Retro Aýallar Mawy ýagty äýneklere arassa linzalar Kompýuter äýnek satyjylary

Gysga düşündiriş:

DLO20222 Klassiki galyň kwadrat çarçuwasy Aýallar üçin resept däl äýnek äýnekleri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DL GLASSES Retro-Mawy ýagty äýnekleriň aýratynlyklary

Iň nepis ýeňil we arassa dokma dizaýny, nepis we berk, linzalary çarçuwadan aýryp bolýar we beýleki linzalary çarçuwa goýup bolýar we obýektiwleri hakyky zerurlyklaryňyza görä çalşyp bilersiňiz.
Arassa linzalar çydamly, şoklara we suwa çydamly bolup, görüşde düýpgöter üýtgeşiklik döretmezden ýokary hilli aýdyňlygy üpjün edýär.
Integrirlenen burun ýassyklary geýeniňizde özüňizi rahat duýmaga mümkinçilik berýär.
DL GLASSES äýnekleri ýapyk ofis, pyýada ýöremek, syýahat etmek, surata düşmek we ýokary moda esbaplary ýaly amatly we açyk we ýapyk işler üçin ajaýyp saýlawdyr.

DLO20222 (7)
DLO20222 (3)

Mawy ýagtylyga garşy linzalar - DL äýnekleri Retro gök ýagty çyralar 90% gök çyrany azaldyp, göz ýadawlygyny, guraklygy we görüş ukybyny ýitirip, gözüňizi gündelik durmuşdan we elektron önümlerinden gorap biler.
KLASSIK WE STILIS DIZAYNY - Gözüň ýadawlygy üçin äýneklerimiz ýokary hilli kompozit materiallardan ýasalýar, klassiki ýarym rim dizaýny ähli ýüz şekillerine laýyk gelýär
Geýmek üçin amatly - ykjam oýunlar ýa-da kompýuter oýnasaňyz, ýalpyldawuklygy peseldip biler, zyýanly gök yşyk şöhlelerini süzüp biler we ýeňil agramly bolar, hemmäňiz has rahat geýip, sanly wagtyňyzdan lezzet alarsyňyz
IET GOWY SÖEPGI - asuda çuňňur uky üçin gözüň dartylmagyna garşy göreşmek we kelle agyryny azaltmak üçin ösen gök yşyk bloklaýjy linzalar bilen enjamlaşdyrylan
Ygtybarly hyzmat: DL GLASSES size has ýokary hilli äýnek we has gowy hyzmat bermäge borçlanýar.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.

D&L Senagat we Söwda (Xuzhou) Co. Ltd., aýna äýnekleri, moda äýnekleri, sport äýnekleri, oturylyşyk äýnekleri, günlük äýnekleri, bambuk ybadathanasy äýnekleri we bambuk agaç äýnekleri ýaly köp sanly seriýany gözlemekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Bizde ätiýaçlyk äýnek bar we her seriýada ýörite nyşan döredip bileris, reňk ileri tutma we logotip düzülişiniň üstünden gülmek hyzmatyny hödürläp bileris.

Güýçli we çydamly, ýylmanak açylmak we ýapylmak, ýelmemek, uzak möhletli ulanmak üçin amatly.

DLO20222 (6)

Dokma materialy, ajaýyp we ýönekeý dizaýn, öçmek aňsat däl, uzak dowam edýär.

DLO20222 (5)

Smoothumşak çyzyklar, egri dizaýn, aurikula laýyk gelýär, ýüzi we gulaklary gysmaýar we geýmek üçin amatly.

DLO20222 (4)

Logoöriteleşdirilen logo äýnek??

DLL2101
DLL2511
95004
DLL9031
OEM adaty äýnek
印刷 - 镜片 ...
激光 - 镜 腿
烫金 - 镜 腿

 

Haýsy möwsümde bolandygyna garamazdan, günlük äýnekleriniň gündelik durmuşymyzda zerur esbaplardan biridigi we iň amatlysyny saýlamagyň iň möhümdigi äşgärdir.Diňe gözlerimizi UV şöhlelerinden goramak bilen çäklenmän, daş keşbimize stil goşýar.Logöriteleşdirilen logotip äýnekleri has şahsylaşdyrylan we markaly bolup, biziň keşbimize we markamyzyň mahabatyna çäksiz mümkinçilikler getirýär.

Ilki bilen, ýöriteleşdirilen logo äýnekleri biziň keşbimizi has şahsylaşdyryp biler.Bazarda günlük äýnekleriniň stilleri we reňkleri eýýäm gaty baý.Şeýle hem web sahypamyzda köp satylýan äýnek äheňleri bar.Elbetde, logotipi özleşdirmek islemeseňiz, sargyt we sargyt bermek üçin stili gönüden-göni saýlap bilersiňiz, sebäbi önümlerimiziň hemmesi Spot harytlary.Söne äýnekleriňizi üýtgeşik etmek isleseňiz, ýörite logo äýnek saýlap bilersiňiz.Aýna äýnekleriň obýektiwinde ýa-da ybadathanasynda öz marka logotipiňizi ýa-da şahsy logotipiňizi çap etmek bilen, äýnekleri has üýtgeşik we tapawutly edip bilersiňiz.

Gündelik durmuşymyzda sport äýnekleri, moda äýnekleri we gabat gelýän stiller bilen retro äýnek gerek.Aşakda ýöriteleşdirilen logotip pozisiýalarynyň käbir shematiki diagrammalary bar:

Ikinjiden, ýöriteleşdirilen logo äýnekleri markany mahabatlandyrmak üçin has köp täsir edip biler.Eger bir kompaniýa ýa-da marka bolsaňyz, öz marka nyşanyny günlük äýneklerine çap etmek has köp adama biziň markamyzy görmäge we marka habardarlygyny we abraýyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.Esasanam tomus aýnasy, äýnek adamlaryň çykmagy üçin hökmany zatlaryň biridir, şonuň üçin ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri markamyzyň has köp adam tarapyndan açylmagyna mümkinçilik döredip biler.

Düşünjeli tejribäňiz üçin logotip äýneklerini sazlamak üçin, müşderileriň logotipi özleşdirmek suratlaryny görkezmek hukugyna eýe bolduk:

Netijede, ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri, müşderilere has köp garaşylmadyk we peýdaly zatlar getirip, mahabat çäreleri üçin sowgat ýa-da baýrak hökmünde ulanylyp bilner.Bir kompaniýa ýa-da marka bolsaňyz, tomusda ýörite logo äýnek işjeňligini başlap bilersiňiz.Müşderiler önümleriňizi satyn alyp, marka maglumatlaryňyzy sosial mediýada paýlaşsa, has köp müşderini we janköýerini özüne çekip bilersiňiz we marka wepalylygyny artdyryp bilersiňiz.meşhurlygy we abraýy.

Satyn alma tejribäňizi has gowulaşdyrmak üçin DL GLASSES baräýnek, aýna halta we aýna gapaklary ýaly ýöriteleşdirilen seriýalaryň doly toplumyny işe girizdi.Meşhurlygyňyzy ajaýyp görkezmek üçin önümdäki marka logotipiňizi ýa-da şahsylaşdyrylan logotipiňizi sazlap bilersiňiz.

äýnek

Customörite ýasalan äýnek gerek bolsa,şu ýere basyňýa-da e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.comgönüden-göni.Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Gysgaça aýdylanda, ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri diňe bir keşbimizi has şahsylaşdyryp bolman, eýsem markamyzyň mahabatyna has köp täsir we peýda getirip biljek örän döredijilikli we amaly önümdir.

Günlük äýnekleriňizi özboluşly etmek isleseňiz ýa-da markaňyzy mahabatlandyrmak üçin has köp peýda getirmek isleseňiz, logotip äýneklerini şahsylaşdyrylan we markaly nyşanyňyz hökmünde düzmek barada pikir edip bilersiňiz.

Duşuşanyňyz üçin köp sag boluň.DL GLASSES Hytaýdan gelýän adaty äýnek öndürýän zawod.Satyn alan her bir müşderi DL GLASSES-iň özboluşly ussatlygyny başdan geçirer ýaly, elde ýasalan äýnekleriň ussatlygyny miras aldyk.

Belki, siz bir kompaniýa ýa-da marka bolup bilersiňiz, belki, garaşýanlaryňyza laýyk gelýän üpjünçi gözleýärsiňizönümiň hili, önümiň bahasy, ýük bahasy, transport usulywe ş.m. DL GLASSES-iň ilkinji saýlawyňyzdygyny aýtmak ulaldyp bolmaz.Diňe 24 sagat onlaýn hyzmat bermeýäris we soraglaryňyza ýeke-ýekeden jogap bereris.

Hawa, dogry aýdýarsyňyz, şu günki DL GLASSES Google-dan her dürli ýöriteleşdirilen äýnek gözläniňizde, ýöne äýnekleri nädip sazlamalydygyny tapawutlandyryp bilmeýän bolsaňyz, tüýs ýürekden habar bermek isleýärin (DL GLASSES üpjün edýärnokat 3 Gämi 2 günüň içinde, şu ýere basyňýa-da göni e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com)

Omörite äýnek äýnekleriňizi özboluşly we has şahsylaşdyryp bilýän örän döredijilikli we amaly önümdir.Şol bir wagtyň özünde, göz öňünde tutmaly köp meseleler bar.DL GLASSES size äýnekleri sazlamagyň usulyny getirýär:

1. Göz aýnagyňyzyň stilini we reňkini kesgitläň.Gönüburçluk, uly çarçuwa, kiçi çarçuwa, üçburç pişigiň gözi, ýumurtga, tegelek we ş.m .;gara, gülgüne, sary, floresan reňk, goýy reňkde ýalpyldawuk we ş.m.

Floresan reňkler

Floresan äýnek (4)
Floresan äýnek (3)
Floresan äýnek (2)
Floresan äýnek (1)

Garaňkylykda ýalpyldawuk

garaňkylykda ýalpyldawuk

2. Çap etmek usulyny saýlaň.bronzing / altyn möhür, bronzing / kümüş möhür, lazer, yz / möhür, çap we ş.m.

印刷 - 镜 腿
压印 - 镜 盒 (2)
烫金 - 镜 腿
激光 - 镜片

çap et

yz / möhür

bronzing / altyn möhür

lazer

3. Günlük äýnekleriniň nyşanyny düzüň we ýasaýyň.Grafika, tekst, grafika we tekstiň utgaşmasy we ş.m.

4. Günlük äýnekleriniň materialyny saýlaň.Plastmassa, metal, bambuk we agaç, ekologiýa taýdan arassa we biodegrasiýa we ş.m.

agaç äýnek
metal äýnek
plastik äýnek
Ekologiýa taýdan arassa material äýnek

agaç äýnek

metal äýnek

moda äýnek

Ekologiýa taýdan arassa material äýnek

5. Günlük äýnekleriniň mukdaryny we bahasyny tassyklaň.DL GLASSES zawodyň köp bahasyny berýär

6. Sargyt we töleg.Usuly, çap, dizaýn, mukdar we ş.m. tassyklandan soň, tölemek üçin töleg usulyny saýlap bilersiňiz, indiki ädim bolsa köpden bäri garaşýan önümiňiziň gelmegine garaşmakdyr.

kredit kartoçkasy
Telegraf geçirişi
günbatar bileleşigi

kredit kartoçkasy

Telegraf geçirişi

günbatar bileleşigi

Üns berilmeli başga bir zadyň bardygyny ýa-da ýokdugyny soramak üçin bize e-poçta iberýän müşderiler köp.Aşakdaky pikirler hem size kömek edip biler diýip umyt edýärin:

dürli ululykda

1. Göz aýnagyňyzyň ululygyna üns beriň.Güneş äýnegi ýüzüňiziň görnüşine we kelläňiziň ululygyna laýyk bolmaly, diňe bir bu däl, nokatlardan saýlamagyňyz üçin çagalar üçin äýneklerem bar:

Günlük äýnekleri barada haýsydyr bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, özara üstünlik gazanmak üçin size iň ýokary derejeli önümleri we hyzmaty hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis!


  • Öňki:
  • Indiki: