Gyş pasly ýumşak ýumşak bezeg ýumşak sütükli mahmal günlük äýnek çarçuwasy

Gysga düşündiriş:

DLL9306 2023 moda gyş pişigi üçin dizaýneriň täze mahmal äýnekleri aýratyn nyşan bilen düzülip bilner we reňk we stil aýratynlaşdyrylmagy kabul ederliklidir.Has arzanladyşlar üçin tiz habarlaşyň.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Günlük äýnekleri (4)

Moda günlük äýnekleri Aýallar ýumşak sütükli mahmal günlük äýnekleri UV400 kölegeler El bilen ýasalan meýdança äýnekleri Gyşda ýumşak äýneklerimiz bilen ýyly we ajaýyp saklaň.

UV400 Gorag - UV400 göz goraýjylary ýalpyldawuk süzüp we blokirläp biler, günüň şöhlelerini süzüp biler, daşary çykanyňyzda gözüňizi uzak wagtlap UV zeperlenmeginden gorap biler.

2023-nji ýyldaky iň täze stil: Açyk bulaşyklyk sizi köpçüligiň arasynda tapawutlandyrýar.Wagtyň geçmegi bilen partiýanyň merkezi bolsun.Bu aýna äýnekleri diňe bir gündelik zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp bilmän, eýsem oturylyşyk ýa-da festiwal atmosferasy hem bolup biler.Olaryň üýtgeşik görnüşi partiýaňyzy has gyzykly we täzelik edýär.

Şahsylaşdyrylan dizaýny we amatly gurluşy bar.Çydamly we howpsuz.Bu ýeňil we götermek aňsat.Bu äýnek reňkli, ýakymly we ajaýyp.Şahsyýetiňizi görkezmek we sizi has özüne çekiji etmek üçin olary geýiň.

Günlük äýnekleri (2)
Günlük äýnekleri (3)
Günlük äýnekleri (5)

KOREBIR Reňkler saýlanyp bilner

Çarçuwalar gyzyl, gara, gülgüne, pyşdyl we ş.m.Olary dürli görnüşler bilen jübütläp bilersiňiz, oturylyşykda gowy wagt geçirmek isleseňiz.Bu äýnek hökman bolmaly!

GARAŞYJY geýim

Softumşak mahmal kölegeleri degmek üçin ajaýyp gurluşa eýe.Olar çydamly, solmak aňsat däl, agramy ýeňil we size hiç hili basyş döretmez.Näzik gurluş ybadathananyň açyk we ýapyk bolmagyny üpjün edýär, bu size ajaýyp tejribe getirer.

DL GLASSES

DL GLASSESelmydama dürli esbaplary, gülleri we gapma-garşy reňk elementlerini ýokary hilli birleşdirmäge çalyşýar.Dükanymyzda güýçli şahsyýet, täzelik, ajaýyp we üýtgeşik dizaýn bar we eserler pitneçi, çişirilen, däli we üýtgeşik.Şahsy özboluşlylygy nygtamagyň bu stili, DL GLASSES-iň genine öwrüldi, müşderilere gowy tejribe we wizual täsir edýär.

Günlük äýnekleri (1)

Günlük äýnekleri

Aýallar üçin mahmal gradient äýnek äýnekli äýnekli äýnek


  • Öňki:
  • Indiki: