Retro Mawy çyra bloklaýan tegelek kateý äýnek

Gysga düşündiriş:

DLO5033 Klassiki retro tegelek çarçuwaly pişik-gök garşy açyk äýnek, DL GLASSES önümiňiziň ähli soraglaryna gije-gündiziň dowamynda 24 sagat onlaýn jogap berer we logotipiň aýratynlaşdyryş hyzmatlaryny berer.Islegleriňizi ibermek üçin e-poçta basyň.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

äýnek (12)

【Klassiki dizaýn】 Retro pişik-göz dizaýn çarçuwalary sizi has moda edýär, deri üçin amatly burun ýassyklary, demirden ýasalan demir halkalar dürli görnüşli dürli adamlar üçin amatlydyr.
❤ 【weighteňil äýnek çarçuwasy ashion Moda ýasama äýnekler gaty ýeňil, olary eşik ýa-da moda maksatly geýip bilersiňiz.
❤ 【HIGHokary hil materiallary classic Bu nusgawy stil äýnekleri güýçlendirilen birleşdirilen çarçuwalardan we arassa linzalardan ýasalýar.Güýçlendirilen metal ilikler, çyzmaga çydamly linzalar, çydamly we arassalamak aňsat.
❤ 【Hil hyzmaty DL DL GLASSES-de satyn alnan äýneklerde näsazlyklar bar bolsa, ikirjiňlenmän biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Müşderiler kanagatlanýança iň gowy hyzmaty bereris.Synag üçin töwekgelçiligiňiz ýok!

Biz hakda

DL GLASSES 20 ýyldan gowrak wagt bäri äýnek öndürmekde ýöriteleşen köne hytaý markasy.Önümçilikde we eksportda baý tejribesi bar we önüm kepillendiriş şahadatnamalaryny we synag hasabatlaryny berip biler.

Goşmaça uly we kiçi, tegelek we inedördül, doly çarçuwaly we ýarym çarçuwaly, pişigiň gözi we gönüburçly, gara, gaplaň, gök, açyk, gyzyl, gyrmyzy, altyn, kümüş, metal we plastmassa - size bir zat bar.

DL GLASSES pelsepesi, müşderilerimizi has ýaş, moda we has gowy görmekdir.

äýnek (18)
äýnek (14)
äýnek (19)
äýnek (9)

Näme üçin DL GLASSES gök garşy açyk äýnek saýlamaly?
√ Mawy yşyk blokirleme

4 UV400 gorag

Vision Görüşi arassalamak

Light lightagtylygyň ýokary geçirijisi

Aýnagymyzy näme üýtgeşik edýär?
We Saýlaýan çarçuwaly material, uzak wagtlap geýmek üçin çydamly we amatly rezin.

R Akril linza, az şöhlelendirme, okamaga täsir etmeýär, hromatiki aberasiýa ýok.

DL GLASSES-den peýdalaryňyz.
Ey Göz gabagy we kelle agyry ýok

√ Has gowy iş

Sleep Gowy uky

äýnek (16)
äýnek (10)

Aýratynlyk:

✔ 100% täze we ýokary hilli

✔ Ajaýyp dizaýn, reňkli nusgawy görnüş, moda görnüşi, öz islegiňiz üçin 8 reňk

Cat Aç-açan obýektiw pişik göz kompýuter äýnegi

Al Metal ilikler.Okanyňyzda burnuňyza we kelläňize basyş ýok

Blue Gök garşy çyra.Elektron enjamlaryň uzak wagtlap ulanylmagy sebäpli gözleri goraň we göz ýadawlygyny aýyryň

✔ UV 400 gorag.UV süzgüji, açyk howada gözüňizi UV şöhlelerinden goraýar

äýnek

Kompaniýanyň şygary şu ýere gidýär

D&L Senagat we Söwda (Xuzhou) Co. Ltd., aýna äýnekleri, moda äýnekleri, sport äýnekleri, partiýa äýnekleri, günlük äýnekleri, bambuk ybadathanasy äýnekleri we bambuk agaç äýnekleri ýaly köp sanly seriýany gözlemekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Bizde ätiýaçlyk günlük äýnekleri bar we her seriýada ýörite nyşan döredip bileris, reňk ileri tutma we logotip düzülişiniň üstünden gülmek hyzmatyny hödürläp bileris.

Kämil hil gözegçiligi
Hünär derejesini ýokarlandyrmak we gözegçilik barlag topary bar.

Goldaw mümkinçilikleri
7 hünär zawody 500,000 jübüt / her zawod / aýda 3 ~ 15 gün gowşuryş wagty

Çalt ýokary hilli hyzmat
Her gözleg üçin 2 sagatdan az, ýylda 365 gün

Ajaýyp çykdajy öndürijiligi
Çalt jogapProfessional sitata;Çalt eltip bermek;Qualityokary hilli;Söwda kepilligi.

DLL2101
DLL2511
95004
DLL9031

Logoöriteleşdirilen logo äýnek??

OEM adaty äýnek
印刷 - 镜片 ...
激光 - 镜 腿
烫金 - 镜 腿

 

Haýsy möwsümde bolandygyna garamazdan, günlük äýnekleriniň gündelik durmuşymyzda zerur esbaplardan biridigi we iň amatlysyny saýlamagyň iň möhümdigi äşgärdir.Diňe gözlerimizi UV şöhlelerinden goramak bilen çäklenmän, daş keşbimize stil goşýar.Logöriteleşdirilen logotip äýnekleri has şahsylaşdyrylan we markaly bolup, biziň keşbimize we markamyzyň mahabatyna çäksiz mümkinçilikler getirýär.

Ilki bilen, ýöriteleşdirilen logo äýnekleri biziň keşbimizi has şahsylaşdyryp biler.Bazarda günlük äýnekleriniň stilleri we reňkleri eýýäm gaty baý.Şeýle hem web sahypamyzda köp satylýan äýnek äheňleri bar.Elbetde, logotipi özleşdirmek islemeseňiz, sargyt we sargyt bermek üçin stili gönüden-göni saýlap bilersiňiz, sebäbi önümlerimiziň hemmesi Spot harytlary.Söne äýnekleriňizi üýtgeşik etmek isleseňiz, ýörite logo äýnek saýlap bilersiňiz.Aýna äýnekleriň obýektiwinde ýa-da ybadathanasynda öz marka logotipiňizi ýa-da şahsy logotipiňizi çap etmek bilen, äýnekleri has üýtgeşik we tapawutly edip bilersiňiz.

Gündelik durmuşymyzda sport äýnekleri, moda äýnekleri we gabat gelýän stiller bilen retro äýnek gerek.Aşakda ýöriteleşdirilen logotip pozisiýalarynyň käbir shematiki diagrammalary bar:

Ikinjiden, ýöriteleşdirilen logo äýnekleri markany mahabatlandyrmak üçin has köp täsir edip biler.Eger bir kompaniýa ýa-da marka bolsaňyz, öz marka nyşanyny günlük äýneklerine çap etmek has köp adama biziň markamyzy görmäge we marka habardarlygyny we abraýyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.Esasanam tomus aýnasy, äýnek adamlaryň çykmagy üçin hökmany zatlaryň biridir, şonuň üçin ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri markamyzyň has köp adam tarapyndan açylmagyna mümkinçilik döredip biler.

Düşünjeli tejribäňiz üçin logotip äýneklerini sazlamak üçin, müşderileriň logotipi özleşdirmek suratlaryny görkezmek hukugyna eýe bolduk:

Netijede, ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri, müşderilere has köp garaşylmadyk we peýdaly zatlar getirip, mahabat çäreleri üçin sowgat ýa-da baýrak hökmünde ulanylyp bilner.Bir kompaniýa ýa-da marka bolsaňyz, tomusda ýörite logo äýnek işjeňligini başlap bilersiňiz.Müşderiler önümleriňizi satyn alyp, marka maglumatlaryňyzy sosial mediýada paýlaşsa, has köp müşderini we janköýerini özüne çekip bilersiňiz we marka wepalylygyny artdyryp bilersiňiz.meşhurlygy we abraýy.

Satyn alma tejribäňizi has gowulaşdyrmak üçin DL GLASSES baräýnek, aýna halta we aýna gapaklary ýaly ýöriteleşdirilen seriýalaryň doly toplumyny işe girizdi.Meşhurlygyňyzy ajaýyp görkezmek üçin önümdäki marka logotipiňizi ýa-da şahsylaşdyrylan logotipiňizi sazlap bilersiňiz.

äýnek

Customörite ýasalan äýnek gerek bolsa,şu ýere basyňýa-da e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.comgönüden-göni.Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Gysgaça aýdylanda, ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri diňe bir keşbimizi has şahsylaşdyryp bolman, eýsem markamyzyň mahabatyna has köp täsir we peýda getirip biljek örän döredijilikli we amaly önümdir.

Günlük äýnekleriňizi özboluşly etmek isleseňiz ýa-da markaňyzy mahabatlandyrmak üçin has köp peýda getirmek isleseňiz, logotip äýneklerini şahsylaşdyrylan we markaly nyşanyňyz hökmünde düzmek barada pikir edip bilersiňiz.

Duşuşanyňyz üçin köp sag boluň.DL GLASSES Hytaýdan gelýän adaty äýnek öndürýän zawod.Satyn alan her bir müşderi DL GLASSES-iň özboluşly ussatlygyny başdan geçirer ýaly, elde ýasalan äýnekleriň ussatlygyny miras aldyk.

Belki, siz bir kompaniýa ýa-da marka bolup bilersiňiz, belki, garaşýanlaryňyza laýyk gelýän üpjünçi gözleýärsiňizönümiň hili, önümiň bahasy, ýük bahasy, transport usulywe ş.m. DL GLASSES-iň ilkinji saýlawyňyzdygyny aýtmak ulaldyp bolmaz.Diňe 24 sagat onlaýn hyzmat bermeýäris we soraglaryňyza ýeke-ýekeden jogap bereris.

Hawa, dogry aýdýarsyňyz, şu günki DL GLASSES Google-dan her dürli ýöriteleşdirilen äýnek gözläniňizde, ýöne äýnekleri nädip sazlamalydygyny tapawutlandyryp bilmeýän bolsaňyz, tüýs ýürekden habar bermek isleýärin (DL GLASSES üpjün edýärnokat 3 Gämi 2 günüň içinde, şu ýere basyňýa-da göni e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com)

Omörite äýnek äýnekleriňizi özboluşly we has şahsylaşdyryp bilýän örän döredijilikli we amaly önümdir.Şol bir wagtyň özünde, göz öňünde tutmaly köp meseleler bar.DL GLASSES size äýnekleri sazlamagyň usulyny getirýär:

1. Göz aýnagyňyzyň stilini we reňkini kesgitläň.Gönüburçluk, uly çarçuwa, kiçi çarçuwa, üçburç pişigiň gözi, ýumurtga, tegelek we ş.m .;gara, gülgüne, sary, floresan reňk, goýy reňkde ýalpyldawuk we ş.m.

Floresan reňkler

Floresan äýnek (4)
Floresan äýnek (3)
Floresan äýnek (2)
Floresan äýnek (1)

Garaňkylykda ýalpyldawuk

garaňkylykda ýalpyldawuk

2. Çap etmek usulyny saýlaň.bronzing / altyn möhür, bronzing / kümüş möhür, lazer, yz / möhür, çap we ş.m.

印刷 - 镜 腿
压印 - 镜 盒 (2)
烫金 - 镜 腿
激光 - 镜片

çap et

yz / möhür

bronzing / altyn möhür

lazer

3. Günlük äýnekleriniň nyşanyny düzüň we ýasaýyň.Grafika, tekst, grafika we tekstiň utgaşmasy we ş.m.

4. Günlük äýnekleriniň materialyny saýlaň.Plastmassa, metal, bambuk we agaç, ekologiýa taýdan arassa we biodegrasiýa we ş.m.

agaç äýnek
metal äýnek
plastik äýnek
Ekologiýa taýdan arassa material äýnek

agaç äýnek

metal äýnek

moda äýnek

Ekologiýa taýdan arassa material äýnek

5. Günlük äýnekleriniň mukdaryny we bahasyny tassyklaň.DL GLASSES zawodyň köp bahasyny berýär

6. Sargyt we töleg.Usuly, çap, dizaýn, mukdar we ş.m. tassyklandan soň, tölemek üçin töleg usulyny saýlap bilersiňiz, indiki ädim bolsa köpden bäri garaşýan önümiňiziň gelmegine garaşmakdyr.

kredit kartoçkasy
Telegraf geçirişi
günbatar bileleşigi

kredit kartoçkasy

Telegraf geçirişi

günbatar bileleşigi

Üns berilmeli başga bir zadyň bardygyny ýa-da ýokdugyny soramak üçin bize e-poçta iberýän müşderiler köp.Aşakdaky pikirler hem size kömek edip biler diýip umyt edýärin:

dürli ululykda

1. Göz aýnagyňyzyň ululygyna üns beriň.Güneş äýnegi ýüzüňiziň görnüşine we kelläňiziň ululygyna laýyk bolmaly, diňe bir bu däl, nokatlardan saýlamagyňyz üçin çagalar üçin äýneklerem bar:

Günlük äýnekleri barada haýsydyr bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, özara üstünlik gazanmak üçin size iň ýokary derejeli önümleri we hyzmaty hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis!


  • Öňki:
  • Indiki: