Iň soňky tertipsiz gönüburçly kebelek gülkünç günlük äýnekleri

Gysga düşündiriş:

DLL5030 Zawodyň arzan bahasy, ýokary hilli günlük äýnekleri, tertipsiz kebelek çarçuwasy äýnekleri, eksklýuziw nyşan düzülip bilner, soramak üçin e-poçta iberiň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

moda äýnekleri (8)

UV 400 GORAMAK: DL GLASSES linzalary UV400 bahalandyrylýar, bu UVA we UVB şöhlelenmesini bloklaýar.UV400 bahalandyrylan äýnek gözüňizi uzak wagtlap UV zeperlenmeginden gorap biler we daşary çykanyňyzda gözüňizi sagdyn saklap biler.
Material: DL GLASSES äýnek linzalary kompýuter materiallaryndan, ýeňil we sport wagtynda ulanmak üçin ygtybarly.Güýçli metal çeňňekler, näzik ybadathanalar ony berk we çydamly edýär.
Stil: Düzgünsiz gönüburçly linza dizaýnynyň öz aýratynlyklary bar, sowgat bermek üçin amatly, dostlar we maşgala üçin ajaýyp we amaly sowgat.
IAT GOWY Saýlama: youüzlerçe wariantyňyzyň bolup biljekdigini bilýäris, şonuň üçinem siziň üçin iň aňsat saýlamak isleýäris!DL GLASSES-iň size iň kanagatlanarly jogap bermek üçin baý onlaýn müşderi hyzmat topary bar!

Şu ýere basyňgiň gerimimizi tapyp boljak marka web sahypamyza girmek üçin has köp günlük äýnek katalogy üçin e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com

 

Premium stili, Ultimate rahatlygy we giňeldilen geýim wagty üçin döredilen ajaýyp çydamlylykdan Ultimate UV goragyndan lezzet alyň

moda äýnekleri (7)

Näme üçin DL günlük äýneklerini gowy görersiňiz?

DL GLASSES, durmuşy kanagatlandyrýan adamlar üçin döredilen marka.Belki, siz ýönekeý bir adamsyňyz,

Theöne adaty bolmadyk zatlary nädip tapmalydygyny we gündelik tejribeleri uly başdan geçirmelere öwürmelidigini bilýärsiňiz.

Itemshli önümlerimiz 100% hakyky we iň täze stillerde we reňklerde bolýar.

moda äýnekleri (11)

Kompaniýanyň şygary şu ýere gidýär

D&L Senagat we Söwda (Xuzhou) Co. Ltd., aýna äýnekleri, moda äýnekleri, sport äýnekleri, oturylyşyk äýnekleri, günlük äýnekleri, bambuk ybadathanasy äýnekleri we bambuk agaç äýnekleri ýaly köp sanly seriýany gözlemekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Bizde ätiýaçlyk äýnek bar we her seriýada ýörite nyşan döredip bileris, reňk ileri tutma we logotip düzülişiniň üstünden gülmek hyzmatyny hödürläp bileris.

Kämil hil gözegçiligi
Hünär derejesini ýokarlandyrmak we gözegçilik barlag topary bar.

Goldaw mümkinçilikleri
7 hünär zawody 500,000 jübüt / her zawod / aýda 3 ~ 15 gün gowşuryş wagty

Çalt ýokary hilli hyzmat
Her gözleg üçin 2 sagatdan az, ýylda 365 gün

Ajaýyp çykdajy öndürijiligi
Çalt jogapProfessional sitata;Çalt eltip bermek;Qualityokary hilli;Söwda kepilligi.

äýnek

Customörite ýasalan äýnek gerek bolsa,şu ýere basyňýa-da e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.comgönüden-göni.Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Gysgaça aýdylanda, ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri diňe bir keşbimizi has şahsylaşdyryp bolman, eýsem markamyzyň mahabatyna has köp täsir we peýda getirip biljek örän döredijilikli we amaly önümdir.

Logoöriteleşdirilen logo äýnek??

OEM adaty äýnek

Bu gün DL GLASSES Google-dan her dürli ýöriteleşdirilen äýnek gözläniňizde, ýöne äýnekleri nädip sazlamalydygyny tapawutlandyryp bilmeýän bolsaňyz, tüýs ýürekden habar bermek isleýärin (DL GLASSES üpjün edýärnokat 3 Gämi 2 günüň içinde, şu ýere basyňýa-da göni e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com)

Omörite äýnek äýnekleriňizi özboluşly we has şahsylaşdyryp bilýän örän döredijilikli we amaly önümdir.Şol bir wagtyň özünde, göz öňünde tutmaly köp meseleler bar.DL GLASSES size äýnekleri sazlamagyň usulyny getirýär:

1. Göz aýnagyňyzyň stilini we reňkini kesgitläň.Gönüburçluk, uly çarçuwa, kiçi çarçuwa, üçburç pişigiň gözi, ýumurtga, tegelek we ş.m .;gara, gülgüne, sary, floresan reňk, goýy reňkde ýalpyldawuk we ş.m.

Floresan reňkler

Garaňkylykda ýalpyldawuk

Floresan äýnek (4)
Floresan äýnek (3)
Floresan äýnek (2)
Floresan äýnek (1)
garaňkylykda ýalpyldawuk

2. Çap etmek usulyny saýlaň.bronzing / altyn möhür, bronzing / kümüş möhür, lazer, yz / möhür, çap we ş.m.

印刷 - 镜 腿
压印 - 镜 盒 (2)
烫金 - 镜 腿
激光 - 镜片

çap et

yz / möhür

bronzing / altyn möhür

lazer

3. Günlük äýnekleriniň nyşanyny düzüň we ýasaýyň.Grafika, tekst, grafika we tekstiň utgaşmasy we ş.m.

4. Günlük äýnekleriniň materialyny saýlaň.Plastmassa, metal, bambuk we agaç, ekologiýa taýdan arassa we biodegrasiýa we ş.m.

agaç äýnek
metal äýnek
plastik äýnek
Ekologiýa taýdan arassa material äýnek

agaç äýnek

metal äýnek

moda äýnek

Ekologiýa taýdan arassa material äýnek

5. Günlük äýnekleriniň mukdaryny we bahasyny tassyklaň.DL GLASSES zawodyň köp bahasyny berýär

6. Sargyt we töleg.Usuly, çap, dizaýn, mukdar we ş.m. tassyklandan soň, tölemek üçin töleg usulyny saýlap bilersiňiz, indiki ädim bolsa köpden bäri garaşýan önümiňiziň gelmegine garaşmakdyr.

kredit kartoçkasy
Telegraf geçirişi
günbatar bileleşigi

kredit kartoçkasy

Telegraf geçirişi

günbatar bileleşigi

Üns berilmeli başga bir zadyň bardygyny ýa-da ýokdugyny soramak üçin bize e-poçta iberýän müşderiler köp.Aşakdaky pikirler hem size kömek edip biler diýip umyt edýärin:

dürli ululykda

1. Göz aýnagyňyzyň ululygyna üns beriň.Güneş äýnegi ýüzüňiziň görnüşine we kelläňiziň ululygyna laýyk bolmaly, diňe bir bu däl, nokatlardan saýlamagyňyz üçin çagalar üçin äýneklerem bar:

Günlük äýnekleri barada haýsydyr bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, özara üstünlik gazanmak üçin size iň ýokary derejeli önümleri we hyzmaty hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis!


  • Öňki:
  • Indiki: