Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Aýna äýneklere öz nyşanymy goýup bilerinmi?

Hawa, ýörite logo bar.

Size haýsy faýly ibermeli?

AI ýa-da PDF

Mysal üçin yzyna gaýtarylyp berilýärmi ýa-da ýok?

Hawa

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, aksiýadan iň az sargyt mukdary 2 · 10 sany.

Aýnaly linzalaryň peýdasy näme?

Aýnaly linzalarda gözüň içine geçýän ýagtylygyň mukdaryny azaldýan şöhlelendiriji örtük bar.

Gradient linzalaryň peýdalary näme?

Gradient linzalary has uzak reňkde we yşyklandyryş şertlerinde sazlaşykly görünmäge mümkinçilik berýän garaňky reňkden has ýeňil reňkde ýitýär.

Göz aýnagymy nädip ideg etmeli?

Kömek bilen äýnekleriňizi arassa saklamak - we siz - ajaýyp görünýärsiňiz we gowy ýerine ýetiriň.Şeýle-de bolsa, premium günlük äýnekleri we esasanam linzalary seresaply bejergini talap edýär.Nädogry ideg linzalara zeper ýetirip biler, netijede dyrnaklar ýa-da howp döreýär, bu bolsa öz gezeginde göz gabagyna sebäp bolup biler.
Şeýlelik bilen, äýnekleriňizi arassalamagyň iň oňat usuly, linzalary arassalaýjy mata we ýörite äýnek linzalary üçin ýörite döredilen suwuk arassalaýjy ýa-da öňünden nemlendirilen linza polotensasy bilen ýuwaşlyk bilen sürtmekdir.
Zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin, äýnekleriňizi kagyz polotensalary ýa-da eşikleri bilen arassalamaň, olar tozany we süýümleri linzalara üýşürip we dyrnaklary galdyryp biler.Şeýle hem öý ýuwujy serişdeleri ýa-da sabynlary ulanmaň.Birnäçe ýumşak sabyn linzalara zyýan bermese-de, häzirki güýçli sabynlar linza örtüklerini ýuwaş-ýuwaşdan dargatmak üçin ýeterlik derejede güýçlidir.Aýna arassalaýjylar esasanam gaty poslaýjy we linzalaryňyza çalt zeper ýetirip biler.Olar äýneklerde ulanylýan aýna däl obýektiw materiallarda ulanmak üçin niýetlenen däldir.
Bu önümleriň hiç biri-de wagtyň geçmegi bilen we gaýtalanmak bilen duýgyňyza göze görnüp duran zyýan ýetirmese-de, zyýan görüner.