldawyňyz üçin köp sag boluň.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, haýyş edýärisşu ýere basyňýa-da e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com.

  Günlük äýnekleri barada haýsydyr bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, özara üstünlik gazanmak üçin size iň ýokary derejeli önümleri we hyzmaty hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis!


 • Öňki:
 • Indiki: