Iň arzan bahadan çişip bolýan galyň ýürek çarçuwasy Futuristik günlük äýnekleri

Gysga düşündiriş:

DLL4013 Biz siziň iň gowy saýlawyňyz bolar öýdýäris."Abraý 1-nji, müşderiler ilkinji nobatda." Gözlegiňize garaşýaryn.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

çişýän ýürek äýnekleri (6)

Iň pes baha, çözgütlerimiziň halkara bazarlarynda siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyz bolduk.Uzak möhletli gatnaşyklarymyzy berkitmekde esasy element hökmünde müşderilerimize hyzmat bermäge üns berýäris.Highokary derejeli önümleriň satuwdan öňki we soňky ajaýyp hyzmatymyz bilen utgaşyp, barha globallaşýan bazarda güýçli bäsdeşlige ukyplylygy üpjün edýär.Ajaýyp geljegi döretmek üçin içerde we daşary ýurtly işewür dostlarymyz bilen hyzmatdaşlyga taýýardyrys.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.Siziň bilen win-win hyzmatdaşlygyna garaşýaryn.

çişýän ýürek äýnekleri (5)

DL GLASSES zawodynda öndürilen äýnek äheňli, amatly we zyýanly UV şöhlelerinden ýokary goralýar.Polýarizirlenen we polýarizasiýa edilmedik görnüşlerde özleşdirilip bilinýän bu uniseks äýnek gözüň dartylmagyny azaldýar we ýagty ýagtylyk şertlerinde görnükliligini ýokarlandyrýar.

Şu ýere basyňgiň gerimimizi tapyp boljak marka web sahypamyza girmek üçin has köp günlük äýnek katalogy üçin e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.com

 

Premium stili, Ultimate rahatlygy we giňeldilen geýim wagty üçin döredilen ajaýyp çydamlylykdan Ultimate UV goragyndan lezzet alyň

çişýän ýürek äýnekleri (1)
çişýän ýürek äýnekleri (4)

Näme üçin DL günlük äýneklerini gowy görersiňiz?

DL GLASSES, durmuşy kanagatlandyrýan adamlar üçin döredilen marka.Belki, siz ýönekeý bir adamsyňyz,

Theöne adaty bolmadyk zatlary nädip tapmalydygyny we gündelik tejribeleri uly başdan geçirmelere öwürmelidigini bilýärsiňiz.

Itemshli önümlerimiz 100% hakyky we iň täze stillerde we reňklerde bolýar.

Customörite ýasalan äýnek gerek bolsa,şu ýere basyňýa-da e-poçta iberiňsales@dlsunglasses.comgönüden-göni.Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Gysgaça aýdylanda, ýöriteleşdirilen logotip äýnekleri diňe bir keşbimizi has şahsylaşdyryp bolman, eýsem markamyzyň mahabatyna has köp täsir we peýda getirip biljek örän döredijilikli we amaly önümdir.

Kämil hil gözegçiligi
Hünär derejesini ýokarlandyrmak we gözegçilik barlag topary bar.

Goldaw mümkinçilikleri
7 hünär zawody 500,000 jübüt / her zawod / aýda 3 ~ 15 gün gowşuryş wagty

Çalt ýokary hilli hyzmat
Her gözleg üçin 2 sagatdan az, ýylda 365 gün

Ajaýyp çykdajy öndürijiligi
Çalt jogapProfessional sitata;Çalt eltip bermek;Qualityokary hilli;Söwda kepilligi.

Logoöriteleşdirilen logo äýnek??

DLL2101
DLL2511
95004
DLL9031

Günlük äýnekleriňizi özboluşly etmek isleseňiz ýa-da markaňyzy mahabatlandyrmak üçin has köp peýda getirmek isleseňiz, logotip äýneklerini şahsylaşdyrylan we markaly nyşanyňyz hökmünde düzmek barada pikir edip bilersiňiz.

Duşuşanyňyz üçin köp sag boluň.DL GLASSES Hytaýdan gelýän adaty äýnek öndürýän zawod.Satyn alan her bir müşderi DL GLASSES-iň özboluşly ussatlygyny başdan geçirer ýaly, elde ýasalan äýnekleriň ussatlygyny miras aldyk.

Belki, siz bir kompaniýa ýa-da marka bolup bilersiňiz, belki, garaşýanlaryňyza laýyk gelýän üpjünçi gözleýärsiňizönümiň hili, önümiň bahasy, ýük bahasy, transport usulywe ş.m. DL GLASSES-iň ilkinji saýlawyňyzdygyny aýtmak ulaldyp bolmaz.Diňe 24 sagat onlaýn hyzmat bermeýäris we soraglaryňyza ýeke-ýekeden jogap bereris.

Günlük äýnekleri barada haýsydyr bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, özara üstünlik gazanmak üçin size iň ýokary derejeli önümleri we hyzmaty hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis!


  • Öňki:
  • Indiki: