Aýal-gyzlar üçin ululy-kiçili tegelek äýnek Greenaşyl gara UV400 Okulos

Gysga düşündiriş:

DLL5801 Gyzgyn satylýan tegelek plastmassa uly çarçuwaly moda äýnekleri, aýratyn nyşan bilen düzülip bilner, lomaý bahasy dürli reňklerde saýlanyp bilner, has giňişleýin maglumat üçin e-poçta iberiň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

äýnek (9)

Fit we stil

tegelek äýnek
Mawy linzalar we goňur çarçuwaly pyşdyl gabykly äýnek
Plasticeňil plastmassa çarçuwadan ýasalan
Gözüňiz üçin UV goragyny hödürleýär
Döwülmäge çydamly
Çeňňek ybadathanalar aňsat bukulmaga mümkinçilik berýär
Bir ululyk iň laýyk gelýär

Düşündiriş

Gözüňizi gün synamakdan ýadasaňyz, özüňize DL Uly tegelek günlük äýnek alyň.Softumşak duýgur plastmassa we ulaldylan, goşmaça gorag çarçuwalary bilen bu kölegeler edil işleýşi ýaly ajaýyp.Olary ýanyňyz bilen kenara, indiki gezelenje ýa-da indiki aýdym-saz festiwalyna äkidiň - ululygyny synap göreniňizden soň, köne günlük äýneklerine gaýdyp gelmersiňiz.

äýnek (10)

Gymmatlyklarymyz

Önümlerimizi näme üýtgeşik edýär?

- Biz edil seniň ýaly, häzir seniň bolýan ýeriňdedik.

- Önümlerimiz köpler üçin öndürilýär.

- Nirede bolsaňyzam, dabara üçin elmydama dogry esbaplar bolar.

- Bilelikde, adatdan daşary işleri etmäge iterip bileris.

- Bilelikde, jedel üçin dünýäni üýtgedip bileris

äýnek (4)
äýnek (7)

Bu element hakda
UV400 GÖZLERI FORIZ ÜÇIN GORAMAK - DL GLASSES ýalpyldawuk linzalar UVA we UVB şöhleleriniň 99% -ini ýapyp biler.UV400 bahalandyrylan äýnek, gün şöhlesiniň şöhlelerini süzmek we daşary çykanyňyzda gözüňizi uzak wagtlap UV zeperlenmeginden goramak üçin zerurdyr.
I HIGH GOWY SYITYASAT MATERIALLARY - Bu DL GLASSES ajaýyp tegelek äýnekler ýokary hilli metal çarçuwalardan, UV400 linzalardan, demirden ýasalan demir çeňňeklerden, ajaýyp ybadathanalardan, uzak wagtlap ulanmagyňyzy üpjün edýän ähli jikme-jikliklerden ýasalýar.
UNIQUE STYLISH DIZAYN - Bu DL GLASSES ululy-kiçili äýnek, tegelek çarçuwalarda tegelek daşlar bilen bezelýär.Islendik eşik üçin ajaýyp aksessuar bolup, dürli aýratynlyklar we eşikler bilen gidip biler.

äýnek (8)

Üstünliklerimiz:

1. Tejribe we müşderileriň pikirlerine esaslanyp, linzalaryň hilini ýokarlandyrdyk: sellýuloza triasetat, iň ýokary optiki aýdyňlyk we ýalpyldawuk örtükleriň çyzylmagyna garşylygy.Göz aýna linzalarymyz poslama ýokary çydamly.Dynç alyş we dynç alyş üçin amatly

2. Gözleriňizi zyýanly UVA we UVB şöhlelerinden iň gowy goramak üçin linzalarda polýarlaşdyrylmadyk linzalary we UV 400 örtük ulanýarys.

3. Görüş rahatlygyny ýokarlandyrmak.Aýnalarymyz bilen gözleriňiz hemişe şöhlelenme we ýalpyldawuklyk bilen biynjalyk bolmaýar, şonuň üçin obýektleri ýagty şertlerde görmek has aňsat.Grounder we suwasty zatlaryň görüş aýdyňlygyny we kontrastyny ​​güýçlendiriň.

4. Gözüň ýadawlygyny azaltmak.Ectionsygy-ýygydan şöhlelenmäni sazlamak gözüň ýadawlygyny güýçlendirip, gözüň ýadawlygyna sebäp bolup biler.Biziň äýnegimiz şöhlelenmegi we ýalpyldawuklygy peseldýär, wepalylyk bilen reňk berýär we göz ýadawlygyny aýyrýar.

 

äýnek (6)

  • Öňki:
  • Indiki: