Aýal-gyzlar bulaşyk pişik göz äýnekleri partiýasy Maskarad ýürek mahmal gözlükleri

Gysga düşündiriş:

DLL9313 Heartürek şekilli günlük äýnekleri Rave Party maskaradasy üçin ýakymly mahmal aýallar ýumşak ýumşak günlük äýnekleri.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

DL GÖZLER

D & L Senagat we Söwda (Xuzhou) Co., Ltd.

Pişik gözüniň ýumşak bulaşyk günlük äýnekleri (1)
Bulaşyk pişik göz aýnasy

 

Üýtgeşik we moda dizaýny—— softumşak ýumşak äýnekleriň moda görnüşi has bezeglidir.Bu ajaýyp pişik göz stili dürli reňklerde bar: gara, gyzyl, ak, gök we gülgüne.Her dürli moda eşikleri bilen gabat gelip biler we gündelik moda esbaplary we selefi üçin gowy saýlaw.

 
Qualityokary hilli materiallar---- Bu pişik göz aýnasy, ýokary hilli polikarbonat çarçuwalardan we UV400 linzalardan, çydamly, has amatly we ulanyjy üçin has amatly.Ajaýyp günlük äýnekleri, bir bölek burun ýassygy, burun basyşyny peseldýär, ähli jikme-jiklikler ony uzak wagtlap ulanýandygyňyzy üpjün edýär.

 

UV400 gorag---- Linza UVB we UVA radiasiýasynyň 100% -ini ýapyp biler.UV 400 günüň şöhle saçýan süzgüçini süzmek we daşary çykanyňyzda gözüňizi uzak wagtlap UV zeperlerinden goramak üçin zerurdyr.
DL GLASSESgüne ýokary hilli moda tejribesini getiriň.Soraglaryňyz bar bolsa, wagtynda habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!!

Pişik gözüniň ýumşak bulaşyk günlük äýnekleri (7)

Düşündiriş

Moda dizaýny: ýumşak bilen üýtgeşik, özboluşly jadylylygy we şahsyýetiňizi görkeziň.
Ergonomiki: ýeňil we çydamly, geýmek üçin amatly.
Giňden ulanmak: Söwda etmek, syýahat etmek, surata düşmek, ajaýyp ýokary moda aksessuarlary we ýylyň dowamynda gündelik geýim ýaly açyk işler üçin ajaýyp.
Ulanylýan adamlar: Bu maşgala, dostlar, kärdeşler, synpdaşlar we ş.m. üçin ajaýyp sowgat saýlamasy.

Plush Moda ýakymly söýgi ýürek gün äýnegi
Ajaýyp äýnek Söwda syýahat partiýasynyň esbaplary
Günlük äýnekleri Baýram tomusky oturylyşyk suratlary

Pişik gözüniň ýumşak bulaşyk günlük äýnekleri (8)

GÖZ KESELI DIZAYNY

 

Pişik gözleriniň kölegeleri giň ýumşak bezegli, seksi we syrly, pank geýimleri üçin ajaýyp ýa-da yzygiderli, märekeden aňsatlyk bilen tapawutlanyp bilersiňiz.Faceüzüň ähli görnüşleri diýen ýaly amatly, şahsyýetiňize we tagamyňyza laýyk dürli reňklerden saýlap bilersiňiz.

Pişik gözüniň ýumşak bulaşyk günlük äýnekleri (7)
Pişik gözüniň ýumşak bulaşyk günlük äýnekleri (2)
Pişik gözüniň ýumşak bulaşyk günlük äýnekleri (3)
Pişik gözüniň ýumşak bulaşyk günlük äýnekleri (1)

Giň ulanylyş ssenarileri

Oturylyşyklar, surata düşmek, tans etmek, kosplay, maskarad, festiwal we ş.m.Endokary derejeli moda esbaplary we gündelik eşikler, özüne çekijiligiňizi boşadyň we köpçüligiň ünsüni özüne çekýär.Şeýle hem, sowgat taýýar, dostlar we maşgala üçin ajaýyp, ýöne amaly sowgat ideýalaryna öwürýär.

ÖNÜMLER ÇIMKLENDIRMELI

Üns beriň: El bilen ölçemek, 1-2mm ýalňyşlyk bolup biler.Satyn almazdan ozal ululygyny tassyklaň.

GARAŞYJY geýim

Softumşak mahmal kölegeleri degmek üçin ajaýyp gurluşa eýe.Çydamly, solmak aňsat däl, agramy ýeňil we size hiç hili basyş etmez.Näzik gurluş ybadathananyň açyk we ýapyk bolmagyny üpjün edýär, bu size ajaýyp tejribe getirer.

E-poçta
sales@dlsunglasses.com

Telefon
86-13776589505

YouTube
D&L äýnek

Salgysy
Otag A328, Keçuang pioner seýilgähi, Kuanshan etraby, Sýuzhou, Jiangsu, Hytaý

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


  • Öňki:
  • Indiki: