Moda metal ýürek şekilli günlük äýnekleri Gözel aýal günlük äýnekleri

Gysga düşündiriş:

DLL230201 Zyýanly UVA / UVB şöhlelerinden 100% gorag, CE Certefied.Klassiki metal halkalar bilen ajaýyp ýürek şekilli siluet.Esasy maksadymyz müşderilerimizi begendirmek we iň oňat söwda tejribesini bermek.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Näme üçin DL ýürek äýneklerini saýlamaly?
  Hil we hyzmat meselesine üns berýäris.

  Theýürek çarçuwalaryinçe we ýeňil we ýüzüňize gaty agyr duýmaň, ylhamlanan Daş görnüşi Heartürek dizaýny islendik ýüz üçin laýyk,Metal çeňňeksazlamak aňsat.

  Ajaýyp ýürek stili, şahsyýetiňize şatlyk goşýar!

  Metal ýürek şekilli günlük äýnekleri (4)

  Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

  OEM / ODMManufacoturer.
  Her aý 167-den gowrak täze stili ösdüriň.
  Accessorieshli esbaplar üçin bir ädim satyn almak.
  Hil kepilligi.
  Şahsylaşdyrylan dizaýn hyzmatlary.
  Eyehli äýnek önümçiliginiň aralygy.

  arzan äýnek (10)
  (6)

  Stil: Moda äýnekleri
  Çarçuwaly material: HK
  Linza materialy: AC / PC / TAC
  Linza optiki aýratynlygy: UV400 / polýarlaşdyrylan
  Ölçegi: Ulular
  Jyns: Unisex
  OEM, ODM: Hoş geldiňiz
  Gurşun nusgasy: 7-15 gün
  Üstünligi:Gözlükde 26 ýyl tejribe

  arzan äýnek (9)
  arzan äýnek (5)

  Biz sen!

  Erkek we aýal geýip boljak her gün geýip boljak birkemsiz ajaýyp kölege gözleýän bolsaňyz,DL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleriesasy saýlawyňyzdyr.Günlük äýnekleri, seýilgähde gezelenç edeniňizde ýa-da gün batýan wagtyňyzda, ulag süreniňizde, balyk tutanyňyzda ýa-da gaýyk sporty bilen meşgullanýan wagtyňyzda, her gün ulanylmaga laýyk gelýän täsirlere we çyzylmalara çydamly polýarlaşdyrylan linzalar bar.

  Iň gowusy hil

  Biziň hilimizDL polýarlaşdyrylan günlük äýnekleribizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýar, şol ajaýyp kölegeleri märekeden tapawutlandyrýar.Size doly hyzmat hödürlemek isleýändigimiz üçin paketde şeýle hem bar:

  Sowgat gutusy- polýarlaşdyrylan äýnekleriňizi döwüp biljek basyşdan goramak üçin
  Tozany goramak üçin halta- uzak wagtyň dowamynda linzalara täsir edip biljek tozanlardan gaça durmak
  Mikrofiber arassalaýjy eşik- linzalary yz galdyrmazdan ýa-da anti-reflektor örtügine täsir edip biljek tozan bölejiklerini sürtmezden arassalamaga kömek etmek
  Polýarlaşdyrylan synag kartasy- obýektiwiň polýarizasiýa täsirini kesgitlemek
  Satyn alyňDLPolýarlaşdyrylan günlük äýnekleri we has gowy gündelik durmuş tejribesini hödürläň!

  PREMIUM MATERIAL- Glalpyldawuk örtükli, inçe berk metal çarçuwaly, skidka garşy burun ýassyklary, poslamaýan polatdan ýasalan demir çeňňekler, ajaýyp ybadathanalar bilen çyzylmaga çydamly polýarizirlenen linzalar, bu jikme-jiklikler uzak wagtlap könelmegi we rahatlygy üpjün edýär!
  FASHION DIZAYNY- Ajaýyp ýürek şekilli siluet we üzüm stili, açyk meýdanda höwesjeňlerde ýa-da oturylyşyklarda sizi has özüne çekiji we özüne çekiji edýär.

  Heartürek şekilli äýnek gözleýärsiňizmi?
  Ajaýyp we ýakymly,metal ýürek şekilli äýnekgülkünç getirjekdigine ynanýarsyňyz.
  Bu janly reňkli linzaly äýnek bilen islendik görnüşe bir reňk goşuň.Olary şäherde ýa-da dynç günleri aýdym-saz festiwalynda bir gün açyk meýdanda geýiň.Heartürek şekilli reňkli reňkli linzalar durmuşyň popuny goşýar, ýürek şekilli we näzik gollar bu minimal görnüşi tamamlaýar.
  Bu elementde metal ilikler, sazlanyp bilinýän silikon burun ýassyklary we polikarbonat 100% UV ýokary çydamly goralýan polýarizirlenen linzalar bar.
  Linza we çarçuwanyň reňkleri bar.

   • Maslahat:
    Günlük äýneklerini arassalamak üçin kagyz polotensalary ýa-da eşikleri ulanmaň, ýogsam deriniň dyrnagy bolup biler.
    Esasanam tomusda hiç haçan awtoulagyň öň aýnasynyň aşagyna äýnek goýmaň.
    Awtoulagda peç ýaly temperaturanyň uzak wagtlap täsir etmegi obýekti ýaramazlaşdyryp biler.
  Metal ýürek şekilli günlük äýnekleri (9)
  Metal ýürek şekilli günlük äýnekleri (28)

   

   

  Bu äýnekleri gowy görüň !!

  Bu äýnek ajaýyp, gaty gowy duýýar we gaty ýakymly görünýär!Hil ajaýyp, bu hakyky müşderiniň bagty üçin özlerini öňe sürýän markalaryň biridir!

  Metal ýürek şekilli günlük äýnekleri (27)

  Olar hakykatdanam owadan!

  1. Linzalar ýokarsynda orta gülgüne reňk bolup başlaýar we aşagyndaky açyk gülgüne reňkde bolýar

  2. 24 ýaşly ýüzüňde, wah!1960-njy ýylda düşürilen filmde gyz gizlin agent ýaly görünýär

  3. Salkyn we başarnykly we ajaýyp bezeg.

  4. utöne bu ýürek çarçuwaly äýnekler diňe ýaşlar üçin däl.Olderaşuly ýüzüne 58 ýaşly çaga üçin ýumşak hip görnüşini berýäris.

  5. Gözleriňizi kölegeli!

  Metal ýürek şekilli günlük äýnekleri (21)
  Metal ýürek şekilli äýnek (2)
  Metal ýürek şekilli günlük äýnekleri (22)
  Metal ýürek şekilli äýnek (23)
  Metal ýürek şekilli günlük äýnekleri (7)

  Heartürek şekilleriniň çarçuwasynyň dizaýny

  Klassiki we ajaýyp, owadan atmosferany deňleşdiriň, Oturylyşyklar, gezelençler, syýahat we hemme zat söýýän zatlar üçin

  Amatly burun ýassyklary

  Amatly burun ýassyklary, Lightagtylyk we burnuňyza basmaň, yz galdyrmaz Has amatly, köp reňkli köp seçim.

  Hil metaldan ýasalan dizaýn

  Gaty çarçuwasy, demirden ýasalan dizaýn we berk gurluşyk bilen ýeňil.


 • Öňki:
 • Indiki: