gönüburçly äýnek çarçuwalary aýallar dizaýner gün äýnegi

Gysga düşündiriş:

9071 gönüburçly günlük äýnekleri, özboluşly gönüburçly şekilli meşhur äýnek äheňidir.Adatça birneme tegelek burçly göni ýokarky we aşaky gyralary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gönüburçly äýnek, özboluşly gönüburçly şekilli äýnek äheňidir.Adatça birneme tegelek burçly göni ýokarky we aşaky gyralary bar.Bu dizaýn, äýneklere ýumşak we moda görnüş berýär, olary ajaýyp we moda görnüşleri üçin ajaýyp edýär.Gönüburçly äýnek dürli ugurlarda giňden tanalýar we gündelik durmuşda, şeýle hem açyk howada dürli çärelerde görmek bolýar.

gönüburçly äýnek (11)

Gönüburçly äýnekleriň birnäçe artykmaçlygy bar.Gönüburçly äýnekleriň käbir umumy artykmaçlyklary:

1. ialüz keşbine ünsi çekýär -

Göni gönüburçly günlük äýnekleriniň göni çyzyklary we burçlary, ýüzüň konturyna ünsi çekip, ajaýyp we nepis görnüş döredip biler.

2. Dürli ýüz şekilleri üçin amatly -

Gönüburçly äýnekleriň deňeşdirip alanyňda uniwersal görnüşi sebäpli, dürli ýüz şekillerine uýgunlaşyp bilýärler.Tegelek ýüzi, inedördül ýüzi ýa-da ýumurtga ýüzi bolsun, gönüburçly äýnek ýüz keşbini gowy dolduryp we deňleşdirip biler.

3. Stil görnüşleriniň giň gerimi -

Gönüburçly äýnek, dürli şahsy islegleri we moda zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli stil we wariantlar bilen ajaýyp dizaýn çeýeligini hödürleýär.

4. Günüň gowy goralmagyny üpjün edýär -

Günlük äýnekleriniň esasy wezipesi, gözleri günüň ýiti şöhlelerinden we bolup biljek zyýanyndan goramakdyr.Gönüburçly günlük äýnekleri, adatça ýeterlik örtügi we goragy üpjün edýän, gözleri güýçli UV şöhlelerinden goraýan has uly linzalara eýe.

5. Halkara meşhurlygy -

Gönüburçly äýnek, moda höwesjeňleriniň isleglerini kanagatlandyryp, moda pudagynda we sosial mediýada giňden kabul edilen halkara derejesinde meşhur stil.

Bular gönüburçly günlük äýnekleriniň käbir artykmaçlyklary bolup, olary köp adam üçin meşhur saýýar.

gönüburçly äýnek (13)
gönüburçly äýnek (12)
gönüburçly äýnek (7)
gönüburçly äýnek (2)
gönüburçly äýnek (1)
gönüburçly äýnek (15)

DL GLASSES gönüburçly günlük äýnekleri

Ajaýyp inedördül dizaýn bilen, 90-njy ýyllaryň ajaýyp stili, ýönekeý we ajaýyp dizaýny, dürli ýüz keşpleri üçin ajaýyp DL GLASSES iň gowy saýlawyňyz bolar!

Önümiň beýany

Retro dizaýny -

Faceönekeý we goýy inedördül dizaýn, dürli ýüz şekilleri üçin ajaýyp, ajaýyp we moda!

100% UV400 Gorag -

Linzalar 100% UV şöhlelerini bloklaýar we azaşan şöhleleri netijeli süzýär.

Qualityokary hilli -

Qualityokary hilli ýeňil kompýuter materiallaryndan ýasalan, geýmek üçin has amatly.

Hususy müşderi OEM / ODM

Dizaýnyňyzy özleşdiriň, Markaňyzy tapawutlandyryň

äýnek öndüriji adaty logo
günlük äýnekleri 1

  • Öňki:
  • Indiki: